Cookie Consent by Free Privacy Policy website


KNIŽNÍ NOVINKYAntonín Doležal
PIERRE DE LA RAVEL, PAŘÍŽSKÝ PORODNÍK
Druhé vydání
Praha: Galén, 2022
vázané, černobíle, 390 Kč
ISBN 978-80-7492-601-3

Profesor MUDr. Antonín Doležal, DrSc. se desítky let zabýval dějinami lékařství, což využil ve svém románu, který nás zavádí do Francie 18. století, kde bylo centrum vznikajícího vědeckého porodnictví. Porodníci v tehdejší Evropě vytvořili svoji „republiku vzdělanců", kde se vzájemně osobně znali, navštěvovali, diskutovali, pohotově překládali své knihy do dalších jazyků. V oboru, který byl po staletí vystaven největší zaostalosti, nastala revoluce, při níž byly využity poznatky fyzikální, anatomické i fyziologické. Porodnictví jako první lékařský obor se oprostilo od věky přetrvávajícího balastu a stalo se vědou. Životní příběh hlavního hrdiny - chirurga a porodníka Pierre de la Ravela - uvádí čtenáře do této dramatické doby. 


Marcela Grünerová-Lippertová
MOZKOLAMY
Neuropsychiatrické příběhy
Praha: Galén 2022
115 s, 130x190 mm, brožované, černobíle, 250 Kč
ISBN 978-80-7492-620-4

Ve své sbírce příběhů představuje autorka - lékařka - beletristickou formou svůj obor - rehabilitaci pacientů s neuropsychiatrickými postiženími. Ve dvaceti krátkých textech, inspirovaných lékařskými kazuistikami, výstižně zachytila nejčastější případy, s nimiž se neurologie každodenně potýká a které musí řešit následná rehabilitace tak, aby se pacienti mohli vrátit k důstojnému životu. Současně autorka přístupnou formou odkrývá příčiny kritických situací, při nichž tato postižení nejčastěji vznikají, a pokouší se před nimi varovat. Jednotlivé příběhy jsou doplněny i stručným populárně-naučným popisem vybraných neurologických problémů. 


František Koukolík
ODOLNOST
Přežít těžkou dobu
Praha: Galén 2022
111 s., 125x190 mm, brožované, černobíle, 250 Kč
ISBN 978-80-7492-616-7

Nová kniha Františka Koukolíka Odolnost je určena širšímu okruhu čtenářů a pojednává o chronickém psychosociálním stresu, s nímž se v životě setká každý. Jeho příčiny mohou být objektivní: bída, válka nebo přírodní katastrofa. Ze subjektivních příčin stresu u dětí lze uvést rozpad rodiny, zneužívání nebo šikanu. V dospělosti může kdykoli a kohokoli z nás potkat vážné onemocnění, ztráta zaměstnání či bydlení, rozvod nebo smrt člověka, kterého jsme milovali. Ve stáří roste pravděpodobnost onemocnění a navíc je nutné se vyrovnat s nevyhnutelným závěrem života. Část populace chronickému stresu podléhá, jak dokládá spotřeba cigaret, alkoholu, drog, psychofarmak, obezita, prevalence deprese a sebevražd.

Vyrovnat se s chronickým psychosociálním stresem, jehož míra v současnosti rychle roste, je nutné a nesnadné. Klíčová je odolnost. Svoji genetickou výbavu ovlivnit nemůžeme, vše ostatní lze pochopit a snažit se při velkém a velmi dlouhodobém úsilí alespoň korigovat tak, abychom o stres denně nezakopávali.

Tato knížka pojednává o odolnosti a o tom, jak se dá zvyšovat. Budeme ji potřebovat.


Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka et al.
PALIATIVNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI
Třetí, přepracované a rozšířené vydání
Praha: Galén, 2022
352 s., 190x235 mm, vázané, černobíle, 990 Kč
ISBN 978-80-7492-627-3

Monografie Paliativní medicína pro praxi se již po prvním vydání (2007) stala oblíbenou a nepostradatelnou základní učebnicí oboru. Po 15 letech se pořadatelé rozhodli pro podstatně přepracované, aktualizované vydání a s ohledem na potřeby oboru i rozšířené na téměř dvojnásobný rozsah. Obměnil se též autorský kolektiv a byli přizváni odborníci z jiných fakult i z praxe. Kniha přináší praktické návody k řešení nejčastějších tělesných a psychických projevů pokročilých stadií onkologických i neonkologických nemocí a další, na praxi orientované informace o komunikačních, etických, právních, psychosociálních a spirituálních aspektech paliativní péče. 


Marek Štefan
ANTIBIOTIKA V KLINICKÉ PRAXI
Druhé vydání
Praha: Galén, 2022
312 s., 160x230 mm, vázané, barevně, 690 Kč
ISBN 978-80-7492-609-9

Monografie se zaměřuje na racionální a bezpečné používání antibiotik. První - obecná - část probírá základy antibiotické terapie, je napsána z pohledu klinického odborníka a obsahuje stručné a klinicky relevantní informace. Druhá - speciální - část mapuje běžně používané skupiny antibiotik. Každá kapitola začíná přehledem nejdůležitějších zástupců dané antibiotické třídy, pokračuje shrnutím podstatných informací, uvádí historické a etymologické souvislosti, údaje o klasifikaci, mechanismech účinku a rezistence a přehledy antibakteriálního spektra účinku a výskytu rezistence u klinicky důležitých bakterií. U jednotlivých léčiv jsou popsány klinicky nejdůležitější nežádoucí účinky a lékové interakce a nechybějí ani typické dávky pro dospělé pacienty. Třetí - klinická - část knihy je zaměřena na správné použití antibiotik v klinické praxi, tj. na principy antibiotické terapie, diferenciální diagnostiku, odlišení infekční a neinfekční etiologie onemocnění, základní principy správné mikrobiologické diagnostiky, urgentní terapii u život ohrožujících infekcí, faktory pacienta, které je nutné znát pro správnou indikaci antibiotické léčby. Velká pozornost je věnována nežádoucím účinkům antibiotik, adekvátní délce antibiotické léčby a v závěru »tipům a trikům pro klinickou praxi« ve formě otázek a odpovědí.


Martin N. Seif, Sally M. Winston
Proč jsem si nekoupil jinou knížku?
Jak ven z neustálého zpochybňování
Překlad Rani Tolimat
Portál, 2022
Brož., 216 s., 379 Kč

Potřebujete se pořád o všem ujišťovat a zpochybňujete svá předchozí rozhodnutí? Pořád vše analyzujete a rozvíjíte hypotetické scénáře? Možná jste uvízli v ujišťovací pasti. Jak z toho ven? Průvodce vychází z technik kognitivně-behaviorální terapie a nabízí prověřené tipy a techniky. Pomůže vám vybudovat si odolnost vůči nejistotám a osvojíte si základy kritického myšlení. Naučíte se, jak se vymanit z nekonečných cyklů pochybování a ujišťování, podpoříte svou sebejistotu. 


Amy Bjork Harris, Thomas A. Harris
Zůstaň OK
Transakční analýza v praxi
Překlad Alžběta Jamieson
Portál, 2022
brož., 296 s., 429 Kč

Publikace Zůstaň OK navazuje na úspěšný titul Já jsem OK, ty jsi OK a mnohá témata první knihy rozpracovává a aplikuje v praxi. Čtenáři se tak za pomoci výkladů, příkladů a diagramů dozvědí další informace o Rodiči, Dospělém a Dítěti, kteří představují různé složky našeho já a které se projevují jak v našem vnitřním životě, tak v kontaktu s druhými lidmi, například v našem vztahu k vlastním dětem. Naučíte se nastavovat si hranice, být odolní, přijmout zodpovědnost za vlastní život, řešit konflikty a předcházet všem příčinám starostí, strachu, deprese či pocitů neadekvátnosti. 


Radovan Pilka a kol.
Gynekologie, 2. aktualizované vydání
Maxdorf 2022, 360 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-743-3
Cena: 1295 Kč
Formát: 200×265 mm, pevná

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání úspěšné moderní učebnice gynekologie určené pro pregraduální, ale zejména pro postgraduální výuku a další studium gynekologů v každodenní praxi. Kniha přináší nejmodernější poznatky z oboru, autoři však kladou důraz na jejich dokonalou srozumitelnost a praktickou využitelnost. 


Martina Šterclová a kol.
Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Maxdorf 2022, 152 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-741-9
Cena: 495 Kč
Formát: 154×230 mm, pevná 

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy jsou závažná onemocnění dýchacího systému, vyznačující se postupným a nevratným poklesem funkce plic. Mezi příznaky obvykle patří postupný nástup dušnosti a suchého kašle, mezi komplikace může patřit např. plicní hypertenze či srdeční selhání. Prognóza nemocných se v posledních 10 letech podstatně změnila, zejména s příchodem prvních účinných léků zasahujících cíleně patogenezi onemocnění. Současný zájem je logicky provázen také zpřesněnou diagnostikou a klasifikací. 

Kniha je určena především pneumologům, revmatologům a radiologům, užitečná bude rovněž pro specialisty ve vnitřním lékařství.


Brodská Lahoda Helena, Kohout Pavel a kolektiv
Laboratorní vyšetření v klinické praxi
Grada, 2022
Cena: 799 Kč, stran: 400
ISBN: 978-80-271-3243-0

Monografie kolektivu autorů různých odborností laboratorní, ale i klinické medicíny poskytuje přehled nejčastěji indikovaných laboratorních markerů, jejich patofyziologické konsekvence a klinickou interpretaci - návod, jak rozumět laboratorním výsledkům. Autoři vycházejí ze své dlouholeté reálné laboratorní i klinické praxe. Text je rozdělen do dvou hlavních částí, obecné a speciální. 

Obecná část je členěna na krátký popis preanalytické fáze, tedy faktorů, které mohou ovlivnit kvalitu výsledku před vlastním měřením. V následném, hlavním oddílu jsou zpracovány jednotlivé soubory laboratorních vyšetření hematologických, biochemických, sérologických, imunologických a mikrobiologických. Pro přehlednost a lepší srozumitelnost je kniha zpracována formou krátkých textů, tabulek a grafů. Ve speciální části jsou zmíněné markery interpretovány v rámci komplexních kazuistik.

Publikace je doplněna souborem méně často indikovaných (specializovaných) vyšetření s odkazem, kde a za jakých podmínek jsou tato vyšetření dostupná, přehledem referenčních mezí a ceny (bodové hodnoty) vybraných běžně indikovaných vyšetření. Kniha je určena pro širokou, především klinickou lékařskou obec, napříč odbornostmi. Je přínosem pro pregraduální i postgraduální studium i mediky. 


Zpět

1. PROSINEC - SVĚTOVÝ DEN BOJE PROTI AIDS

Světový den boje proti AIDS si v letošním roce připomínán pod heslem „Vyrovnat“. Heslo představuje výzvu k uplatňování praktických opatření potřebných k řešení nerovností v přístupu k onemocnění mezi jednotlivými regiony a státy. Ke konci roku 2021 bylo ve světě odhadem asi 38,4 milionů žijících HIV pozitivních lidí, z nichž cca dvě třetiny (25,6 milionů) z Afriky. V České republice bylo k 30. 9. 2022 od roku 1985 zaznamenáno celkem 4295 HIV pozitivních osob (3676 mužů a 619 žen).

ADVENTNÍ BĚHÁNÍ

Tisícovky nadšenců již 8 let absolvují společné Adventní běhání. Připojte se a běhejte každý den od 1. prosince do 25. prosince minimálně 30 minut denně. Je jedno, jak rychle nebo jak daleko. Naběhané kilometry promění běžci spolu se štědrými sponzory v peníze, které podpoří handicapované spoluobčany. Pomáhat může i ten, kdo neběhá. Stačí si zakoupit některý z krásných kousků v charitativním e-shopu. Letošní novinkou je advenťácká prosincová firemní výzva. Je to možnost, jak motivovat zaměstnance k pohybu a zároveň pomoci těm, se kterými se život nemazlil. Do letošního pilotního ročníku se zapojí síť lékáren BENU, NOTINO a firma Bureš & partneři. Více na adventnibehani.cz

ZIMNÍ ONLINE KONFERENCE

Přihlaste se na ONLINE KONFERENCI HEALTHCOMM PROFESSIONAL, která bude probíhat od 15. listopadu 2022 až do konce roku. Odborný akreditovaný obsah bude rozdělen na dílčí bloky, abyste si mohli témata k vystudování i výši získaných bodů poskládat sami dle svých časových i zájmových preferencí.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie