PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2020: BOLEST ZUBŮV listopadu se podíváme „na zoubek" kategorii BOLEST ZUBŮ z nezávislého průzkumu První volba lékárníka 2020. Jak průzkum mezi zaměstnanci českých lékáren, kteří aktivně studují na portálu Educommm, dopadl v kategorii, která se týká problémů, při kterých klient s lékárníkem řeší akutní bolestivý stav před nebo po návštěvě stomatologa?

Prim hraje požadavek rychlé úlevy

Bolest zubů, se kterou se běžně potkáváme, představuje nejčastěji formu akutní bolesti: zubní kaz, zánět nervu, neošetřené zubní kanálky u „mrtvých" zubů, prořezávání zubů, extrakce aj. Každá bolest v oblasti obličeje je vnímána silněji než v jiných částech těla. Důvodem je bohatá přítomnost volných nervových zakončení (nocisenzorů) v oblasti hlavy.¹ Právě u bolesti, vyvolané například zánětem zubů a dásní, nebo bezprostředně po stomatologickém zákroku, je primárním požadavkem její rychlé zvládnutí. To vyžaduje nasazení přípravku s rychlým vstřebáním do krevního oběhu, a tím i včasným nástupem účinku.

V nejnovějším průzkumu e-learningového portálu educomm.cz, v třetím ročníku projektu První volba lékárníka 2020, uváděli od listopadu 2019 do ledna 2020 účastníci z řad registrovaných lékárníků a farmaceutických asistentů z volně prodejných léčivých přípravků, doplňků stravy, kosmetických produktů či potravin pro zvláštní lékařské účely, jaký produkt je pro ně z vlastních zkušeností produktem první volby. Přípravek, kterému důvěřují a jsou přesvědčeni o jeho benefitech, pro které ho mohou pacientům a zákazníkům doporučit v tzv. samoléčbě. Celkem bylo letos do průzkumu zařazeno 63 kategorií, které reprezentovaly obtíže, se kterými klienti do lékáren nejčastěji přicházejí. Průzkumu se zúčastnili zaměstnanci nezávislých i řetězcových lékáren celé České republiky. 

V období od 6. 11. 2019 do 20. 1. 2020 se do průzkumu zapojilo 691 unikátních účastníků (468 lékárníků a 223 farmaceutických asistentů).

V kategorii BOLEST ZUBŮ zvítězil třetí rok po sobě léčivý přípravek Nalgesin® S (naproxenum natricum).

Více jak 37 % respondentů volilo rychlé řešení úlevy od bolesti

Sodná sůl naproxenu se v žaludku dobře rozpouští, a tak se mikroskopické částice naproxenu rychle vstřebají do krevního oběhu. Proto Nalgesin® S poskytuje rychlou úlevu od bolesti.  Maximální koncentrace v plazmě je dosažena po 1 až 2 hodinách (zatímco u samotného naproxenu po 2 až 4 hodinách v závislosti na jídle). Ačkoliv jídlo zpomaluje absorpci, nezmenšuje její rozsah. Po opakované perorální dávce je ustáleného stavu dosaženo po 4 až 5 dávkách, tj. za 2 až 3 dny. 2

Důležitou roli také hraje délka analgetického působení. Nejen při bolesti zubů je vítán analgetický účinek, který dokáže pokrýt celou noc. Biologický poločas naproxenu je 12 až 15 hodin a nezávisí na hladině v krevní plazmě ani na dávkování. 2 Pro celodenní úlevu od bolesti tedy stačí užít 3 tablety denně, což by mělo stačit k dosažení celodenního analgetického účinku. Jako počáteční dávku lze užít 2 tablety najednou nebo v časovém odstupu 1 hodiny. 2

Přípravek Nalgesin® S uspěl v letošním ročníku průzkumu ještě v kategoriích BOLEST HLAVY a BOLEST ZAD, kdy se umístil vždy v TOP 6, což odpovídá jeho registrovaným indikacím k léčbě mírné až středně silné bolesti.2

-red- 

Zdroj: Výsledky nezávislého průzkumu První volba lékárníka 2020, educomm.cz

Literatura:
1. Praktické lékárenství, 2013; 9(6)
2. SPC Nalgesin S 275 mg potahované tablety, http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0201691&tab=texts

INZERCE


Základní informace pro doporučení léčivého přípravku
(připraveno podle schváleného Souhrnu údajů o přípravku):

Název přípravku: Nalgesin S 275 mg potahované tablety. Složení: Jedna potahovaná tableta obsahuje naproxenum natricum 275 mg. Indikace: Přípravek je indikován především k léčbě mírné až středně silné bolesti, a to v následujících případech: bolest hlavy, migréna; bolest zubů, včetně bolesti po extrakci zubů; bolest zad; bolest po chirurgických výkonech; poúrazová bolest (např. podvrtnutí kloubů, natažení svalů); bolest svalů a kloubů spojená s chřipkovým onemocněním; menstruační bolest, bolest po zavedení nitroděložního tělíska a jiné bolestivé stavy v gynekologii; jako doplňková léčba k tlumení bolesti, zánětu a horečky u infekčních onemocnění a akutních zánětů horních cest dýchacích; bolest při chronických zánětlivých a degenerativních revmatických onemocněních (revmatoidní artritida, juvenilní idiopatická artritida, ankylozující spondylitida, artróza a akutní záchvat dny). Dávkování a způsob podávání: Dospělí a mladiství od 12 let: Obvyklá dávka je 1 tableta podávaná každých 8 až 12 hodin. Jako počáteční dávku lze užít 2 tablety najednou nebo v časovém odstupu 1 hodiny. Při samoléčbě se nedoporučuje užívat více než 3 tablety denně, tj. 825 mg. Maximální denní dávka je 1650 mg naproxenu. Pacienti starší 65 let mají užívat 1 tabletu po 12 hodinách. U pacientů s onemocněním jater, u chronických alkoholiků a pacientů s cirhózou se doporučuje podávat co nejnižší účinnou dávku. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin má být přípravek užíván s velkou opatrností a mají být sledovány hladiny sérového kreatininu nebo clearance kreatininu. Naproxen se nemá dlouhodobě podávat pacientům s clearance kreatininu nižší než 20 ml/min. Přípravek není určen pro děti do 12 let. Pro perorální podání. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Anamnéza astmatu, kopřivky nebo jiné alergické reakce po užití kyseliny acetylsalicylové a dalších nesteroidních antirevmatik, vzhledem k možnosti zkřížené senzitivity. Anamnesticky gastrointestinální krvácení nebo perforace ve vztahu k předchozí léčbě nesteroidními antirevmatiky. Aktivní nebo anamnesticky rekurentní peptický vřed/hemoragie (dvě nebo více epizod prokázané ulcerace nebo krvácení). Závažné srdeční selhání. Pacienti s cerebrovaskulárním krvácením. Hemoragická diatéza nebo léčba antikoagulanty. Těžká porucha funkce ledvin. Třetí trimestr gravidity. Zvláštní upozornění: Přípravek Nalgesin S nemá být podáván společně s jinými nesteroidními antirevmatiky včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy. U starších pacientů je zvýšený výskyt nežádoucích účinků, zejména gastrointestinálního krvácení a perforací, které mohou být fatální. U pacientů se zvýšeným rizikem nežádoucích účinků, mezi něž patří i pacienti dlouhodobě léčení acetylsalicylovou kyselinou v antiagregačních dávkách nebo jinými léky zvyšujícími gastrointestinální riziko, je vhodné zvážit současné podávání protektivních látek (např. misoprostol nebo inhibitory protonové pumpy). Pacienti s anamnézou gastrointestinální toxicity, obzvláště ve starším věku, musí být poučeni, aby včas hlásili všechny neobvyklé gastrointestinální příznaky. Opatrnost je doporučována při současném užívání s perorálně podávanými kortikosteroidy, antikoagulancii jako je warfarin, SSRI nebo antiagregancii jako je kyselina acetylsalicylová. Pokud se během léčby přípravkem Nalgesin S objeví žaludeční nebo dvanáctníkový vřed nebo krvácení, musí být léčba ukončena. S opatrností musí být podávána nesteroidní antirevmatika pacientům s gastrointestinálními chorobami v anamnéze (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba). Dále je nutná opatrnost u pacientů s anamnézou hypertenze a/nebo srdečního selhání. Velmi vzácně byly ve vztahu k léčbě nesteroidními antirevmatiky hlášeny závažné kožní reakce, z nichž některé byly fatální, včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy Nemocní s epilepsií nebo porfyrií by měli užívat naproxen pouze pod lékařským dohledem. Nalgesin S není určen pro děti s tělesnou hmotností do 50 kg. Jedna tableta Nalgesinu S obsahuje ve své léčivé látce 25,079 mg sodíku v jedné tabletě, což odpovídá 1,25 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g sodíku. Interakce: Kyselina acetylsalicylová nebo jiná nesteroidní antirevmatika, antikoagulancia (např. warfarin), antiagregační látky, SSRI, kortikoidy, hydantoiny, deriváty sulfonylmočoviny, furosemid, propanolol a jiné beta-blokátory, lithium, methotrexát, probenecid, cyklosporin, inhibitory ACE, zidovudin. Nežádoucí účinky: Výskyt nežádoucích účinků je nejčastěji spojen s většími dávkami naproxenu. Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky jsou gastrointestinální. Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že podávání některých NSA (obzvláště ve vysokých dávkách a po dlouhou dobu) může souviset s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (např. IM nebo iktů). Časté nežádoucí účinky: konstipace, bolest břicha, nauzea, dyspepsie, průjem, stomatitida, flatulence, bolesti hlavy, vertigo, ospalost, pruritus, kožní vyrážka (rash), ekchymóza, pocení, purpura, tinitus, poruchy sluchu, poruchy vidění, edém, dušnost, palpitace, žízeň. Anafylaktické reakce se projevují u pacientů s předešlou přecitlivělostí na naproxen, ale také na kyselinu acetylsalicylovou a ostatní nesteroidní protizánětlivé léky. Mohou se však rovněž objevit u pacientů, kteří tyto léky ještě neužívali, nebo se u nich přecitlivělost neprojevila. Balení: 20, 30 nebo 40 potahovaných tablet. Doba použitelnosti: 5 let. Uchovávání: Uchovávat při teplotě do 25 °C.

Datum poslední revize textu SPC: 16. 10. 2018. Držitel rozhodnutí o registraci: Krka, d.d., Novo mesto, Slovinsko. Registrační číslo: Nalgesin S: 29/316/00-C. Léčivý přípravek je vydáván bez lékařského předpisu. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nepřetržitá veřejná informační služba: tel./zázn./fax: +420 221 115 150, e-mail: info.cz@krka.biz; www.krka.cz/cz/leciva-a-jine-produkty

Dříve než přípravek doporučíte, seznamte se, prosím, s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku (SPC). Na trhu nemusejí být dostupná všechna balení přípravku.

Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz