VYBRANÉ OTÁZKY SPOJENÉ S POSLEDNÍ NOVELIZACÍ ZÁKONÍKU PRÁCEZákonem č. 285/2020 Sb. došlo k novelizaci některých významných ustanovení a institutů zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále také jako „zákoník práce" nebo „ZP"), přičemž část novelizovaných ustanovení je účinná od 30. 7. 2020, zatímco zbylá část novelizovaných ustanovení nabude účinnosti 1. 1. 2021. S ohledem na výše uvedené vám tímto předkládám stručný přehled vybraných důležitých změn v pracovním právu, a to především z pohledu praxe zaměstnavatelů.

Doručování významných písemností zaměstnavatelem zaměstnanci

S účinností od 30. 7. 2020 platí, že zaměstnavatel se již nemusí pokoušet doručit významné písemnosti týkající se pracovního poměru (například výpověď, mzdový výměr) v bytě zaměstnance či jinde, kde může být zaměstnanec zastižen, předtím, než je zaměstnanci odešle poštou.

Podle nové úpravy zaměstnavatel doručuje zaměstnanci písemnosti primárně na pracovišti, přičemž pokud je pokus o toto doručení na pracovišti neúspěšný, může zaměstnavatel dle své úvahy písemnost doručit zaměstnanci buď kdekoliv osobně, nebo prostřednictvím pošty na adresu sdělenou mu zaměstnancem. S předchozím písemným souhlasem zaměstnance může zaměstnavatel písemnost doručit také do datové schránky nebo prostřednictvím emailu s el. podpisem.

Změna v koncepci dovolené

S účinností od 1. 1. 2021 dojde k poměrně výrazné změně v koncepci dovolené, když se zrušuje dovolená za odpracované dny. Novela opouští dosavadní princip vyjadřování dovolené ve dnech a zavádí přesnější vyjádření dovolené v hodinách. Mimo dodatkovou dovolenou zákon nově upravuje jen:

  • dovolenou za kalendářní rok - podmínkou pro vznik práva je výkon práce za nepřetržitého trvání pracovního poměru po dobu 52 týdnů v kalendářním roce v rozsahu stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby připadající na toto období (tak jako dosud se nepřihlíží k případné práci přesčas).
  • poměrnou část dovolené - podmínkou pro vznik práva je výkon práce za nepřetržitého trvání pracovního poměru po dobu alespoň 4 týdnů v kalendářním roce v rozsahu stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby připadající na toto období (tak jako dosud se ani zde nepřihlíží k případné práci přesčas)

Zaměstnanec, který bude u zaměstnavatele pracovat méně než čtyři týdny, nebude mít nárok na dovolenou vůbec. Současně je explicitně stanoveno, že určit čerpání dovolené v délce kratší, než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny, lze jen se souhlasem zaměstnance.

Minimální výměra dovolené zůstává v podnikové sféře zachována na čtyři týdny.

O převod nevyčerpané části dovolené do následujícího roku může nově požádat písemně také zaměstnanec, nicméně pouze v rozsahu, v němž přesahuje minimální výměru čtyř týdnů. Nadále však platí, že nevyčerpanou dovolenou je možné proplatit jen při skončení pracovního poměru.

Sdílené pracovní místo

S účinností od 1. 1. 2021 zákoník práce umožní, aby bylo jedno pracovní místo obsazeno dvěma či více zaměstnanci s kratší pracovním dobou a se stejným druhem práce. Tito zaměstnanci se na pracovním místě budou střídat v rozsahu sjednané kratší pracovní doby tak, aby pracovní místo bylo v pracovní době obsazeno vždy jedním z nich. Cílem této úpravy je zejména sladění osobního a pracovního života zaměstnanců, jakož i ochrana určitých znevýhodněných skupin zaměstnanců na trhu práce (například rodiče pečující o děti).

Zaměstnanci si přitom budou oprávněni po vzájemné dohodě sami rozvrhovat pracovní dobu tak, aby každý z nich naplnil průměrnou týdenní pracovní dobu nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období. Podmínkou pro zavedení institutu sdíleného pracovního místa u zaměstnavatele bude písemná dohoda mezi zaměstnavatelem a každým dotčeným zaměstnancem, která upraví bližší podmínky pro rozvrhování pracovní doby. Zaměstnavatel může požadovat po zaměstnanci zastupování nepřítomného zaměstnance na témže sdíleném pracovním místě pouze tehdy, dal-li k tomu zaměstnanec v uzavřené písemně dohodě nebo pro konkrétní případ souhlas.

Zaměstnanci jsou povinni předložit zaměstnavateli společný písemný rozvrh pracovní doby na sdíleném pracovním místě, a to nejméně 1 týden před počátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena. Nepředloží-li zaměstnanci společný rozvrh pracovní doby, určí bez zbytečného odkladu rozvržení pracovní doby do směn zaměstnavatel.

V případě jakýchkoli dotazů k novelizaci zákoníku práce či v případě jakéhokoli jiného právního dotazu jsem Vám k dispozici.

Mgr. Leona Hartman, LL.M
Advokát

Odborné právní poradenství k otázkám zdravotního a pracovního práva Vám poskytne FORTES LEGAL Hartman, Rychnovská - sdružení advokátů, partner PRÁVNÍ PORADNY na portálu Educomm.

http://www.forteslegal.cz/

 

Zpět

DOPORUČUJEME

Inca Collagen
Herbisland
Herbion
Nalgesin
Nové vinařství Kongresy Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

ZDRAVOTNÍCI POTŘEBUJÍ POŘÁDNOU PORCI ENERGIE JAK PATOGENNÍ BAKTERIE HELICOBACTER PYLORI VYVOLÁVÁ RAKOVINU ŽALUDKU? POSILNĚTE SI IMUNITU A DODEJTE TĚLU VÝŽIVU, KTEROU POTŘEBUJE KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: VLHKÝ KAŠEL POZVÁNKA DO PORTÁLU EDUCOMM CO VÍME A NEVÍME O MIGRÉNĚ? LÉKAŘI NABÍZÍ POMOC SE SAMOVYŠETŘENÍM PORUCHY ČICHU V SOUVISLOSTI S COVIDEM-19 ATOPICKÝ EKZÉM: HLEDEJME SPRÁVNÉ INFORMACE NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTU PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2020: BOLEST ZUBŮ FARMAKOLOG MUDR. JAN STROJIL, PH.D.: O MEDIKACI V TĚHOTENSTVÍ STAŘÍ, NEMOCNÍ A COVID: DĚSÍ JE JEN MÉDIA? ERDOSTEIN – JEDNO Z DOPORUČENÍ LÉČBY SYMPTOMŮ PROVÁZEJÍCÍCH COVID-19 NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 11-2020 KNIŽNÍ NOVINKY PNEUMOKOK K ZDRAVÉMU STÁRNUTÍ NEPATŘÍ TOP 5 ČLÁNKŮ ŘÍJNA 2020 SEZONNÍ PRODUKTOVÉ TIPY JAK PŘISPĚT K POSÍLENÍ IMUNITY A PREVENCI CHRONICKÝCH ZÁNĚTŮ V TĚLE NEJEN NA PODZIM POZOR NA VÝŽIVU NAŠICH SENIORŮ – A TO NEJEN V DOBĚ PANDEMIE VYBRANÉ OTÁZKY SPOJENÉ S POSLEDNÍ NOVELIZACÍ ZÁKONÍKU PRÁCE BĚŽÍ NA 200 KLINICKÝCH STUDIÍ POTENCIÁLNÍCH LÉČIV

RELAX

OČI A KORONAVIRUS KDYŽ SE TESTUJE TEST PANDEMIE COVID-19 A JEJÍ VLIV NA SEXUALITU ČECHŮ SOUTĚŽ S VYDAVATELSTVÍM GRADA VÝZVA: O sérologické prospektivní studii na přítomnost protilátek SARS -CoV-2 s garantem, prof. MUDr. Vojtěchem Thonem, Ph.D. INVAZE POKRAČUJÍ: DO ROKU 2050 BUDE NEPŮVODNÍCH DRUHŮ O TŘETINU VÍCE V BOJI PROTI VIRŮM POMOHOU HOUBY I VÝTAŽKY Z PUPENŮ OTESTUJTE MÍRU RIZIKA ŽILNÍ NEDOSTATEČNOSTI SVÝCH NOHOU CVIKY ZA TÁROU NEJEN PROTI BOLESTI ZAD UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ PORTÁL
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz