KNIŽNÍ NOVINKYJiří Málek, Pavel Ševčík a kol.
Léčba pooperační bolesti, 4. přepracované a doplněné vydání
Maxdorf 2021, 196 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-696-2
Cena: 325 Kč
Formát: 140×200 mm, šitá 

Čtvrté aktualizované a doplněné vydání podává základní přehled problematiky pro všechny zdravotníky, kteří přicházejí do kontaktu s pacientem v perioperačním období. Autoři předkládají doporučení pro léčbu pacientů rozdělená podle předpokládané intenzity pooperační bolesti a rovněž i nezbytná základní teoretická východiska. Nechybějí ani kapitoly týkající se specifik pooperační analgezie u dětí, kojících matek, osob s chronickou bolestí, geriatrických a ambulantních pacientů. Závěrečná kapitola se zabývá organizací léčby pooperační bolesti ve zdravotnických zařízeních. Doporučení jsou koncipována jako možné návody řešení pro určité modelové situace. 

Se vzrůstajícím vzděláním zdravotních sester je nepochybné, že budou mít stále větší a významnější úlohu ve sledování a poskytování pooperační analgezie. Autoři věří, že i pro ně a další zájemce o tuto problematiku například z řad studentů bude knížka užitečným zdrojem informací.

První vydání publikace získalo Cenu ČSARIM a Cenu Společnosti pro léčbu bolesti za nejlepší knižní publikaci roku 2009. V roce 2017 byla na internetových stránkách Světové federace anesteziologických společností (WFSA) v edici Virtual Library - Guidelines and Standards zveřejněna anglická verze třetího vydání pod názvem Postoperative Pain Management.


Pavel Vítek a kol.
Protonová radioterapie
Maxdorf 2021, 248 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-698-6
Cena: 595 Kč
Formát: 156×232 mm, šitá 

Unikátní publikace podává soubornou informaci o protonové radioterapii: jaké má výhody a úskalí, jak ji lze v současné době využívat a jaké jsou pro její využití teoretické i praktické podklady. Protonová radioterapie je v ČR dostupná již devět let a stala se standardním postupem v několika indikacích, což přináší i úspěšný rozvoj mezioborové spolupráce. Kniha je adresována lékařům v oboru radiační a klinické onkologie i lékařům z četných dalších navazujících oborů. Kratší obecná část seznamuje s fyzikálními a radiobiologickými základy protonové radioterapie a poskytuje bazální informace, bez nichž by popis klinických aplikací a výsledků ani nebyl srozumitelný. Hlavní obsah tvoří speciální část, v níž se prezentuje užití protonové radioterapie u vybraných diagnóz včetně přehledů dosažených výsledků. Všechny texty jsou zaměřeny především na specifika protonové radioterapie, důraz je kladen na objektivní prezentaci podložených dat a závěrů. V závěru knihy je podán stručný přehled ekonomických aspektů protonové radioterapie v kontextu systémů financování zdravotní péče v rozvinutých zemích.


Spyridon Gkalpakiotis a kol.
Kazuistiky z dermatologie
Maxdorf 2021, 184 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-700-6
Cena: 395 Kč
Formát: 156×232 mm, vázaná

Kazuistické učebnice se staly oblíbenou a důležitou formou odborného vzdělávání. Dermatovenerologie je navíc z hlediska kazuistik jedinečným oborem - diagnóza je odvozena primárně od toho, co vidíme a druhotně na podkladě laboratorních a dalších vyšetření. Je klíčové mít od začátku správně stanovenou diferenciální diagnózu. Slovy hlavního autora: „Oči trénujeme fotkami a mozek doprovodným textem". Kniha zahrnuje kazuistiky od moderní biologické terapie u zánětlivých kožních onemocnění až po onkologické diagnózy a jejich léčbu, kazuistiky se vzácnými diagnózami ale i „běžnější" diagnózy se zajímavým průběhem. V čele autorského kolektivu stojí přední dermatolog doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D.

Kniha je určena především dermatovenerologům a je určena jak k přípravě na specializační vzdělávání, tak pro každodenní klinickou či ambulantní praxi.


Roman Chmel a kol.
Syndrom Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser
Diagnostické a terapeutické možnosti
Maxdorf 2021, 91 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-701-3
Cena: 295 Kč
Formát: 156×232 mm, šitá
 

Syndrom Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) je jednou z vrozených vývojových vad reprodukčních orgánů ženy, jejímž hlavním rysem je ageneze dělohy a horních dvou třetin pochvy u žen s normálním ženským karyotypem 46,XX. Vaječníky těchto žen jsou však zcela funkční, v pubertě se rozvíjí normální ženské sekundární pohlavní znaky. Frekvence výskytu tohoto syndromu je přibližně 1:4500-5000 novorozenců ženského pohlaví. Z dnešního pohledu se jeví jako multifaktoriální vrozená vývojová vada vzniklá kombinací genetické predispozice a faktorů zevního prostředí. Většina případů se vyskytuje sporadicky, ale jsou k dispozici i publikace popisující rodinný výskyt. Zvyšující se dostupnost léčby neplodnosti žen s chybějící nebo nefunkční dělohou cestou náhradního (surogátního) těhotenství nebo pomocí transplantace dělohy v kombinaci s metodami asistované reprodukce, může v budoucnu umožnit biologické a genetické mateřství většímu počtu žen s agenezí dělohy. Díky tomu se očekává i rostoucí poptávku po prenatální diagnostice, včetně preimplantačního genetického testování embryí. 

Ambicí této monografie je předložit lékařům řady specializací - gynekologům, porodníkům, odborníkům v asistované reprodukci, sexuologům, psychologům, pediatrům, genetikům či endokrinologům - aktuální komplexní přehled celé problematiky související s touto vrozenou anomálií.


Jan Trna, Zdeněk Kala, Lumír Kunovský a kol.
Klinická pankreatologie, 2. přepracované a doplněné vydání
Maxdorf 2021, 432 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-697-9
Cena: 595 Kč
Formát: 156×232 mm, vázaná

Po 5 letech vychází druhé, aktualizované vydání monografie shrnující v ucelené a přehledné formě současné znalosti z oboru pankreatologie. Nemoci pankreatu a jejich léčba představuje pro mnoho lékařů i nadále oblast s řadou nejasností, a proto je nutné šířit moderní poznatky základního výzkumu, pokroky v možnostech zobrazovacích metod, rozvoji léčebných modalit a v neposlední řadě o vývoji na poli prevence a screeningu. Jednotlivé kapitoly reflektují posun oboru za dobu pěti let od prvního vydání.

Úvodem jsou shrnuta základní data anatomická, histomorfologická a fyziologická včetně regulačních mechanismů pankreatických funkcí. Následuje část knihy věnovaná akutní pankreatitidě reflektující moderní poznatky o etiopatogenezi, diagnostice a léčby. V kapitolách na téma chronické pankreatitidy jsou popsány základy patofyziologie nemoci, její klasifikace, diagnostika a diferenciální diagnostika a předloženy možné terapeutické přístupy. Onkologická část monografie shrnuje v přehledné formě základy diagnostiky a chirurgické léčby nádorů pankreatu, dále pak možnosti využití endoskopických metod u nemocí pankreatu. Nově jsou přepracována část týkající se cystických neoplázií pankreatu a v souladu s nejnovějšími poznatky je rozšířena kapitola o autoimunitní pankreatitidě. Nově je též zařazena kapitola popisující možnosti screeningu karcinomu pankreatu. Pro větší názornost je text bohatě doplněn dokumentací nálezů za použití zobrazovacích metod, řadou názorných grafů, schémat, tabulek a množstvím recentních citací. 


Jarmila Heissigerová a kol.
Oftalmologie, 2. aktualizované a doplněné vydání
Pro pregraduální i postgraduální přípravu
Maxdorf 2021, 416 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-704-4
Cena: 1495 Kč
Formát: 200 × 265 mm, vázaná

Druhé, aktualizované a doplněné vydání mimořádně úspěšné publikace, která významně ovlivnila současnou českou oftalmologii. Kompletní a moderní přehled očního lékařství v atraktivním grafickém zpracování usnadňujícím vyhledávání a zapamatování potřebných informací. V čele autorského kolektivu stojí prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA, přednostka Oční kliniky 1. LF UK a VFN. Publikace obsahuje ve srozumitelné formě všechny vyšetřovací metody používané v současné oftalmologii. Přehledně je pojata také terapie, od klasických zevních přípravků až po sofistikovanou biologickou léčbu. Kniha je určena především oftalmologům v rámci přípravy na specializační zkoušky, ale i jako příručka pro každodenní ambulantní či nemocniční praxi.


Tomáš Fait, Michal Vrablík, Richard Češka a kolektiv
Preventivní medicína, 3. aktualizované vydání
Maxdorf 2021, 432 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-680-1
Cena: 1195 Kč
Formát: 200×265 mm, vazba vázaná

Třetí, aktualizované a rozšířené vydání medicínského bestselleru. První vydání této knihy získalo prestižní cenu České lékařské společnosti J. E. Purkyně za rok 2008. 

Myšlenka, že prevence v medicíně je účinnější než léčba, je stará více než 100 let, přičemž se jednotlivé medicínské obory významně liší v účinnosti preventivních opatření. Když pomineme očkování, je v prevenci jedním z nejúspěšnějších oborů gynekologie. Naproti tomu v interních oborech byla po mnoho desetiletí účinnost prevence spíše teoretická, neboť stála na doporučeních. A k těm mívají pacienti nízkou adherenci, přestože jde zpravidla o opatření účinná a málo nákladná. Pravdou proto je, že úspěch moderní preventivní medicíny souvisí s tím, jak se do prevence naplno zapojila farmakoterapie. Kniha je praktickým kompendiem shrnujícím vše, co by měl lékař vědět o dostupných preventivních opatřeních v oblasti diagnostiky, rad týkajících se životního stylu, diety a veškeré farmakoterapii aplikované s cílem zabránit vážným a nevratným poškozením. Je určena pro lékaře všech oborů - internisty, gynekology, dermatology či praktické lékaře.


Jaromír Astl a kolektiv
Ultrazvuk v otorinolaryngologii
Maxdorf 2021, 304 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-693-1
Cena: 995 Kč
Formát: 200×265 mm, vazba vázaná

Monografie shrnuje aplikace ultrazvukových technologií v oblasti hlavy a krku. Kniha by měla sloužit jako základní edukační text jak pro přípravu na specializační vzdělávání v relevantních oborech, tak pro běžnou klinickou praxi. S cílem praktického využití je teorie omezena na nezbytné minimum umožňující pochopení principů využití ultrazvuku v diagnostice chorobných stavů. Bohatě ilustrovaný text by měl usnadnit cestu k praktickému provádění cílené diagnostiky a terapie (FNAB, ultrasound guided surgery, ultrasound focused surgery) a v neposlední řadě také např. využití harmonického skalpelu, CUSA a akustické rinometrie.  

Na přípravě knihy se podíleli odborníci z řady otorinolaryngologických klinik lékařských fakult Karlovy Univerzity (z Vojenské fakultní nemocnice, FN Motol a FNKV), ale i z mnoha pracovišť dalších oborů (dermatovenerologie, neurochirurgie, neurologie, endokrinologie).  

Kniha je určena především otorinolaryngologům, chirurgům či endokrinologům, ale užitečná by měla být rovněž pro lékaře dalších oborů, kteří přicházejí do styku s patologiemi hlavy a krku.


Raelene Dundon
Mé dítě má autismus
Jak o tom mluvit s ním, rodinou i okolím
Překlad Maria Arnautovová
Portál, 2021
Brož., 144 s., 249 Kč 

Vysvětlovat svému dítěti, že má autismus, může být hodně složité. Má to vůbec vědět? Jak mu to nejlépe vysvětlit? Mám to říci i dalším lidem?

Raelene Dundon má osobní i profesní zkušenost s dětmi s autismem a ve své knize nabízí velmi praktické tipy, jak s dítětem i s ostatními mluvit o jeho diagnóze. Vyvrací různé mýty, které se s autismem spojují, dává užitečné rady a dělí se také o svůj příběh matky dvou dětí s PAS.


Ilse Sand
Podívejte se na sebe laskavě
Jak se osvobodit od přehnané viny
Překlad Markéta Kliková
Portál, 2021
Brož., 112 s., 235 Kč

Titul se zaměřuje na zodpovědnost ve vztazích. Když si uvědomíme, že máme na své svědomí přehnané požadavky, můžeme získat energii, kterou lze využít jinak. Publikace ukáže, jak to provést: jak změnit příliš přísné principy vlastního života; jak se zbavit viny, jež náleží druhým; jak se spřátelit s vlastním strachem.

Na konci kapitol najdete cvičení pro práci se svědomím, shrnutí a na konci knihy i test, který měří váš sklon si něco vyčítat.


Catherine Polan Orzech, William H. Moorcroft
Zatočte s nespavostí
s pomocí mindfulness
Překlad Linda Bartošková
Portál, 2021
Brož., 224 s., 339 Kč

Zkuste přerušit cyklus úzkostného přemýšlení, které vás zaměstnává celou noc. Tento průvodce vám ukáže, jak zklidnit svou mysl, uvolnit své tělo, zbavit se napětí a vyspat se tak, jak potřebujete.

Zkušení kognitivně-behaviorální terapeuti nabídnou cestu založenou na mindfulness neboli všímavosti spolu s přijetím vlastních emocí. S nespavostí nebudete bojovat, spíše ji budete postupně rozpouštět, až se nakonec dosyta vyspíte.


Zpět