Cookie Consent by Free Privacy Policy website


KNIŽNÍ NOVINKYFrantišek Koukolík
DRBY
O nejrozšířenější lidské činnosti
Praha: Galén 2022
První vydání, 107 s.,125x190 mm, brožované, černobíle, 200 Kč
ISBN 978-80-7492-595-5

Nová kniha Františka Koukolíka Drby je určena širšímu okruhu čtenářů a pojednává o nejčastější a nejrozšířenější lidské činnosti ve všech dobách a místech. Společnost, v níž by si lidé nepovídali o jiných lidech, kteří u toho nejsou nebo nevědí, že se vypráví o nich, dosud nebyla nalezena. Co jsou drby, začínají v plném rozsahu chápat děti ve věkovém rozmezí osm až dvanáct let. Ženy a muži drbou stejně často, odlišné jsou však náměty jejich sdělení.

V textu knihy se dozvíme, jak drby vznikají, jaký mají vztah k našim emocím, jak a kdy začínají drbat děti, jaké jsou rozdíly v ženském a mužském drbání, jaké drby žijí v organizacích, jak drbou vědci a jak se do drbání zapojují sociální sítě, mezi jejichž temné stránky patří šíření záporných, stigmatizujících a nepravdivých drbů. Závěr knihy patří celebritám, které z drbů žijí stejně jako média, která tyto celebrity vyrábějí i ničí. Obrana neexistuje. Jen jedna prastará moudrost: Mlčeti zlato. 


Čestmír Číhalík

Kardiologie v průběhu staletí
Maxdorf 2022, 309 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-702-0
Cena: 495 Kč
Formát: 154×230 mm, pevná 

Kardiologie patří k stěžejním oborům moderní medicíny, její historie však sahá hluboko do minulosti. Kniha je rozdělena do dvou oddílů - první je průvodcem dějinami vybraných základních oblastí kardiologie, zatímco druhý, biografický oddíl obsahuje medailonky téměř 400 osobností kardiologie. Ve všech kapitolách je uveden velký počet lékařů, učenců i s odkazy na délku jejich života s detaily jejich činnosti až udivujícími. Kniha je určena jak kardiologům, tak všem, kdo se zajímají o dějiny medicíny. 


Marek Hakl a kol.
Léčba bolesti, 4. přepracované a doplněné vydání
Maxdorf 2022, 216 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-727-3
Cena: 495 Kč
Formát: 156×232 mm, pevná 

Monografie našich předních specialistů v oboru algeziologie si klade za cíl poskytnout čtenáři přehledné a aktuální informace o problematice především chronické bolesti včetně jejích dopadů na pacienta (fyzických, psychických a sociálních) a zároveň (vzhledem ke vzrůstajícímu počtu pacientů trpících chronickou bolestí) i dopadů na ekonomiku. Autoři mj. apelují na racionální volbu farmakoterapie s obezřetností při volbě volně prodejných přípravků a nepodceňování komunikace s pacientem.

V úvodních kapitolách jsou stručně zmíněny patofyziologie bolesti, její dělení a psychosociální souvislosti chronické bolesti. Samostatné kapitoly jsou pak věnovány metodám léčby bolesti - farmakoterapii, invazivním metodám, psychoterapii chronického algického syndromu a dalším léčebným metodám (např. akupunktuře a TENS). V druhé, „speciální" části publikace se autoři podrobně zabývají léčbou jednotlivých bolestivých syndromů - bolestmi hlavy, zad, komplexním regionálním bolestivým syndromem, bolestmi na hrudi a bolestí břicha, léčbou bolesti u seniorů, neuropatickou bolestí, léčbou onkologické a průlomové bolesti. Zvláštní kapitola je věnována léčbě akutní bolesti.

Text doplňuje obrazová dokumentace a řada tabulek. 


Novinky v gastroenterologii a hepatologii III
Špičák Julius a kolektiv
Grada, 2022
Cena: 495 Kč, stran: 208
ISBN: 978-80-271-3374-1

Kniha představuje průřez nejvýznamnějšími novinkami v oboru. Jsou v ní zpracována témata jako bariatrická a bariatricko-metabolická endoskopie, umělá inteligence v gastrointestinální endoskopii, endosonograficky navigované drenáže a anastomózy v gastrointestinálním traktu, diagnostika biliární stenózy, novinky v endoskopické léčbě achalázie jícnu, endoskopicky navigovaná aspirační biopsie a mnohá další.

Vysoce odbornou publikaci našich předních odborníků uvítají gastroenterologové, hepatologové, ale i internisté, lékaři oddělení zobrazovacích metod a břišní chirurgové. Celobarevná kniha je jako vždy doplněna bohatou obrazovou dokumentací.  


Postupy v ošetřovatelské péči 1
Plevová Ilona, Miroslava Kachlová
Grada, 2022
Cena: 269 Kč, stran: 160
ISBN: 978-80-271-3032-0

První ze série publikací zabývajících se poskytováním ošetřovatelské péče v rámci témat vyučovaných na školách se zdravotnickým zaměřením. Jednotlivé samostatné monografie budou cílit vždy na konkrétní téma péče poskytované všeobecnou sestrou, praktickou sestrou, porodní asistentkou, zdravotnickým záchranářem či zástupci dalších nelékařských odborností. Budou členěny od úvodní vstupní části až po konkrétní ošetřovatelské činnosti. V  knize se čtenáři mohou informovat o tématech poslech, pohmat, pohled, poklep; vědomí, puls, dech, tlak, tělesná teplota, a to ve struktuře: definice, faktory, hodnocení stavu, indikace, příprava pacienta, pomůcky, provedení, sledování, vyhodnocení. 


Teleošetřovatelství
Slezáková Zuzana, Kristová Jarmila, Bachratá Zuzana
Grada, 2022
Cena: 239 Kč, stran: 104
ISBN: 978-80-271-3175-4 

Ošetřovatelství v 21. století využívá telekomunikační a informační technologie při poskytování ošetřovatelské péče. Teleošetřovatelství rozšiřuje působnost a demarkaci poskytování ošetřovatelské péče do vzdálených a malých regionů, umožňuje poskytování ošetřovatelské péče během mimořádné pandemické situace COVID -19, řeší narůstající deficit sester a umožňuje pacientovi setrvat v jeho přirozeném domácím prostředí.

Rozšiřují se profesní role o novou roli telesestry. Teleošetřovatelství je inovativní prvek poskytování ošetřovatelské péče na dálku a má bohatou technologickou budoucnost v péči o pacienta. 


Jana Gregorová, Ivana Tašková a kol.
Antikoagulační terapie
Maxdorf 2022, 352 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-728-0
Cena: 495 Kč
Formát: 125×190 mm, brožovaná 

Antikoagulační terapie patří s ohledem na mortalitu trombózy a embolie ke klíčovým oblastem moderní farmakoterapie. Antikoagulancia a další léky ovlivňující krevní srážení patří k nejvíce předepisovaným lékům jak na interních odděleních, tak na pracovištích chirurgických oborů. Současná medicína navíc disponuje rozmanitými a velmi účinnými látkami, které lze u nemocných s přítomností nebo rizikem trombózy aplikovat. Určitým problémem však někdy bývá obava lékařů z nežádoucích účinků, které mohou být velmi závažné. Kniha kolektivu klinických farmaceutů je vynikající praktickou příručkou pro lékaře velkého spektra odborností - je dostatečně podrobná, ale přitom velmi stručná a má šanci dát lékaři jistotu při preskripci. 


Monika Klírová
Neinvazivní mozková stimulace v psychiatrii
Maxdorf 2022, 104 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-719-8
Cena: 395 Kč
Formát: 154×230 mm, pevná 

Přes obrovské pokroky v poznání příčin psychiatrických poruch zůstává řada z nich stále obtížně léčitelná. V současné době však psychiatrie disponuje novými terapeutickými strategiemi, které jsou založeny na pochopení jejich základních mechanismů působení. Techniky neinvazivní stimulace mozku (NIBS) jsou potvrzeny jako bezpečné metody se širokou škálou účinků: od ovlivnění molekulárních dějů, přes modifikaci neuronálních sítí až k ovlivnění behaviorálních procesů a léčbu specifických symptomů u neuropsychiatrických poruch.

Publikace představuje základní NIBS metody, které již našly klinické využití v psychiatrické léčbě. Seznamuje se základními principy metod, mechanismy působení a parametry. Dále popisuje základní bezpečnostní pravidla pro jejich aplikaci (kontraindikace a nežádoucí účinky) a představuje klinická doporučení (indikace) pro použití u konkrétních diagnóz. Publikace bude vydána pod záštitou ČNPS.


Luboš Kotík
Předoperační vyšetření dospělých, 4. přepracované a doplněné vydání
Maxdorf 2022, 168 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-714-3
Cena: 245 Kč
Formát: 110×180 mm, šitá 

Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání praktické příručky shrnuje všechny aspekty předoperačního vyšetření takovým způsobem, aby v textu bylo možno rychle najít podklady pro posouzení konkrétního pacienta - tzn. najít konkrétní řešení v dané situaci, oddělit stěžejní informaci od informace podrobné a zároveň případným zájemcům podat dostatečné zdůvodnění, proč je takový postup doporučován.

Další vydání svědčí o tom, že tato publikace byla kliniky akceptována jako užitečná pomůcka pro klinickou praxi. Dalším důvodem reedice této knížky je fakt, že související mezinárodní doporučení jsou nezřídka velmi rozsáhlá a orientace v nich je zdlouhavá a obtížná. Některé postupy se navíc pro naši medicínu nehodí, protože organizace praktické medicíny je odlišná nebo používáme v jiné frekvenci některé vyšetřovací metody nebo   farmakologické přístupy. Ačkoliv od třetího, již rozebraného vydání uplynuly jen tři roky, rychlý vývoj medicíny přinesl řadu změn, zejména v oblasti prevence tromboembolismu, strategie podávání antiagregační léčby, změnily se indikace k použití betablokátorů v prevenci peroperačního infarktu myokardu a došlo i k dalším korekcím v přístupu k pacientovi před nekardiální operací.

Při nové práci na knize se autor znovu zamyslel nad vyzněním většiny kapitol se snahou dílo dále doplnit o problematiku v předchozím vydání opomenutou a zpřehledněním usnadnit její použití v klinické praxi. Věříme, že klinici postavení před problém provést předoperační vyšetření nebo se k němu vyjádřit konziliárně zde najdou užitečného pomocníka pro svá rozhodnutí. 


Stanislav Grof
Dobrodružství sebeobjevování
Překlad Lenka Volavková
Portál, 2022
Brož., 432., 599 Kč

Ve své době průkopnické, dnes již klasické dílo je srozumitelným průvodcem pro sebepoznání i psychoterapii z hlediska transpersonální psychologie, jež se zabývá změněnými stavy vědomí. Kniha obsahuje podrobný popis principů holotropního dýchání. Na základě holotropního dýchání se může jedinec dostat k prožitkům v období před narozením i prožitkům, které přesahují jeho osobní existenci, a využít je pro svůj osobnostní rozvoj. Grof se zaměřuje více na laické čtenáře a nabízí jim řadu příběhů a prožitků souvisejících se změněnými stavy vědomí. 


Bill Eddy
Proč volíme psychopaty
a jak to zastavit
Překlad Barbora Latečková
Portál, 2022
Brož., 240 s., 399 Kč 

Bill Eddy popisuje, jak nebezpečné a konfliktní osobnosti (HCP) získávají moc po celém světě. Vysvětluje, proč jsou tito lidé tak svůdní, a popisuje čtyřicet jejich typických vlastností. Čerpá přitom z příkladů od Hitlera, Stalina, Maa a Nixona po Trumpa, Madura a Putina a ukazuje, jak problematičtí politici vymýšlejí nepřátele a vyrábějí falešné krize. Autor také ukazuje, jak odhalit HCP jako šarlatány, jak reagovat na jejich zavádějící sliby a jak najít opravdové lídry. Při psaní využívá svou psychoterapeutickou zkušenost. 


Václav Petráš
Psychologie vítězství
a 111 cvičení pro rozvoj psychiky
Portál, 2022
Váz., 360 s., 449 Kč

Kniha je efektivním nástrojem pro ty, kteří na sobě chtějí pracovat - ať už se jedná o sportovce, na které se obrací primárně, nebo o kohokoli jiného. Autor se zabývá motivací, sebedůvěrou a sebevědomím, koncentrací, zvládáním tlaku a řadou dalších témat, využívá k tomu příklady a příběhy ze světa sportu. Kniha zároveň obsahuje 111 cvičení, kterým se mohou čtenáři samostatně věnovat pro rozvoj své psychiky. Ať už je vaším cílem cokoli, můžete se mu přiblížit. Tato kniha vám bude na vaší cestě mapou, mentorem a snad i trvalým zdrojem inspirace. 


Romana Ryšavá, Ondřej Viklický a kol.
Vybrané doporučené postupy v nefrologii
Maxdorf 2022, 264 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-729-7
Cena: 495 Kč
Formát: 154×230 mm, pevná 

Prakticky koncipovaný přehled vybraných nejdůležitějších doporučení v nefrologické praxi. Jednotlivé kapitoly vycházejí z aktuálně platných mezinárodních doporučení. Kniha obsahuje jak specificky nefrologická témata, tak témata společná s kardiologií (hypertenze) či diabetologií. Dynamický, srozumitelný a čtivý text tak bude užitečný nejen pro nefrology, ale rovněž pro lékaře z ostatních - zejména interních - odborností. 


Jan Bauer
Metastazující kolorektální karcinom
Nová paradigmata, nové výzvy
Maxdorf 2022, 296 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-730-3
Cena: 595 Kč
Formát: 160×225 mm, brožovaná 

Cílem publikace je podat srozumitelný přehled o nových poznatcích v biologii, imunitě a diagnostice mCRC ve vztahu k existujícím a nově se objevujícím možnostem léčby. Stručně jsou vždy popsány mechanismy účinku léčiv, léčebné výsledky jsou obvykle uvedeny ve formě tabulek nebo grafů, přičemž zahrnuty jsou pouze výsledky z rozhodujících randomizovaných a/nebo kontrolovaných studií. 


Markéta Kolečková, Katherine Vomáčková a kol.
„Triple" negativní karcinomy mléčné žlázy
Maxdorf 2022, 212 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-723-5
Cena: 495 Kč
Formát: 154×230 mm, brožovaná 

Tzv. triple negativní karcinomy prsu (TNBC) představují morfologicky a geneticky heterogenní skupinu karcinomů mléčné žlázy, lišící se od ostatních podtypů vysokou mírou genové nestability, agresivním biologickým chováním, kratším obdobím bez progrese i relapsu onemocnění a specifickou odpovědí na léčbu. Diagnostikovány bývají spíše u mladších pacientek, nezřídka zároveň s prokázanou zárodečnou mutací v genech BRCA1/BRCA2. Současným trendem je, s ohledem na zvýšenou frekvenci rozvoje primární i sekundární rezistence k chemoterapii, hledání nových terapeuticky ovlivnitelných molekul, které by mohly významně potencovat účinnost podané neoadjuvantní chemoterapie a napomoci tak snížit riziko zakládání nádorových metastáz či návratu nemoci po vyléčení. Kniha je určena především onkologům, užitečná bude rovněž pro lékaře dalších odborností, kteří pečují o onkologické pacienty. 


Zpět

MEDÚZY Z PRAHY V GUINESSOVĚ KNIZE

Česká republika má otisk v Guinnessově knize rekordů. Vděčí za něj pražskému Světu medúz, největší expozicí těchto specifických mořských živočichů v Evropě. Může se zároveň pochlubit i unikátním kulovitým akváriem, které bylo do knihy rekordů zaznamenáno jako největší na světě. Svět medúz najdete na střeše OC Arkády Pankrác. Otevřeno je od pondělí do neděle. https://svetmeduz.cz

TÉMA MĚSÍCE: BOLEST

Tématem června je na e-learningovém portálu Educomm BOLEST A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ V LÉKÁRNĚ. Správný výběr analgetika je podstatou dobré kompliance nemocných. Dalším důležitým faktorem je pak dodržení doporučeného dávkování. Vystudujte si přednášky v tématu měsíce na www.educomm.cz

ČERVNOVÝ PYLOVÝ KALENDÁŘ

V letním období je hlavním alergenem pyl trávy. Počet pylových zrn závisí na teplotě a povětrnostních podmínkách. Končí pylová sezona břízy, dubu, vrby a jehličnanů. V ovzduší se vyskytují pylová zrna kaštanu jírovce, bezu černého, šťovíku a jitrocele. Začala pylová sezóna lípy.

MIGRENIKŮM DVEŘE OTEVŘENÉ

První ročník akce Dny otevřených center pro léčbu migrény odstartuje už 15. 6. 2022. Pro lidi s migrénou je to jedinečná příležitost seznámit se s odborníky ze specializovaného centra a pacientskou organizací Migréna-help. Po celou dobu akce bude možná individuální konzultace s neurology z centra – zdarma a bez předchozího objednání. Více na www.omigrene.cz První vlna Dní otevřených center: 15. 6. 2022 - Fakultní nemocnice Motol v Praze, 22. 6. 2022 - Nemocnice Strakonice

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

CELOSTNÍ MEDICÍNA
METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ
PSYCHOLOGIE