Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyNADUŽÍVÁNÍ LÉKŮKaždý desátý Čech má zkušenost s užíváním psychoaktivních léků. Většinou se jimi snaží řešit obvyklé neduhy typu bolestí, úzkostí nebo problémů se spánkem. Málokdy si ale uvědomují, že se pohybují na tenké linii, která je dělí od potenciálně závažné závislosti. Nadužívání léků je přitom fenomén, který si v rámci společenských skupin nevybírá - problematické chování v České republice sužuje ženy, děti a mladistvé, i seniory.

Národní linka pro odvykání 800 350 000 varuje zejména před znepokojivým trendem kombinování psychoaktivních léků s alkoholem, který se rozmáhá hlavně mezi teenagery. Nalézt vhodné dávkování může být přitom obtížné i v případě pacientů se závažnými zdravotním či psychickým onemocněním.

Zpráva o problematickém užívání psychoaktivních léků v České republice 2021 hovoří o tom, že v posledním roce užilo psychoaktivní lék na 15,8 % Čechů.

„Co se týče rizikového užívání psychoaktivních léků, jde o jedinou kategorii návykových látek, u které ženy představují početnější skupinu. Uživatelek je v tomto ohledu až dvojnásobek oproti mužům. V součtu se pak bavíme o 2 % populace, které psychoaktivní léky užívají na denní nebo téměř denní bázi," varuje Ladislav Dékány, odborný garant Národní linky pro odvykání 800 350 000. Připomíná, že počet osob léčených pro poruchy způsobené užíváním psychoaktivních léků v ambulantní nebo lůžkové péči se v posledních letech pohybuje těsně pod hranicí 2 tisíc osob za rok.

Valná většina uživatelů v České republice získává psychoaktivní léky „oficiální" cestou - tedy na lékařský předpis. Jiným způsobem si pak tyto léky obstarává cca desetina uživatelů. Těmi vůbec nejčastěji předepisovanými léky jsou léky na bolest (analgetika), léky na spaní (hypnotika) a léky na psychickou tenzi a úzkost (anxiolytika). Konkrétně jde o benzodiazepiny (diazepam, alprazolam, bromazepam), opioidy (morfin, kodein, hydrokodon) a tzv. Z-hypnotika (zolpidem, zopiklon, zaleplon).

Národní linka pro odvykání - 800 350 000 je zřízena Úřadem vlády České republiky a provozována organizací AdiPoint, z.ú. K původnímu poradenství pro odvykání kouření spuštěnému v roce 2016 přibyly od roku 2018 další informační a poradenské služby pro odvykání alkoholu, patologického hraní, drog, léků a sociálních sítí, zahrnující i služby pro osoby blízké lidem se závislostí.

Národní linka pro odvykání je určena všem občanům České republiky starším 15 let. Vyškolení konzultanti se klientům věnují každý pracovní den od 10 do 18 hodin. Hovory jsou pro volající zdarma. Pokud klient dává přednost komunikaci přes e-mail, může konzultanty kontaktovat na poradte@chciodvykat.cz. Další informace o službách jsou uvedeny na www.chciodvykat.cz

 

Teenageři se chtějí dostat „do nálady"

Jednou z nejohroženějších skupin jsou i v případě psychoaktivních léků děti a mladiství. Míra užívání především léků proti bolesti je u nich srovnatelná s evropským průměrem.

Dékány ovšem upozorňuje na znepokojivý „lokální" trend: „To, že česká mládež zásadně v negativním slova smyslu nevybočuje z celoevropského trendu, je bezpochyby dobře. Znepokojuje nás ovšem fakt, že se mezi českými teenagery daleko častěji objevuje zneužívání psychoaktivních léků za účelem dostat se tzv. „do nálady". To se nejčastěji děje kombinací léku s alkoholem nebo jinou návykovou látkou, přičemž takový koktejl může mít často velmi závažné až fatální zdravotní dopady."

Zneužívání léků proti bolesti může vést například k poškozením vývoje mozku nebo dalších jeho funkcí.

Je ovšem třeba mít na paměti, že užívání léků obecně se u dětí a mladistvých zvyšuje z důvodu vyšší četnosti psychických onemocnění. Linka bezpečí ze statistik roku 2021 evidovala nárůst výskytu psychických obtíží meziročně o 45%. Sdílení zkušenosti s užíváním určitých léků na sociálních sítích může vést u sledujících k touze chtít lék vyzkoušet na sobě, vzít lék z rodinné lékárničky nebo nadužít předepsané léky od svého ošetřujícího psychiatra. I některé běžně dostupné léky přitom mohou být při vysokých dávkách nebezpečné. U léků proti bolesti a horečce s obsahem paracetamolu, jako je například Paralen, může být toxická dávka poměrně nízká.

„Za Linku bezpečí mohu konstatovat, že celkově s námi děti a mladiství v loňském roce problematiku závislostí řešili ve 454 případech, což znamená 2% nárůst oproti roku 2021. Snadnou dostupnost léků na bolest vnímáme jako velmi rizikovou zejména proto, že jsou v mnohých případech používány k sebevražedným pokusům," uvádí Mgr. Kateřina Lišková, vedoucí odborných služeb Linky bezpečí.

Tenká linie mezi řešením problému a vážnou závislostí

S problematickým užíváním léků z kategorie hypnotik se pak nejčastěji setkáváme u seniorů ve věku přes 65 let. Obecně však platí, že u pacientů osob trpících bolestí, špatným spánkem nebo úzkostí je pochopitelné, že psychoaktivní léky nabízejí rychlé řešení. Rizikovými se stávají až v případě nadužívání nebo zneužívání. Dalším faktorem, který přispívá k počtu uživatelů, je všeobecný nárůst spotřeby léků. Konkrétně spotřeba sedativ a Z-hypnotik stoupla za poslední dvě dekády více než dvojnásobně.

„Léčba bolesti, problémů se spánkem nebo úzkosti je realizovaná prostřednictvím léků často jako symptomatická léčba. Zbaví jedince symptomů, ale podstata problémů může přetrvat. Je možné, že zbavit se obtíží na dobro, je obtížné nebo časově náročné. Proto se psychoaktivní léky jeví jako skvělá volba. Mohou totiž výrazně zvýšit kvalitu života. Některé z nich jsou indikované ale jen na krátkodobé překlenutí obtíží a problémy vyvstávají, když jsou užívány dlouhodobě," zdůrazňuje Ladislav Dékány.

Zmiňuje konkrétní příklad léků z kategorie benzodiazepinů a Z-hypnotik. Dle doporučení odborných organizací by se tyto léky neměly předepisovat déle než několik týdnů, protože je u nich vysoké riziko navyšování tolerance. Pacienti pak budou pociťovat nutkání zvyšovat dávky nebo jejich frekvenci. Po vysazení léku se u uživatelů mohou objevovat abstinenční příznaky, které u některých látek mohou být dokonce život ohrožující a jedinec může nad užíváním ztratit kontrolu. Z těchto důvodů jsou výše zmíněná farmaka předepisována dlouhodobě jen některým pacientům, u kterých je taková léčba indikovaná. Příkladem mohou být pacienti v terminálním stádiu onemocnění. 

Za jednu z hlavních komplikací považuje Národní linka pro odvykání 800 350 000 nedostatek času lékařů a jejich pracovní vytížení. Ve snaze poskytnout rychlou pomoc v podobě předepsání léků se lékaři dostávají do situace, kdy léky předepisují na příliš dlouhou dobu, čímž podporují riziko, že pacient začne nad užíváním ztrácet kontrolu, nebo se mu začne rozvíjet syndrom závislosti. Roli může hrát i nedostatečná edukace. Mnoho lidí vkládá důvěru ve svého lékaře, který jim léky předepíše a nemusí si ani připouštět, že by jim předepsané léčivo mohlo škodit, či dokonce způsobit závislost.

„Asi u 200 tisíc pacientů si jsou zejména praktičtí lékaři vědomi, že jejich pacient má problém s užíváním psychoaktivních léků. Alternativy přitom existují, a to v podobě jiných léčiv, s menším potenciálem pro zneužití, či psychoterapie. Příkladem špatné praxe je i současná celosvětová opioidová krize, způsobená mimo jiné agresivním marketingem farmaceutického průmyslu, zejména ve Spojených státech," uzavírá adiktolog.

Media:list

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME