Cookie Consent by Free Privacy Policy website


KNIŽNÍ NOVINKYSvačina Štěpán
Antiobezitika - vývoj, současnost a perspektivy
Grada, 2022
Cena: 249 Kč, stran: 112
ISBN: 978-80-271-1282-1

Antiobezitika mají dlouhou historii. Řada z nich byla stažena pro závažné nežádoucí účinky. Dnes používané přípravky jsou velmi účinné, ale podávání musí být dlouhodobé. Monografie je první v nové knižní řadě Farmakoterapie pro klinickou praxi, kterou bude profesor Svačina, předseda České lékařské společnosti JEP, odborně garantovat.

V knize je podán podrobný přehled indikací, kontraindikací, nežádoucích účinků, dávkování a interakcí antiobezitik. Podrobně je probráno podávání antiobezitik u komorbidit - diabetu, hypertenze, srdečního selhání a dalších onemocnění. Autor se věnuje i perspektivám, protože ve vývoji je v současné době nejméně třicet dalších molekul s komplexními efekty nejen na hmotnost.
Kniha je zajímavá pro lékaře internisty, endokrinology, obezitology, lékaře oboru klinická výživa i praktické lékaře. 


Yvonne Poncet-Bonnisol
Rodinná tajemství
Jak překonat trauma předků
Překlad Kateřina Bodnárová
Portál, 2022
Brož., 120 s., 269 Kč

Autorka analyzuje mechanismus rodinných tajemství, jejich psychologické důsledky a zkoumá různé cesty k osvobození, včetně psychogenealogické terapie. Kniha bude cenná nejen pro ty, kteří nesou břímě mlčení, tak pro ty, kteří zoufale hledají pravdu. Naučme se odemknout dveře rodinnému tajemství, poznat ho, abychom ho mohli přijmout a překonat.


Thomas Moore
Terapie duše
Umění provázejícího rozhovoru
Překlad Pavel Kolmačka
Portál, 2022
Brož., 264 s., 399 Kč

Psychologický a v nejširším slova smyslu spirituální rádce probírá oblasti, jako jsou zdroje terapeutických témat v osobních příbězích, mýtech, pohádkách; práce se sny, komplexy, přenosem; terapie v běžném světě (práce, společnost, rodičovství, výchova, duchovní provázení); osobnost terapeuta (styl, stín, péče o sebe...).


Leuze, Julie
Výchova vysoce citlivých dětí
Rodičovské tipy pro prvních 10 let
Překlad: Prešlová, Kateřina
Portál, 2022
brož., 176 str., 299 Kč

Vysoká citlivost znamená intenzivnější vnímání a hlubší zpracování dojmů všeho druhu. Objevuje se už v dětství a doprovází lidi po celý život. Vysoce citlivé děti jsou součástí rodinného života, obvykle potřebují harmonii, blízkost přírody, hlubokou péči a péči. Mnoho z nich nasává nálady jiných lidí jako houba. Tyto a podobné vlastnosti však mohou také vést k problémům, protože vysoce citlivé děti se jen stěží mohou chránit před stresem a hlukem a je pro ně složité vyhnout se sociálním konfliktům. 


Libor Hejsek a kol.
Věkem podmíněná degenerace makuly
Maxdorf 2022, 248 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-734-1
Cena: 595 Kč
Formát: 156×232 mm, pevná 

Věkem podmíněná degenerace makuly se postupně díky populačnímu vývoji stává prioritou oční medicíny. Nějaký stupeň postižení má minimálně 25 % pacientů starších 60 let. Možnosti diagnostiky, terapie a léčebných možností a režimů se neustále rozšiřují, a tak publikace, které na toto téma v ČR vyšly, již neobsahují aktuální informace. Kromě obecně známých faktů se v knize Věkem podmíněná degenerace makuly dozvídáme o možnostech terapie suché formy, o genové terapii a léčbě kmenovými buňkami. Nechybí kapitola o novinkách na poli anti-VEGF farmakoterapie a o biosimilárních léčivech. 

Kniha je špičkovým studijním materiálem pro každého, kdo se diagnostikou a terapií této choroby vážně zabývá, a neměla by chybět v knihovničce žádného oftalmologa.


Marie Opatrná
Etické problémy v onkologii, 3. přepracované a doplněné vydání
Maxdorf 2022, 104 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-726-6
Cena: 295 Kč
Formát: 156×232 mm, pevná 

Etikou se lékařský svět začal hlouběji zabývat v reakci na události 2. světové války v důsledku potřeby vyrovnání se i se selháním medicíny. Publikace je velmi zajímavá již tím, že problematice etiky v onkologii dosud nebyla komplexně žádná monografie věnována. Autorka, původním povoláním onkoložka, vykonává již 25 let klinickou pastorační péči na Onkologické klinice VFN v Praze a částečně se věnuje i výuce mediků. Kapitoly jsou věnovány vztahu filosofie a lékařské etiky, kodexům a etickým doporučením, právům pacientů, vztahu a komunikaci mezi lékařem a pacientem, etickým problémům souvisejícím s umíráním a smrtí, včetně přání zemřít, paliativní sedace a eutanázie. Ani ve třetím vydání nechybí kapitola Klinická pastorační péče. Jako poslední je zařazena kapitola Alternativní medicína. 


EKG stručně, jasně, přehledně
Hampton R. John, Hampton Joanna
Grada, 2022
Cena: 399 Kč, Stran: 288.
ISBN: 978-80-271-1317-0

Již více než 40 let je publikace překládána do mnoha jazyků a čtenáři ji považují za jeden z nejlepších základních průvodců elektrokardiografie. Publikace slouží k úplnému pochopení metody, která je součástí prakticky všech vyšetření v klinické medicíně. Odborníkům - lékařům, ale i nelékařskému zdravotnickému personálu, kteří EKG používají, pomáhá jednoduše a přímo rozpoznat normální a abnormální EKG nálezy. Kniha klade důraz na stručnost, praktičnost a přehlednost. Publikaci ocení kardiologové, internisté, praktičtí lékaři i lékaři ostatních odborností, především ale medici a také zdravotní sestry.

https://www.grada.cz/ekg-strucne-jasne-prehledne-(1)-12110/


Jakub Závada, Heřman Mann a kol.
Revmatologie v klinických scénářích, 2. přepracované a doplněné vydání
Maxdorf 2022, 328 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-738-9
Cena: 495 Kč
Formát: 156×232 mm, pevná 

Cílem knihy je představit způsob uvažování revmatologa nad pacientem, který přichází s kombinací symptomů a objektivních nálezů svědčících pro možnou přítomnost zánětlivého revmatického onemocnění. Na typických scénářích z klinické praxe se pokusíme provést čtenáře cestou od syndromu ke specifické diagnóze a tam kde je to relevantní i základní rozvahou o strategii a cílech léčby. Struktura knihy je postavena na případových studiích, které ilustrují buď diferenciální diagnostiku konkrétního syndromu, nebo diagnostické a terapeutické úvahy v rámci již předpokládané konkrétní diagnózy. 

Nejde o vyčerpávající přehled celé revmatologie, text je zaměřen na zánětlivé revmatické choroby a systémová onemocnění pojiva s důrazem na některé aspekty v klinickém uvažování revmatologa, které autoři na základě svých zkušeností považují za podstatné a užitečné i pro širší lékařskou obec.

Kniha je učena především praktickým lékařům, obecným internistům a specialistům z jiných oborů, ale i studentům medicíny nebo začínajícím revmatologům, kteří se chtějí čtivou formou seznámit se základními principy praktické revmatologie. Ve druhém vydání jsme jednotlivé kapitoly aktualizovali a řadu z nich rozšířili o další kazuistiky. Nově jsme do knihy zařadili kapitolu zabývající se přístupem k pacientům s osteoporózou. 


Vojtěch Kurfirst, Aleš Mokráček, Vladislav Hytych a kol.
Kardiovaskulární a hrudní chirurgie
Maxdorf 2022, 232 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-732-7
Cena: 695 Kč
Formát: 154×230 mm, pevná 

První knižní titul v české lékařské literatuře, který podává ucelený přehled o velmi blízkých oborech kardiochirurgie, cévní chirurgie a hrudní chirurgie. Tyto obory jsou si blízké nejen z historického hlediska, ale i z hlediska anatomického a patofyziologického a v neposlední řadě i z hlediska chirurgického. Kniha je rozdělena do čtyř oddílů a celkem 46 kapitol, z nichž každá se zabývá důležitou oblastí výše uvedených chirurgických oborů. Poskytuje přehled základní anatomie potřebné k pochopení těchto specializací a poté nabízí přehled chirurgických zákroků, které se běžně provádějí. 

Hlavní předností knihy je její přehledné uspořádání doplněné bohatou obrazovou dokumentací, které čtenáři umožňuje rychlou orientaci v probírané látce. Kniha je určena především začínajícím chirurgům, stejně jako studentům medicíny a mladým lékařům, kteří uvažují o kariéře v některém z chirurgických oborů. 


Pavel Dlouhý, Marek Štefan, Aleš Chrdle a kol.
COVID-19: DIAGNOSTIKA, LÉČBA A PREVENCE
Maxdorf 2022, 272 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-735-8
Cena: 595 Kč
Formát: 154×230 mm, pevná 

Kniha shrnuje aktuální informace o infekčním onemocnění covid-19 (coronavirus disease 2019), které je vyvolané virem SARS-CoV-2. Vedle diagnostiky a léčby se věnuje také prevenci covidu-19 včetně očkování. Publikace je orientovaná prakticky a zahrnuje kromě přehledových kapitol také manuály v úvodu a odborná stanoviska v závěru. Na přípravě knihy se podílel zkušený kolektiv autorů, který publikoval od května 2020 řadu textů o covidu-19, vypracoval doporučené postupy, manuály a stanoviska, díky kterým byla poskytována pacientům v ČR kvalitní zdravotní péče v souladu s aktuálními vědeckými poznatky. 


Zpět

HEALTHCOMM PROFESSIONAL V BRNĚ

Odborný kongres pro lékárníky a farmaceutické asistenty proběhne 21. 10. 2022 v V Quality Hotel Brno Exhibition Centre. V programu vystoupí například doc. MUDr. Alexander Čelko. CSc. s přednáškou Epidemie diabetu, nebo PharmDr. Jana Matušková se sdělením Imunita - doplňky stravy - jak na to lege artis. Registrovat se můžete již nyní na stránkách Healthcomm/akce.

BĚH PROTI SAMOTĚ

Organizace ADRA zahajuje 28. 9. 2022 benefiční ADRAběh proti samotě, jehož výtěžek poputuje na podporu dobrovolnických návštěv u osamělých lidí. Akce proběhne i virtuálně ve spolupráci s organizací Rozběháme Česko. Živé výběhy proběhnou ve 12 městech ČR. Zájemci se mohou registrovat na www.adrabeh.cz .

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie