NOVÁ PRAVIDLA U RECEPTŮNová vyhláška o předepisování léčivých přípravků zveřejněná ve Sbírce zákonů přinese lékařům od 1. ledna 2020 několik novinek. Změny se budou týkat především údajů uvedených na eReceptu a receptu v listinné podobě. Dosavadní vyhláška č. 54/2008 Sb., o předepisování léčiv, a také vyhláška č. 415/2017 Sb., která upravovala některá pravidla týkající se elektronických receptů, pozbydou platnosti k 31. 12. 2019.

Nově se pravidla týkající se předepisování elektronických i listinných receptů budou řídit novou vyhláškou č. 329/2019 Sb. a částečně přímo zákonem o léčivech. Předepisování léčiv pro poskytování veterinární péče bude upraveno samostatnou vyhláškou.

Recepty v listinné podobě nemusí předepisující lékař opatřovat razítkem. Požadované identifikační údaje o předepisujícím lékaři, resp. poskytovateli, které se na razítku uvádějí, bude možné jednoduše vytisknout nebo vypsat. Důležitou změnou u listinných receptů je, že v této formě již nebude možné vystavovat opakovací recept. To souvisí se zdůrazněním toho, že listinné recepty mají být pouze výjimečné, v zákonem definovaných situacích. Opakovací recept bude nadále možné vystavit pouze v elektronické podobě.

U elektronických receptů bude nově uvedeno telefonní číslo pacienta, popřípadě místo jeho skutečného pobytu. Kvůli nutnosti ztotožnění pacienta v základních registrech se na elektronickém receptu uvádělo jen trvalé bydliště, podle kterého však pacient není často dohledatelný, a telefon či adresa skutečného pobytu může zásadně pomoci, například při stahování léčiv u závad v jakosti.

Další změnou je nová informační povinnost v situaci, pokud dojde ke změně již vystaveného elektronického receptu. Lékař může změnit podstatné náležitosti každého receptu. Jelikož však zpravidla ke změně dochází až poté, kdy pacient již není v dosahu lékaře, a pacient tak může očekávat, že mu v lékárně bude vydán původně předepsaný léčivý přípravek nebo jiná varianta či s jinými pokyny, je potřeba, aby lékař do poznámky k elektronickému receptu dopsal informaci, že provedl změnu a v čem spočívá. Toto zásadně napomůže tomu, aby lékárník mohl pacientovi správně odůvodnit, proč je mu vydáno něco jiného, než pacient očekával, nebo s jinými pokyny.

Změny se nedotkly způsobu předávání identifikátoru elektronického receptu. Ten i nadále musí být předáván bezplatně, ale způsob předání si volí sám pacient.

Pacient si může svobodně vybrat mezi vytisknutím průvodky, zasláním identifikátoru prostřednictvím SMS nebo e-mailu, popř. zcela bez zaslání identifikátoru, pokud pacient používá aplikaci eRecept. Pokud pacient nezvolí žádnou specifickou formu, identifikátor by mu měl být předán v listinné podobě, tedy na tzv. průvodce. Elektronický recept může předepisující lékař, tak jako tomu bylo doposud, změnit nebo zrušit, pokud nebyl zahájen jeho výdej," uvedl náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel.

Vystavení eReceptu a předání identifikátoru je podle zákona bezplatné. Lékař není oprávněn vybírat žádný poplatek. V případě opaku se dopouští přestupku, za který mu hrozí finanční postih. Předání identifikátoru formou SMS či e-mailu pro lékaře nepředstavuje vůbec žádné náklady. Náklady na SMS zaslané prostřednictvím centrálního úložiště elektronických receptů hradí Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ani pacient, ani lékař. Není tedy důvod, aby takový způsob předání identifikátoru podléhal nějakému poplatku, který by byl pacient povinen předepisujícímu lékaři uhradit

Pacient má sice právo vybrat si způsob předání identifikátoru, a může tedy požadovat zaslání identifikátoru v SMS nebo e-mailem, přičemž lékař mu nemůže v této volbě bránit. To ale neznamená, že má pacient nárok na předepsání léčivého přípravku, obzvláště v situaci, kdy pacient vyžaduje vystavení eReceptu na dálku, bez návštěvy lékaře. Novela zákona o léčivech ani předepisovací vyhláška nic nemění na tom, že je pouze na rozhodnutí lékaře a je jeho odpovědností, zda předepíše léčivý přípravek, a zda jej předepíše i v situaci, kdy pacient nepřišel k lékaři osobně. Pacient si nemůže vynutit předepsání léčivého přípravku na dálku. Pokud už však lékař souhlasí s vystavením receptu na dálku, pak musí identifikátor poslat způsobem, který určí pacient.

Na obě formy receptu bude možné předepsat pouze jednu položku

U elektronických receptů je změna vyžádána na základě připomínek lékařů a lékárníků z terénu. U listinného receptu souvisí tato změna opět s již zmiňovanou skutečností, že vystavení listinného receptu má být i do budoucna jen výjimečné. Navíc lékárník bude muset takový recept digitalizovat. Zatímco u listinných receptů bude jedna položka povinná až od 1. června 2020, aby byl dostatek času na seznámení se s touto zásadní změnou, u elektronických receptů to nastane již od 1. ledna 2020.

Centrální úložiště elektronických receptů od tohoto data automaticky neumožní vystavit žádný elektronický recept, který by obsahoval dvě položky.

Další společnou změnou pro elektronické i listinné recepty je sjednocení doby platnosti receptu. Jednotně nyní bude 14 dní, nestanoví-li lékař jinak, nejdéle však 1 rok. Tím byla zrušena odlišná doba platnosti receptu u různých typů předepisovaných léčivých přípravků. Délka platnosti u všech typů receptů se bude počítat od následujícího dne po dni vystavení receptu. Odlišná úprava platnosti stále zůstává pro recept předepsaný v rámci poskytnuté neodkladné péče a recept vystavený lékařskou pohotovostní službou, který platí do konce prvního dne následujícího po dni jeho vystavení.

Zdroj: Odbor komunikace s veřejností MZČR

Zpět

DOPORUČUJEME

Inca Collagen Sedatif Kongresy Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

MINERÁLNÍ SOLI NA(D) ZLATO LÉKY, DOPLŇKY STRAVY A MOŽNÉ REAKCE NA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ JAK SI UŽÍT SLUNCE A NEUŠKODIT KŮŽI? KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: KOMÁŘI A ŠTÍPANCE O LÉKOVÝCH INTERAKCÍCH... PŘEDCHÁZEJTE POTÍŽÍM KLOUBNÍHO APARÁTU SVÉHO PSA PRO LÉKY NA E-RECEPT S OBČANKOU ROSTLINNÉ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY V REGISTRAČNÍM PROCESU NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTU PTALI JSTE SE BĚHEM ONLINE KONFERENCE… REPORTÁŽ: PŘEDÁNÍ PEČETI ODBORNÁ LÉKÁRNA HEMOROIDY NEMUSÍ BÝT TABU, NENÍ NUTNO SE DRŽET STEREOTYPU PŘI JEJICH ŘEŠENÍ ZA TÁROU TOP 5 ČLÁNKŮ KVĚTNA 2020 NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 6-2020 KNIŽNÍ NOVINKY ROZHOVOR S FARMACEUTICKÝM TECHNOLOGEM DAVIDEM VETCHÝM ŘEŠENÍ VAGINÁLNÍCH POTÍŽÍ Z POHLEDU LÉKÁRNÍKA I. KAZUISTIKY Z PRAXE KLINICKÉHO FARMACEUTA II. NOVÁ ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ PRO ADAPTOGEN ŽENŠEN ČEŠI PŘI OPALOVÁNÍ STÁLE CHYBUJÍ COVID -19 A PRACOVNÍ PRÁVO JAK ZMĚNILA PANDEMIE NÁHLED NA KLINICKOU MEDICÍNU ZÁNĚTLIVÝ MULTISYSTÉMOVÝ SYNDROM A INFEKCE SARS-COV-2 U DĚTÍ ONLINE KONFERENCE HEALTHCOMM

RELAX

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ SÉRA PROTI OČNÍM VÁČKŮM ACM - EXPERTNÍ OCHRANA POKOŽKY NA LÉTO OMLAZENÍ BEZ JEHLY A SKALPELU SOUTĚŽ O BIO-AKTIVNÍ INCA COLLAGEN ROZHOVOR s psychiatrem MUDr. Radkinem Honzákem JAK POMOCI OČÍM UNAVENÝM OD MODRÉHO SVĚTLA? JAK PEČOVALY ČEŠKY O SVŮJ VZHLED V NOUZOVÉM STAVU? SIRUPY, KAM SE PODÍVÁŠ LÉKOVÉ INTERAKCE - doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ GRADA
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz