KNIŽNÍ NOVINKY


Jan Korábečný, Ondřej Soukup, Martin Vališ a kol.
Alzheimerova nemoc
Patofyziologie - Klinika - Farmakoterapie
Maxdorf 2020, 198 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-643-6
Cena: 495 Kč
Formát: 154 × 230 mm, pevná 

Podle současných poznatků je Alzheimerova nemoc progresivní degenerativní onemocnění mozku, které způsobuje duševní a fyzický úpadek vedoucí postupně k smrti. Prvními příznaky choroby jsou většinou malé změny chování. Postižený má potíže s krátkodobou pamětí. Dělá mu problémy učení, počítání, rozhodování nebo správa svých financí. Stále obtížněji kontroluje své emocionální chování a chová se neočekávaně a často neadekvátně dané situaci. Rozsáhlý autorský kolektiv připravil moderní přehlednou monografii věnovanou komplexně problematice Alzheimerovy nemoci - od etiologie a patogeneze, přes preklinické a klinické aspekty až k farmakoterapii a dalším terapeutickým modalitám. Velký důraz je kladen i na sociální a socioekonomické aspekty této choroby.

Kniha je určena primárně neurologům a psychiatrům, užitečná však bude i pro internisty a další obory, které se s pacienty trpící Alzheimerovou nemocí setkávají.


Bednařík Aleš, Andrášiová Mária
Komunikace s nemocným
Nakladatelství Grada, 2020
První vydání, 167×240 mm, 232 s., brožovaná, 399 Kč
ISBN 978-80-271-2288-2

Lékaři jsou medicínští odborníci a jejich nejsilnější motivací je pacienty úspěšně léčit. Pacienti však jako laici neumějí vyhodnotit odbornost lékaře, ale umějí zhodnotit lékařův přístup, jeho chování během diagnostiky, vyšetřování, či léčby. I většina stížností na zdravotnický personál nevyplývá ze špatné zdravotní péče, ale vzniká kvůli nevhodné komunikaci.

Na profesionální, tedy odborné i lidské komunikaci s pacienty a jejich příbuznými opravdu záleží. Nejen proto, abychom předešli zbytečným konfliktům a stížnostem, ale zejména proto, že profesionální komunikace podporuje dobré vztahy mezi lékaři a pacienty, zlepšuje jejich spolupráci, ale hlavně snižuje množství stresu lékařů v jejich i tak náročné práci. Komunikační kapitoly této knihy doplňují části vysvětlující prožívání a chování pacienta v jednotlivých situacích, což pomáhá porozumět, proč se pacienti chovají jistým způsobem a umožňují lékařům rozumět, proč je vhodné na pacienta reagovat navrhovanými postupy.


Klepáčková Olga, Krejčí Zuzana, Černá Martina
Trauma-informovaný přístup
Nakladatelství Grada, 2020
První vydání, 144×207, 136 s., brožovaná, 239 Kč
ISBN 978-80-271-1049-0

Kniha se věnuje teoretickým východiskům trauma-informovaného přístupu a jeho využití v práci s vybranými cílovými skupinami. Obohacena je o pohled a zkušenosti českých i zahraničních odborníků z aplikační sféry. Je také laskavým ujištěním o odvaze, nezlomnosti a síle lidskosti.

Nabízí zejména odborným pracovníkům pomáhajících profesí a studentům sociálně zaměřených oborů nový úhel pohledu na klienty a jejich potřeby, svoji roli v životech těchto klientů a možnosti, jak jim porozumět a účinně pomoci.


Argayová Ivana, Ralbovská Dana Rebeka, Zazula Roman
Základy lékařské terminologie
Nakladatelství Grada, 2020
První vydání, 144×207, 160 s., brožovaná, 279 Kč
ISBN 978-80-271-1716-1

Zcela moderně pojatá celobarevná učebnice fyziologie, která pro snadnější pochopení a zapamatování učiva obsahuje téměř 100 převážně barevných obrázků a 110 schémat a tabulek. Množství informací a jejich kvalitní zpracování činí z knihy základní učebnici zejména pro magisterský studijní obor zubní lékařství, všeobecné lékařství a pro bakalářské studijní programy ošetřovatelství, ergoterapie, fyzioterapie, zdravotnická technika a adiktologie.


Daniel Driák
ANTIKONCEPCE
Vydavatelství: Galén, 2020
první vydání, 469 stran, 155x225 mm, vázané, černobíle, 490 Kč
ISBN: 978-80-7492-488-0

Evoluce lidstva je podmíněna jeho kontinuální reprodukcí. Celou historii člověka provázejí náhodné či záměrné zásahy, které růst populace tlumí. Nejstarší písemný doklad uvádějící antikoncepční doporučení je staroegyptský papyrus z Kahúnu věnovaný onemocněním ženských orgánů (kolem roku 1900 př. n. l.). Jak se měnila společenská poptávka, rozvíjely se i poznatky o antikoncepčních metodách.

Autor v rozsáhlé monografii podrobně mapuje, jak se v průběhu staletí radikálně mění vzorec lidského reprodukčního chování, jaké antikoncepční metody a s jakým úspěchem se v historii používaly a dodnes používají, a nechybí ani výhled perspektiv antikoncepce v 21. století. 

Publikace je určena gynekologům, praktickým lékařům a ostatním specialistům, studentům medicíny a všem těm, kterým nejsou lhostejné možné následky sexu.


Zora Hrabáková, Jana Adámková
CO JE LEDNICE
aneb Bojujeme s máminou demencí
Vydavatelství: Galén, 2020
První vydání, 86 stran, 105x175 mm, brožované, černobíle, 190 Kč
ISBN: 978-80-7492-465-1

Útlou knížku „Co je lednice" si Zora Hrabáková prožila „na vlastní kůži" se svojí maminkou. Popisuje v ní složitou životní anabázi, první výpadky paměti, hledání pomoci u odborníků i institucí, neskrývá chvíle bezmocného zoufalství, ale najdou se i drobné okamžiky, kdy problesknou smysl pro humor a naděje. Autorka většinu svého profesního života strávila v oblasti medicíny, přesto nebyla její cesta o nic snadnější. Na startovací čáře pomyslného závodu „musím se postarat o mámu" stála sama a vše se musela učit za pochodu. Svou knížkou chce předat získané zkušenosti nám všem, které tato cesta teprve čeká - zítra, za rok, někdy...


Helena Kučerová, Helena Haškovcová
SEBEVRAŽDY
Vydavatelství: Galén, 2020
První vydání, 170 stran, 130x200 mm, vázané, černobíle, 300 Kč
ISBN: 978-80-7492-485-9

Kniha dvou zkušených autorek se věnuje široké škále otázek spojených se sebevražednými aktivitami. V úvodní kapitole Helena Haškovcová mapuje širší souvislosti sebevražedného jednání z hlediska filozofie a zejména upozorňuje na problematiku asistovaných sebevražd jako jedné z forem eutanazie. Helena Kučerová se ve své části věnuje depresím a různým dalším pohnutkám, které vedou pacienty k úvahám o sebevraždě, nebo i k jejímu provedení. Ze své bohaté praxe vybrala patnáct kazuistik, kdy se u pacientů objevily třeba i pouhé sebevražedné nápady, díky léčbě tito pacienti svoje zlé nápady korigovali, mnohdy se za ně pak i styděli.

Součástí knihy jsou i pasáže věnované aktivitám pozitivním, vedoucím ke kreativnímu životu. Mimořádně aktuální závěrečná část knihy je věnována problematice života v karanténě a během pandemie a nabízí informace o prevenci a možnostech psychiatrické péče v tak složité situaci.

Kniha je adresována psychiatrům a dalším lékařům, psychologům, zdravotním sestrám i studentům medicíny, dále též pedagogům, právníkům, policistům a všem dalším odborníkům, kteří se mohou se sebevražednými aktivitami setkat.


Bärbel Wardetzki
Věčná touha po uznání
Perfekcionismus narcistních žen
Překlad Kateřina Prešlová
Vydavatelství: Portál, 2020
ISBN: 978-80-262-1672-8

Chováte se sebevědomě, přestože v duchu bojujete s nejistotou? Máte pocit, že nejste nikdy dost dobrá? Kniha je určena všem ženám, které musí podobným pocitům dlouhodobě čelit. Text vychází z dlouholeté terapeutické zkušenosti autorky během léčení bulimie u žen.

První část vymezuje koncept ženského narcismu jako pocit neschopnosti vyhovět požadavkům na dokonalost a ztrátu prožitku skutečného já. Zabývá se také rozdílem mezi narcismem u mužů a u žen.

Druhá část se zaobírá problémy citové vazby, napětím mezi závislostí a autonomií, rodinnými vzorci, projekcí rodičovských ambicí, konfliktem madona-děvka, sourozeneckými vztahy a ideálem krásy. Třetí kapitola pojednává o vztahu mezi velikášstvím a komplexem méněcennosti, o postoji k jídlu, o kodependenci a různých jiných závislostech.

V závěru jsou návody, jak se s narcismem alespoň částečně vypořádat.


Else Müller
Pod nohama cítíš stébla trávy...
Příběhy pro imaginaci a autogenní trénink
Překlad Alena Bezděková
Vydavatelství: Portál, 2020
ISBN: 978-80-262-1652-0

Nemůžete večer usnout, jste neklidní a nedokážete se uvolnit? Vypravte se na cestu do pohádky...

Autogenní trénink je v dnešní neklidné době skutečně smysluplným řešením, jak se zbavit neklidu a napětí. Kniha je určena pro děti i pro dospělé a využívá k navození celkového uvolnění před usnutím pohádkové příběhy, dojmy z cest a výpravy do fantazijních světů. Ty vás zavedou na písečnou pláž, na ostrov nebo na výlet lodí, a také do pohádky - mezi hvězdy, do hejna motýlů nebo do koruny kouzelného stromu. Nechybí ale i témata jako „touha", „zkouška odvahy" či „velké zvíře Strach". Texty jsou doplněny návodem, jak texty předčítat, a uklidňujícími afirmacemi.


Ladislav Heryán, Josef Prokeš, Pavel Pola, Petr Glogar, Tomáš Roule, Petr Vacík
U ambonu
Vydavatelství: Portál, 2020
ISBN: 978-80-262-1667-4

Od chvíle, kdy se kvůli koronavirové krizi uzavřely všechny kostely, odstartoval podcastový projekt U ambonu, v jehož rámci šest známých kněží každý den komentovalo evangelijní čtení. Vznikl tak unikátní soubor duchovních promluv, které nejen zajímavě vykládají text Písma a související témata, ale zachycují i nové přemýšlení o tom, jak v moderním světě žít křesťanství, jak se vyrovnávat s nečekanými a zásadními zvraty, které představovala například daná krize, jak vystoupit ze zabydleného prožívání víry směrem k větší dospělosti a autenticitě. Výběr z promluv z doby koronavirové je tak nejen dokumentem své doby, ale i výzvou k novému vykročení a dobře ukazuje, že každá krize je zároveň i šancí.


Petr Lochman
Proximální resekce žaludku
Maxdorf 2020, 104 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-575-0
Cena: 245 Kč
Formát: 125 × 190 mm, brožovaná (V2) 

I přes celosvětově klesající incidenci karcinomu žaludku dochází k nárůstu počtu nádorů ezofagogastrické junkce a proximální třetiny žaludku. Příčinou je na jedné straně rostoucí výskyt refluxní ezofagitidy s Barrettovou metaplazií a na straně druhé úspěšná eradikace infekce H. pylori. Pro proximální resekci žaludku existuje řada rekonstrukčních metod, jejichž cílem je zlepšit schopnost příjmu potravy, funkční výsledky a celkovou kvalitu života. Mezi tři základní patří přímá ezofagogastroanastomóza, interpozice jejuna a tzv. double-tract rekonstrukce. Pacienti po proximální resekci mají v dlouhodobém výhledu nižší ztrátu tělesné hmotnosti a lepší ukazatele nutričního stavu. V poslední době je kladen důraz na hodnocení kvality života onkologických pacientů.

Dosud publikované výsledky ukazují na možný prospěch proximální resekce oproti totální gastrektomii z hlediska dlouhodobě zlepšené kvality života, minimálně u pacientů s časným karcinomem.


Květa Bláhová, Filip Fencl a kol.
Kazuistiky z pediatrie, 2. přepracované a doplněné vydání
Maxdorf 2020, 296 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-667-2
Cena: 495 Kč
Formát: 140×200 mm, brožovaná 

Vybrané kazuistiky z pediatrie autoři adresují jak nemocničním, tak i praktickým pediatrům. Měly by jim pomoci v případech pacientů přicházejících často s ne úplně jasnou symptomatologií při stanovení jejich diagnózy, plánování speciálních vyšetření, léčby a dalších zákroků. Naprostá většina demonstrovaných případů se týká problematiky novorozeneckého, kojeneckého a batolecího věku, což je dáno profilem hlavních autorů. Některé z kazuistik jsou spíše raritní, s jinými se však mohou setkat pediatři i v každodenní praxi. Každá z kazuistik je doplněna teoretickou částí s diferenciálně-diagnostickou rozvahou, řadou schémat, tabulek, obrazovou dokumentací a též krátkou diskusí. Především na neobvyklých diagnózách autoři dokumentují, jaká vyšetření, zákroky a léčebné možnosti jsou u pacientů nejnižších věkových kategorií s úspěchem možné a proveditelné. Zdůrazňují ale i nutnost zamýšlet se nad pacientem z hlediska etického a psychologického.

Druhé vydání této knihy je doplněno o 10 nových kazuistik, několik kapitol z prvního vydání bylo přepracováno ve své kazuistické a zejména teoretické části. Úpravy kapitol reflektují nové poznatky a změny v terapii, které se odehrály od doby prvního vydání knihy.


Tomáš Hanuš
Česká urologie na přelomu tisíciletí
Maxdorf 2020, 464 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-668-9
Cena: 495 Kč
Formát: 154×230 mm, brožovaná

Kniha Historie urologických pracovišť v ČR, kterou připravil v loňském roce prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. - za spolupráce urologů napříč Českou republikou - se dočkala nadšeného přijetí a má ji nyní ve své knihovně prakticky každý člen České urologické společnosti (ČUS). Po obrovském úspěchu této publikace nyní prof. Hanuš připravil další knihu, která tentokrát dokumentuje a ilustruje činnost České urologické společnosti od 90. let minulého století prakticky až do současnosti.

Prof. Hanuš byl 15 let předsedou ČUS a téměř čtvrt století členem výboru, podílel se na budování a rozvoji společnosti. Publikace tak čtenáři poskytuje unikátní pohled na Českou urologickou společnost okem jejího předsedy, reflektuje také atmosféru doby - přechod do nového tisíciletí - která se odráží v různých aspektech fungování společnosti, nejen urologické. Nepochybujeme, že o knihu bude podobně velký zájem, jako o předchozí publikaci. Týká se totiž nejen České urologické společnosti jako celku, ale zejména stovek jejích konkrétních členů a jejich odborného života.


Tomáš Binder, Blanka Vavřinková
Těhotná v ordinaci negynekologa, 2. přepracované a doplněné vydání
Maxdorf 2020, 248 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-658-0
Cena: 395 Kč
Formát: 140×200 mm, pevná 

Prenatální péče v České republice je sice vyhrazena ambulantním gynekologům, těhotná žena se však často obrací na praktické lékaře nebo specialisty v situacích, kdy se domnívá, že její potíže s těhotenstvím nesouvisejí, nebo o svém těhotenství neví. Pochybení lékaře, které má za následek poškození nebo smrt plodu či matky, je velmi často medializováno a veřejností vnímáno zvláště negativně.

Kniha by měla především napomoci praktickým lékařům orientovat se v porodnicko-gynekologické problematice natolik, aby se vyvarovali možných chyb a naopak se zbavili často až přehnaných a neodůvodněných obav z možného poškození plodu spojených se zvolenou léčbou těhotných žen. Měla by jim pomoci rozlišit situace, kdy je možné obtíže těhotné ženy řešit ve vlastní režii a kdy je třeba odeslat ji ke specialistovi.

Od prvního vydání uplynulo již 10 let a pro trvající poptávku o tuto publikaci jsme připravili její druhé aktualizované a rozšířené vydaní. V úvodu knihy jsou stručně popsány fyziologické změny v těhotenství a vývoj plodu, následuje kapitola shrnující současná pravidla prenatální péče v ČR. Podstatnou část textu tvoří kapitoly zabývající se nemocemi, které jsou v přímé i nepřímé souvislosti s těhotenstvím včetně doporučených pravidel bezpečné farmakoterapie v těhotenství a šestinedělí. V knize nechybí ani problematika návykových látek, pravidla očkování v těhotenství a praktické rady týkající se první pomoci u porodu. Závěrem jsou zodpovězeny otázky pracovní neschopnosti, mateřské a rodičovské dovolené a pracovně-právní ochrany těhotné ženy.


Lukáš Milan a kolektiv
Idiopatické střevní záněty
Nové trendy a mezioborové souvislosti
Nakladatelství: Grada, 2020
ISBN: 978-80-271-1208-1
Formát / stran: 195×252, 248 stran

Moderně pojatá a přehledná monografie se věnuje pokrokům v terapii idiopatických střevních zánětů a svým pojetím je určena širokému spektru lékařů různých oborů, kteří se ve své praxi setkávají s pacienty s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Samostatné kapitoly uvádějí novinky v dietě a v enterální výživě, v medikamentózní léčbě a endoskopické terapii. Důležitá je i problematika autoimunitních komplikací jater a žlučových cest, kožní projevy Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy, specifické dermatologické komplikace léčby a imunodeficitní stavy. Mezioborový přesah mají kapitoly věnované plánování rodičovství u pacientů s IBD, průběhu těhotenství a vedení porodu. 

Kniha zaujme lékaře oborů gastroenterologie, interna, chirurgie, imunologie, gynekologie a porodnictví, dermatologie a klinická výživa.


Peřan David, Cmorej Christian Patrik, Pekara Jaroslav, Nesvadba Marcel a kolektiv
Komentované kazuistiky z přednemocniční neodkladné péče
Nakladatelství: Grada, 2020
ISBN: 978-80-271-3008-5
Formát / stran: 144×207, 240 stran

Publikace zahrnuje soubor reálných kazuistik ze tří oblastí urgentních stavů vzniklých mimo nemocnici - akutní onemocnění, úrazy a vnější vlivy. Zajímavým obohacením jsou kazuistiky ze zdravotnického operačního střediska zdravotnické záchranné služby, které ukazují odlišnost práce na dispečinku, a ze situací s hromadným postižením osob. Autoři kazuistik pracují v primární péči napříč celou Českou republikou.

Kniha je určena všem zdravotnickým pracovníkům primárního kontaktu, tedy zdravotnickým záchranářům, praktickým lékařů a všeobecným sestrám.


Kittnar Otomar a kolektiv
Přehled lékařské fyziologie
Nakladatelství: Grada, 2020
ISBN: 978-80-271-1025-4
Formát / stran: 167×240, 336 stran

Učebnice autorů z Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy představuje zájemcům o obor lékařské fyziologie základní přehled nejdůležitějších principů fungování lidského organismu. Je koncipována jako moderní výukový text určený především pregraduálním studentům zubního lékařství a studentům nelékařských zdravotnických oborů, může být ale i podkladem pro opakování základů fyziologie pro studenty všeobecného lékařství.

Kniha by měla usnadnit studentům pochopení podstaty patologických procesů a navazujících diagnostických a terapeutických postupů klinické medicíny. Pro lepší pochopení problematiky je kniha doplněna téměř 200 barevnými schématy, obrázky a tabulkami.


Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz