Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnySAMOODBĚRNÝ STĚR Z DĚLOŽNÍHO ČÍPKUV České republice je podle NZIP rakovina děložního čípku každoročně diagnostikována přibližně u 800 žen napříč věkovým spektrem. Téměř vždy ji způsobí dlouhodobá infekce lidskými papilomaviry (HPV). Velkým minusem je fakt, že postižené ženy si obvykle onemocnění dlouho nevšimnou, neboť počáteční stadia nemají specifické příznaky.

Odhalit onemocnění v raném stádiu je úkolem národního screeningu: Všechny ženy od 15 let mají nárok jednou ročně na gynekologickou prohlídku, jejíž součástí je stěr z děložního čípku pro laboratorní vyšetření. Od 1. 1. 2021 se navíc u žen, které mají negativní výsledek cytologie, provádí ve věku 35 a 45 let zdarma screeningový test na přítomnost HPV. Ostatní věkové kategorie žen mohou mít rovněž proveden HPV test, z prostředků veřejného zdravotního pojištění však není hrazen. Nově mají vedle 35 a 45letých žen vyšetření stěru na přítomnost rizikové infekce HPV (detekce DNA) hrazené z veřejného pojištění také ženy ve věku 55 let. 

Problém pro záchyt onemocnění je v tom, že část žen z různých důvodů ke gynekologovi na pravidelné prohlídky nechodí. Proto 1. 2. 2024 startuje program ASTRA (Ambulantní STěr proti RAkovině) pod záštitou Pacientské organizace VERONICA, kdy si ženy samy budou moci provést stěr pomocí samoodběrné sady ve vybraných ordinacích praktických lékařů. Samoodběrová vyšetření jsou již rutinně používaná v některých zemích Evropy. Dosud největší zkušenosti z běžné praxe jsou k dispozici z Holandska, kde je samoodběr používán jako alternativa k odběru u lékaře.

„HPV DNA test je v podobě samotestu u praktického lékaře nebo testu odebraného u gynekologa mimořádně citlivým způsobem, jak stanovit riziko přítomnosti nebo vzniku rakoviny děložního čípku. Negativita testu je informací, která na několik let dopředu deklaruje extrémně nízké riziko rozvoje závažných předrakovinových změn nebo rakoviny děložního čípku. Jde o jednoduché vyšetření bez enormních nákladů, které je velmi vhodné pro každou ženu starší 30 let," vysvětluje, prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., vedoucí lékař Onkogynekologického oddělení a zástupce přednosty Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze (Apolinář).

.........................

Děložní hrdlo (cervix uteri) je válcovitá dolní část dělohy, která je tvořena pevným vazivem a hladkou svalovinou. Obsahuje hlenové žlázy, jejichž sekrece je závislá na menstruačním cyklu. Kanál děložního hrdla vede k zevní děložní brance ústící do pochvy. Spodní část děložního hrdla je označována jako děložní čípek (portio vaginalis cervicis uteri). Právě z tohoto místa gynekolog při cervikálním screeningu odebírá vzorek buněk, který následně odesílá do laboratoře, kde jej odborník prozkoumá pod mikroskopem, zda nejsou přítomny prekancerózní změny.

https://www.nzip.cz

.........................

„Screening rakoviny děložního čípku je v České republice velmi dobře organizačně i legislativně nastaven. Jeho problémem je ale malý dopad na snížení počtu úmrtí na rakovinu děložního čípku. Mezi hlavní příčiny nedostatečné efektivity screeningu patří nízká účast žen na pravidelných gynekologických kontrolách a limitovaná citlivost standardního vyšetřovacího způsobu pomocí cytologického stěru. Jednou z možných cest, jak situaci zlepšit, je provedení stěru na průkaz přítomnosti původce rakoviny děložního čípku, kterým je lidský papilomavirus (HPV). Výhodou testu na HPV je velmi vysoká citlivost a schopnost stanovit budoucí riziko rozvoje rakoviny děložního čípku, " říká prof. Sláma a pokračuje: „Cílem projektu je nabídnout ženám, které z jakéhokoliv důvodu nemohou nebo nechtějí podstupovat vyšetření u gynekologa, aby mohly absolvovat vysoce citlivý test na průkaz přítomnosti HPV DNA. Test je rovněž učen pro ženy, které měly HPV test provedený před více než 3 lety a chtějí získat informaci o svém aktuálním a budoucím riziku. Součástí projektu, který dostal název ASTRA, je navíc edukace o důležitosti gynekologických preventivních vyšetření pro včasný záchyt všech závažných onemocnění pohlavních orgánů. V případě pozitivního výsledku HPV testu je každé pacientce doporučeno vyšetření u gynekologa."

.........................

 Rakovina děložního čípku je velmi plíživé onemocnění, může trvat i 15 let, než se z nákazy vyvine rakovina.

V 65 letech je podle dat z ÚZIS vůbec nejvyšší výskyt pokročilých případů rakoviny děložního čípku.

Veronica (pacientska-organizace.cz)

.........................

 

Třebaže je projekt ASTRA určen pro samoplátce, data získaná z projektu budou průběžně analyzována Národním screeningovým centrem a Ústavem zdravotnických informací a statistiky a využita jako podklad pro rozšíření možností realizace screeningu rakoviny děložního čípku pro celou populaci žen. Podle prof. Slámy je cílem projektu nabídnout vysoce citlivé vyšetření všem ženám od 30 let s důrazem na ty, které dlouhodobě nechodí na gynekologická preventivní vyšetření, ale také zároveň ověřit praktické aspekty celého postupu zapojení praktických lékařů do systému prevence rakoviny děložního čípku. Výsledkem by mělo být dosažení co nejvyššího pokrytí cílové populace žen.

Jak se ženy o možnosti samoodběru dozvědí?

Jak vysvětluje prof. Sláma, budou ženy (starší 30 let) aktivně dotazovány svými praktickými lékaři (kteří budou v projektu zapojeni), zda mají o samotest zájem. Nelze ho provádět během menses, v graviditě a v šestinedělí. Rovněž není vhodné test odebírat u žen, které jej měly provedený u svého gynekologa v době kratší než 3 roky. Samoodběrový test není hrazený ze zdravotního pojištění a musí jej uhradit pacientka (cena cca 1.500 korun). Žena dostane odběrovou sadu k zavedení do pochvy. Následně si podle instrukcí provede vaginální stěr na toaletě nebo ve vyšetřovací kabince. Odběr je nebolestivý a rychlý, spočívá v zavedení speciálního odběrového kartáčku do pochvy.

Samoodběrová vyšetření budou zprvu k dispozici u vybraných praktických lékařů v Praze a blízkém okolí. V průběhu roku 2024 dojde postupně k rozšíření spolupracujících praktických lékařů na zbylé části České republiky. Informace o spolupracujících ambulancích, kde je možné test za úhradu realizovat, budou zveřejněny na stránkách laboratoře CGOP, která zajišťuje vyšetření vzorků a jejich interpretaci," říká prof. Sláma.

Výsledky HPV testů budou k dispozici s doporučením dalšího postupu za 3 týdny opět v ambulanci praktického lékaře. Pacientkám s pozitivním výsledkem testu bude doporučena návštěva gynekologa k dalšímu vyšetření, případně návštěva u specialisty na vyšetření děložního čípku.

Zdroj: ADDICTS PUBLIC RELATIONS s.r.o

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME