Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnySLAVNÉ ČESKÉ LÉKY III.: KATHESIN, DERIVÁT CHOLINU S VŠESTRANNÝM ÚČINKEMV letošním ročníku nás PharmDr. Tomáš Arndt provází historií slavných českých léků. Věříme, že stejně jako předešlé seriály autora, které můžete najít v záložce SERIÁLY,  ten nový čtenáře Magazínu zaujme. Třetí díl je věnovaný "léčivé specialitě" s názvem Kathesin.

Lék Kathesin patřil v meziválečném období k předním exportním lékům chrástecké firmy Ing. Robert Heisler. Tato firma byla založena v Chrasti u Chrudimi v roce 1911 Robertem Heislerem, který nejdříve vyráběl chemikálie (za první světové války zaznamenal velký zisk dodávkami demižónů peroxidu vodíku c. a k. rakousko-uherské armádě). Firmu provozoval se svými dvěma bratry: Františkem a Oskarem. Podnikání měl v rodině, už jeho otec, Jindřich Heisler, měl továrnu na výrobu tehdy velmi módních doutníkových špiček.

Po první světové válce se Robert Heisler přeorientoval z výroby chemikálií na výrobu léčiv. Mezi prvními to byly v té době velmi rozšířené tzv. organopreparáty (nativní adrenalin a pituitrin), které se vyráběly z hovězích a vepřových hypofýz. Postupně začal vyrábět alkaloidy (v roce 1921 bylo otevřeno zvláštní oddělení pro výrobu alkaloidů jako arekolinu, fysostigminu a dalších) nebo anestetika (Dentacain). 

Roku 1931 bylo v továrně zřízeno oddělení pro izolaci a extrakci alkaloidů, které začalo vyrábět omamné látky z českého máku: morfin, kodein, narkotin, papaverin, novou metodou z makovic morfin a kodein.

Fundamentálně nový lék

Ke konci dvacátých let se v českém odborném tisku objevily první zmínky o Kathesinu (v inzerátu firmy Heisler byl v roce 1929 označován jako "fundamentálně nový"). Zajímavá zmínka se objevila v srpnu 1932, kdy zveřejnil Věstník českých lékařů zprávu, že firma Ing. Robert Heisler uvedla na trh ("ve všeobecný prodej") lék Kathesin (tehdy označovaný jako "léčivá specialita") prostřednictvím svého smluvního oznamovatele PhMr. Jana Luppa z lékárny "U anděla strážce" v Chrasti u Chrudimi. V té době stále platilo Nařízení c. a k. ministerstva vnitra a obchodu č. 152/1883, kdy tzv. ohlášku, tedy žádost o registraci léčivé speciality musí oznámit vždy lékárník (majitel lékárny), protože platilo, že "příprava a prodej léku ...vyhrazeny jsou výlučně lékárnám". Proto musely farmaceutické firmy ohlašovat uvedení svých léků přes lékárny a stejně to platilo i pro Kathesin (obvyklé ohlášení léku stálo 500 až 1000 Kč). 

Lék tehdy stál v balení po 20 tabletách 18,75 Kč pro "strany soukromé" (samoplátce) a 17,75 Kč pro "strany úlev požívající" (pojištěnce zdravotních pojišťoven).

 

.......................

Pro představu, v roce 1929 stál půllitr piva 1,50 Kč, litr mléka 2,05 Kč nebo vstupenka do divadla 10 Kč.

.......................

Ve své inzerátu z roku 1929 ho firma Ing. Robert Heisler uváděla jako "souverenní prostředek proti obtížím a nebezpečím hypertonie". Zmiňuje při této příležitosti studie z německých odborných časopisů Medizinische Klinik a Ärzte Zeitung.

Lék obsahoval jako účinnou látku bromacetylcholin (někdy bromcholin).
Jednalo se o derivát (ester) cholinu, s podobnými účinky jako tělu vlastní acetylcholin. 

Samotný cholin je esenciální součástí buněčných membrán, stejně nezbytnou složkou výživy zdravého člověka. Působí na normalizaci metabolismu homocysteinu, lipidů a normální funkci jater. Vytvořený acetylcholin je nejvýznamnějším neurotransmiterem v parasympatické nervové soustavě. kde se podílí se na přenosu impulsu v různých oblastech mozku. Rovněž zprostředkovává přenos nervových impulsů do svalů. Acetylcholin je mediátorem v tkáních parasympatiku. Z oblasti kardiovaskulárního systému parasympatikus zpomaluje srdeční činnost. Sporné je jeho působení na cévy tím, že dojde k vazodilataci (některé zdroje to uvádějí jako sporný efekt, jiné to neuvádějí vůbec).

V době vzniku Kathesinu byl již acetylcholin používán k léčbě (rovněž ho vyráběla firma Heisler pod názvem Acetylcholin-Heisler). Byl nasazován při hypertenzi, arterioskleróze a ledvinových nemocech spojených se zvýšeným krevním tlakem. Stejnou indikaci měl bromacetylcholin, tedy Kathesin-Heisler. Ten se používal i v dalších indikacích jako byla angina pectoris, paroxysmální tachykardie, ve psychiatrii (formou podkožních injekcí k vyvolání šoku u "lehkých melancholiků") či dokonce při morfinismu (velmi rozšířené zneužívání návykových látek za první republiky). Podával se v dávkách miligramových až centigramových, buď ve formě tablet či injekcí.

Nadšení z výsledků studií i pochybnosti

V tehdejší době byl Kathesin úspěšným lékem, čemuž nasvědčuje i řada studií a odborných článků, ať už byť reklamně zmiňovaných samotným výrobcem či opravdu nezávislých. Existuje inzerát v němčině pod hlavičkou firmy Bayer, která zřejmě Kathesin v Německu distribuovala. Je ovšem zajímavé, že už tehdy nebyly jeho účinky vnímány jednoznačně.

V roce 1931 autoři v článku "Cholinové deriváty a jich účin na oběh krevní v intravenózní injekci" (Časopis českých lékařů) konstatují, že Kathesin snižuje krevní tlak, byť jinak při nemocech cévního systému, ledvin a srdce, v pokročilém stavu v jiných oblastech účinkuje velmi málo (například při snaze zrychlit tep). V intravenózní formě, dále autoři konstatovali, se Kathesin (někdy se také psal s malým písmenem) choval jako látky sympatikotropní (dnes též sympatomimetika nebo sympatotropní látky), tedy zrychloval tep. To by bylo v rozporu s výše řečeným. Ale autoři zdůraznili, že to platí hlavně v případech, kdy tep je opravdu pomalý (čím pomalejší tep, tím lepší účinek Kathesinu).

Krevní tlak měl lék snižovat tím, že vyvolává centrální vazodilataci v obvodu splanchnickém (anatomické struktury, které souvisí s některými břišními orgány jako žaludek nebo tenké střevo), a tím se zmenší množství krve přitékající do periferie (periferní vazokonstrikce). V těchto oblastech podle autorů Kathesin v intravenózní formě působí jako amylnitrit. Na rozdíl od amylnitritu rušil atropin jeho vasodilatační účinek a lék nepůsobil na kapiláry. Amylnitrit je dnes v medicíně vzácně využíván pro léčbu příznaků ischemické choroby srdeční a jako protijed proti otravě kyanidy. Bohužel je také zneužíván jako rekreační droga. Jedním z autorů zmíněného článku byl MUDr. Bohuslav Prusík (1886-1964), významný lékař, angiolog a zakladatel IV. interní kliniky v Praze, který jinak Kathesin doporučoval.

Kathesin byl také zkoumán na II. interní klinice v Praze, kterou vedl jeden ze zakladatelů české interní medicíny, profesor Josef Pelnář (1872-1964). Jak konstatoval v článku v Časopisu lékařů českých z roku 1932 jeden z pracovníků ústavu, doktor Vladimír Vondráček (1895-1978), pozdější slavný psychiatr, v té době bylo léků vysloveně snižující krevní tlak málo (což nám dnes přijde neuvěřitelné, když mají dnešní lékaři k dispozici velké množství léků ze skupiny antihypertenziv s různým mechanismem účinku). Kromě cholinu (který se pod názvem Myon také jako vasodilatační lék používal) a jeho derivátů autor článku zmiňoval již jen nitrity (a látky od nich odvozené) a samostatně nitroglycerin. Konstatoval jen, že cholin a jeho deriváty ve velkých dávkách mají, poněkud paradoxně, hypertenzivní účinek (na rozdíl od nitritů, dnešní terminologií nitrátů). Ve srovnání obou skupin léků měl Kathesin na rozdíl od amylnitritu kratší dobu působení.

Je třeba ještě poznamenat, že Kathesin se hlavně podával injekčně (nitrožilně, v intramuskulární formě nepůsobil), zatímco amylnitrit se vdechoval. Tato okolnost působila jistý diskomfort při podávání, protože amylnitrit si mohl pacient ve stavu nouze aplikovat sám, kdežto Kathesin, aby byl účinný, musel podat lékař (nebo zdravotní sestra). Ve svém monografii z roku 1949 doktor Vondráček ještě zmiňoval, že Kathesin vyvolává jako dočasný nežádoucí účinek oční závrať. Proto bylo nutné, aby přibližně 10 minut po aplikaci Kathesinu měl pacient zavřené oči.

Lék pro export, který nakonec označili za neúčinný

V roce 1939 firmu Ing. Robert Heisler koupil Spolek pro chemickou a hutní výrobu, který ve výrobě Kathesinu pokračoval. Kathesin byl také v třicátých letech úspěšným exportním artiklem. Ve výrobě se pokračovalo určitou dobu i po znárodnění farmaceutického průmyslu v letech 1945-1948, protože ještě v roce 1951 uvádí Věstník československých lékařů Kathesin jako lék ze skupiny vasodilatancií a cévních spasmolytik.

Po druhé světové válce začal jeho význam klesat. Významný český lékař Jiří Štefl (1904-1961) ve své knize Farmakologie pro lékárníky z roku 1956 konstatoval, že "nemá většího terapeutického významu, předepisuje se na vysoký krevní tlak, ale neúčinkuje vhodně okamžitě a krátkodobě, u starších pacientů hrozí prasknutí cévy". Ve stejném roce již zmíněný profesor Pelnář ve své monografii Pathologie a therapie nemocí vnitřních uvádí Kathesin mezi léky, jejich účinek na zvýšený krevní tlak je málo účinný. Jeho význam nadále klesal v monografii Karla Bobka "Farmakoterapie vnitřních chorob" z roku 1964 je uváděn jako neúčinný.

Přesto všechno byl lék Kathesin v meziválečné době jednou z významných značek firmy Ing. Robert Heisler a byl také úspěšně prodáván v zahraničí. O jeho významu také svědčí, že v seznamu léků firmy "Remedia Heisler" z roku 1935 je Kathesinu věnováno celých 16 stránek (jiných léků jedna až dvě stránky) a uvádí se tam odkaz na 35 různých studií o tomto léku!

 

Na závěr je třeba uvést, že současně s Kathesinem byl vyráběn (také ještě po druhé světové látce) další derivát cholinu - Neokathesin (jodcholin). Vzhledem k obsahu jódu patřil u tohoto léku ještě k dalším indikacím například hyperthyreoidismus.

PharmDr. Tomáš Arndt

Zdroje obrázků: Národní digitální knihovna Kramerius, Národní lékařské muzeum. Další zdroje u autora.

V dalším pokračování se můžete těšit na české hypnotikum s fenobarbitalem.

ANGINOL - PRVNÍ ČESKÉ ANTIBIOTIKUM

DARMOL, ČOKOLÁDOVÉ PROJÍMADLO

Zajímá vás současná farmakoterapie nemocí oběhové soustavy? Jaké přístupy v prevenci a léčbě kardio-vaskulárních chorob se aktuálně doporučují? Co může pro kardio-vaskulární zdraví populace udělat lékárník?Přijměte pozvání na ojedinělou akreditovanou akci, která pod hlavičkou Healthcomm Professional proběhne v květnu a v červnu. 

Povíme si o kardiovaskulární rehabilitaci a dalších trendech v prevenci a managementu srdečních onemocnění.

Více na https://www.healthcomm.cz/kongres_240_kongres-kardio.html

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME