KNIŽNÍ NOVINKY


Tereza Uhrová, Jan Roth a kol.
Neuropsychiatrie
Maxdorf 2020, 976 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-619-1
Cena: 1995 Kč
Formát: 200 × 265 mm, pevná (V8)

Moderní přelomová monografie přináší sjednocující pohled na většinu neurologických a psychiatrických diagnóz. Hlavní editoři knihy - MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D., a prof. MUDr. Jan Roth, CSc. - ke spolupráci přizvali řadu předních českých neurologů a psychiatrů.

Kniha je unikátní v tom, že na každé kapitole vždy participují odborníci všech zúčastněných oborů, tj. nejčastěji společně neurolog a psychiatr. V textu jsou vždy zdůrazněny nejdůležitější body pro ambulantní specialisty a klinické lékaře bez vědeckého zaměření, včetně nejčastějších dotazů z praxe.


Devora Zack
Jak navazovat kontakty
i když nemáte rádi networking
Překlad Ondřej Fafejta
Nakladatelství: Portál, 2020
Brož., 208 s., 339 Kč

Potřebujete navázat více pracovních kontaktů, ale máte rádi samotu nebo si rádi věci dopředu dobře rozmýšlíte?

Devora Zack pro vás připravila rádce, který vám umožní využít právě vašich preferencí a předností, abyste se seznámili s druhými lidmi. Ve své knize rozkrývá, čeho všeho se týká a netýká introverze a extroverze, a umožní vám zjistit, k jakému z těchto pólů inklinujete. Její kniha se přitom zaměřuje na všechny, kteří nesplňují kritéria vyhraněných extrovertů. Rozebírá a zpochybňuje různá zavedená pravidla. Radí s networkingem, který se soustředí spíše na kvalitu než kvantitu - hloubku, zájem o druhé a dobré pozorovací schopnosti. Dává tipy, jak se chovat na společenské akci nebo třeba při přijímacím pohovoru či na služebních cestách. To vše činí nenásilným a vtipným stylem za pomoci tabulek, obrázků, cvičení a sebeposuzovacích dotazníků.


Johann Caspar Rüegg
Mozek, duše a tělo
Neurobiologie psychosomatiky a psychoterapie
Překlad Jaroslav Kabát, Kristýna Lucáková
Nakladatelství: Portál, 2020
Váz., 312 s., 555 Kč

Vědecky fundovaná kniha, která v němčině vyšla již v pátém, aktualizovaném a rozšířeném vydání, začíná každé téma od skutečně základních poznatků, takže všechny neurofyziologické a biochemické pochody a jejich vztah k behaviorálním jevům a psychosomatickým poruchám je snadno pochopitelný a srozumitelný.

Kniha je věnovaná aktuálním psychosomatickým oblastem: chronické bolesti, kardiovaskulárnímu systému, psychoendokrinologii a stresu, imunitnímu systému, vztahu neuronální plasticity a psychoterapie. 


Karel D. Riegel, Kamil Kalina, Ondřej Pěč
Poruchy osobnosti v 21. století
Diagnostika v teorii a praxi
Nakladatelství: Portál, 2020
Brož., 248 s., 349 Kč

Většina odborníků v oblasti poruch osobnosti se shoduje, že prognózu léčby těchto pacientů ovlivňuje především včasná a citlivá diagnostika. Ta řídí následnou volbu vhodných terapeutických postupů.

Nejen profesionálům v oblasti duševního zdraví, ale i studentům příslušných oborů předkládáme publikaci, která nabízí cestu k porozumění poruchám osobnosti z pohledu nejnovějších poznatků na poli „evidence-based" diagnostických systémů. V tomto kontextu teoreticky i prakticky představujeme alternativní model DSM-5 pro poruchy osobnosti a poukazujeme na jeho provázanost s modelem osobnostní psychopatologie O. F. Kernberga i modelem pro poruchy osobnosti v nadcházejícím MKN-11. Naší prioritou je nalezení člověka, jenž se skrývá za symptomatickým doprovodem. Zvýšenou pozornost proto věnujeme vymezení normálního a abnormálního osobnostního fungování pro porozumění diagnostickým souvislostem mezi poruchami osobnosti, poruchami závislostními a poruchami příjmu potravy.


Management kvality a rizik psychiatrické péče
Žaludek Adam
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-271-2275-2
Formát: 167×240
248 stran, 449 Kč

Kniha přináší čtenářům z řad lékařů, sester, studentů medicíny a vedení nemocnic přehled trendů v oblasti řízení kvality a rizik zdravotní péče a možností jejich uplatnění v psychiatrii. Zmíněny jsou i některé specifické zahraniční přístupy a příklady jejich implementace do českých podmínek.

Publikace je unikátní svou tematikou. I přes stupňující se zájem o kvalitu zdravotních služeb podobná monografie na našem trhu neexistuje.


Podpůrná a paliativní péče u pacientů s Parkinsonovou nemocí
Kozáková Radka
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-271-2896-9
Formát: 144×207
128 stran, 239 Kč

Kniha přináší ucelený pohled na multidisciplinární přístup k paliativní péči u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Cílem knihy je poskytnout informace o možném propojení neurologické, paliativní a rehabilitační péče pro zajištění co nejvyšší možné kvality života pacientů i jejich rodinných příslušníků. Propojuje teoretické i empirické poznatky publikované v zahraničí a doplňuje osobními zkušenostmi autorů s poskytováním paliativní péče u pacientů s Parkinsonovou nemocí.

Kniha je určena zejména lékařům, sestrám, fyzioterapeutům, ergoterapeutům, sociálním pracovníkům, psychologům a nemocničním kaplanům. Je adresována také vysokoškolským pedagogům a studentům. 


Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních
Malíková Eva
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-3148-3
Formát: 167×240
328 stran, 375 Kč

Publikace poskytuje ucelený pohled na problematiku péče o uživatele služeb - seniory v pobytových sociálních zařízeních. Seznamuje čtenáře s nejčastějšími a problémovými situacemi, které zde vznikají, a s doporučením k jejich řešení.

Kniha je určena jako odborná příručka pro nelékařské zdravotnické a sociální pracovníky a pro management v pobytových sociálních zařízeních, dále pro pracovníky v sociálních službách, příbuzné seniorů a studenty nelékařských zdravotnických a sociálních oborů.


Andrea Janíková, Michael Doubek a kol.
Hematologické kazuistiky nejen pro hematology aneb jak nepřehlédnout leukemii v každodenní praxi, 2.přepracované a doplněné vydání
Maxdorf 2020, 152 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-645-0
Cena: 395 Kč
Formát: 156×232 mm, pevná 

Tato netradičně pojatá monografie nemá ambici být vyčerpávající učebnicí zhoubných onemocnění krve ani detailním popisem jednotlivých krevních chorob. Cílem autorů nebylo parafrázovat stávající učební texty, ale zdůraznit příznaky krevních nemocí, ukázat, jak se od těchto příznaků dostat ke stanovení diagnózy onemocnění a co všechno tento proces lékařům znesnadňuje. 

I když se s těmito závažnými nemocemi nesetkáváme příliš často, mnohé z nich lze při včasně stanovené diagnóze velmi dobře léčebně ovlivnit, některé z nich lze vyléčit zcela. Dosud se ale nezřídka stává, že pacienti s krevními nemocemi jsou i při typickém klinickém obrazu těchto nemocí nesprávně léčeni řadu měsíců.
Kniha vychází ze zkušeností a každodenních kontaktů autorů s jejich pacienty - na konkrétních příkladech ukazují, že skutečnost je často napínavější než nejdůmyslnější filmový horor či thriller. Proto jsou kapitoly věnované jednotlivým nemocem doplněny o reálné příběhy těchto pacientů.
V aktuálním vydání autoři kromě aktualizace stávajících textů také přidali několik případů velmi neobvyklých chorob, dále chorob, které se jako krevní chovají, ale jejich příčina je jinde, nebo záměny diagnóz, které by mohly mít zásadní důsledky.
Publikace je určena jak specialistům v oboru, tedy hematologům, tak i lékařům z jiných oborů, kteří se běžně s krevními nemocemi nesetkávají, a v neposlední řadě i studentům medicíny.
Vše vhodně ilustrují kromě odborné obrazové dokumentace i nádherné dětské kresby v úvodu každé kapitoly.


Zpět