Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyVFN ROZŠIŘUJE PSYCHIATRICKOU PÉČI PRO ADOLESCENTYS psychikou je to podle předního českého psychologa a psychoterapeuta, prof. PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D., MBA, jako s imunitním systémem - musí se trénovat. A stejně jako imunitu „otrkává" očkování, dávkováním mírných stresových situací posilujeme psychickou odolnost jedince. Konkrétně měl na mysli děti, protože moderní rodiče aktuálně spíše razí cestu „ochranářskou". Podle profesora Ptáčka, který se stal mj. v roce 2018 prezidentem největšího světového kongresu o ochraně dětí ISPCAN, je tento výchovný přístup jedním z několika faktorů, díky kterým narůstá ve společnosti počet děti a dospívajících s psychickými poruchami.

Současný nápor na psychiatrické a psychologické služby je zcela mimořádný a celý systém zažívá krizi. Péče o duševně nemocné děti a dospívající vyžaduje další navýšení kapacit v rámci psychiatrické péče a zapojení moderních přístupů v léčbě. 

„Duševní zdraví dětí se bezpochyby zhoršuje v důsledku řady faktorů. Mezi ně patří řada problematických sociopolitických jevů, jako byl covid, ekonomická krize, migrace a další. Jako velmi podstatný faktor je nutné zmínit i rozvoj multimediálních technologií a sociálních sítí," zdůrazňuje prof. Radek Ptáček, působící jako klinický psycholog 1. LF UK a VFN.

Potřebný stacionář pro křehké dospívající

Díky realizaci projektu Edukačně terapeutického centra VFN na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN lze dětem od 14 do 19 let s psychickými problémy nabídnout kvalitnější ambulantní péči i lepší edukaci jejich rodičů v motivujícím prostředí denního stacionáře a dvou unikátních terapeutických zahrad. Projekt pro adolescenty za více než 14,5 milionu korun je financován z Fondů EHP 2014-2021.

Denní stacionář pro adolescenty poskytuje služby klientům s cílem naplňovat hodnoty vycházející z Evidence Based přístupů. Důraz je kladen na řádnou docházku do stacionáře, dodržování pravidelného režimu - jídelního, spánkového, volnočasového. Součástí programu je i příprava na návrat do školy, za účelem kontinuity ve vzdělávání. Prioritou je spolupráce rodičů v terapeutickém procesu a jejich účast na systematické rodinné terapii. Standardní délka programu je 6 až 8 týdnů a závisí na zdravotním stavu klienta. Pobyt je pak možné opakovat znovu po roce.

Do programu denního stacionáře bylo po dobu trvání projektu (od roku 2021 až do března 2024) zapojeno 200 pacientů. Kromě podpory a rozvoje multidisciplinární péče u duševně nemocných dětí a dospívajících vznikla také edice edukačních materiálů pro zdravotnické pracovníky pečující o děti s duševními poruchami, nezdravotnické odborníky, neformální pečovatele, pedagogy i rodinné příslušníky, které dosud v nabídce chyběly. Tematicky se edukační materiály vztahují k osmi diagnostickým okruhům: afektivní poruchy, úzkostné poruchy, poruchy příjmu potravy, poruchy autistického spektra, ADHD, poruchy spánku, psychotické poruchy a návykové nemoci.

„Projekt Edukačně terapeutického centra VFN na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN je skutečně mimořádným pro svoji komplexnost. Práce začíná edukací rodičů a zúčastněných osob, proto byly pro ně vytvořeny v prvním kroku chybějící edukační materiály", říká jejich spoluautor, prof. Radek Ptáček.

Zatím se jedná o ojedinělé zařízení v ČR pro diagnostiku a léčbu psychických poruch dospívajících. Ambulantní část centra zajištuje propuštěným pacientům ambulantní psychiatrickou a terapeutickou péči. Multioborový tým odborníků složený nejen z psychiatrů a psychologů, ale i sociálních pracovníků, pedagogů, adiktologů, všeobecné psychiatrické sestry, nutričních terapeutů, ergoterapeutů a dalších se zde věnuje léčbě poruch v období dospívání, jako jsou poruchy emoční, adaptační, psychosomatické, neurotické, poruchy příjmu potravy a postcovidové následky. Do Denního stacionáře pro adolescenty nelze přijmout dospívající, kteří aktivně užívají návykové látky nebo jsou ohroženi vysokým rizikem sebevraždy.

„Díky rozšířenému týmu zdravotníků a multidisciplinárnímu přístupu jsme získali možnost přizpůsobit program individuálním potřebám dospívajících a naplnili cíle nabízených aktivizačních programů, jako jsou obnovení, udržení a zlepšení sociálních vztahů, zlepšení výkonnosti, zvýšení sebedůvěry a zlepšení psychického stavu klientů," vyzdvihuje úspěchy terapie MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D., primářka Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN s tím, že v průběhu realizace projektu došlo k rozšíření programu denního stacionáře a otevření skupiny pro adolescenty s poruchou příjmu potravy. Terapie jsou možné za přítomnosti rodičů a dalších pečujících. Mezi aktivity patří lekce jógy, pohybové aktivity s fyzioterapeutem, probíhá zde canisterapie, nácvik stolování a další specificky zaměřené terapie. 

„Pokud má pacient zájem účastnit se psychoterapeutického programu Denního stacionáře pro adolescenty, pak je nutné, aby jeho zákonný zástupce v případě nezletilého pacienta zaslal zprávu s popisem obtíží potomka a přiložil zprávu od ambulantního psychiatra, propouštěcí zprávu z hospitalizace či zprávu z psychologického vyšetření," upřesňuje pravidla přijetí Mgr. Podávková, psycholožka a koordinátorka Denního stacionáře pro adolescenty Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN.

Terapeutické zahrady

V rámci zdokonalení stávajících terapeutických a sociálně rehabilitačních metod přistoupila VFN ke kompletní rekonstrukci, obnově a vybavení dvou zahrad v areálu Psychiatrické kliniky - sportovně terapeuticko relaxační zahrady a zahrady s implementací venkovní učebny.

„Ve sportovně terapeuticko relaxační zahradě nacvičujeme praktické dovednosti v reálném prostředí. Procvičujeme sociální návyky, klienti se věnují zahradnickým pracím, zalévání, hrabání, poznávání rostlin a stromů. Součástí zahrady je i ohniště používané při terapeutických aktivitách a nácviku stolování v přírodě. Dále bylo pořízeno vybavení pro relaxační, herní a pohybové aktivity," popisuje využití zahrad primářka Eva Kitzlerová.

Chramst

Zdroj: Tisková konference TERAPIE HROU A MULTIDISCIPLINÁRNÍ PÉČE: ÚSPĚCHY V LÉČBĚ NOVÉHO TERAPEUTICKÉHO CENTRA; Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, 26. 3. 2024

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME