KALEIDOSKOPEDUCOMM ODMĚŇOVAL ZA STUDIUM

Educomm svým studujícím v prosinci neusnadnil jen přístup ke vzdělání a neumožnil pouze rozšiřovat si znalosti důležité pro praxi, ale ulehčil jim i v předvánočním shánění dárků. Stačilo jen vystudovat některou z vybraných soutěžních přednášek a zapojit se do soutěže o hlavní cenu, která usnadní studium - notebook Acer Spin 3 za 20 000 Kč! Celkem se do soutěže zapojilo více než 3500 registrovaných farmaceutů portálu Educomm. Cenu si však mohl odnést jen jeden.

Výherkyní notebooku Acer Spin 3 se stala Pavlína D., lékárnice z Berouna. Gratulujeme! 

Výherkyně vystudovala všech 5 soutěžních přednášek a svou šanci na výhru tak 5x znásobila. A stálo to za to! Díky náhodnému výběru, při kterém padlo právě její jméno, se stala hrdou majitelku supermoderního notebooku v hodnotě 20 000 Kč. Potom, co se tu šťastnou novinu dozvěděla, nám a partnerovi soutěže, společnosti Canvit, napsala poděkování: "Ještě jednou Vám moc děkuji za vylosování v této soutěži. Dále bych moc poprosila předat poděkování partnerovi této soutěže, společnosti Canvit. Shodou okolností doplňky stravy od této společnosti kupujeme pejskům..."


I V PROSINCI SE MŮŽETE ZÚČASTNIT ONLINE KONFERENCE

Ještě dříve, než rozbalíte dárky pod vánočním stromkem, můžete si v pohodlí svého domova vystudovat atraktivní přednášky, které přináší III. Online konference Healthcomm Professional. V přehledném intuitivním prostředí konference se účastníkům představí celkem 23 odborných přednášek, které jsou rozděleny do 4 jednotlivě akreditovaných bloků. Můžete si vybrat jen některý z bloků, nebo můžete vystudovat všechny. Pak získáte až 25 bodů do svého systému celoživotního vzdělávání pod ČLnK. Pro asistenty garantovala konferenci POUZP. 

III. Online konference Healthcomm Professional potrvá do 20. 12. 2021. Na platformě online konference se můžete rovněž zapojit do ankety Magazínu.

Přihlásit se můžete přes banner na Magazínu, nebo navštivte https://www.healthcomm.cz/

 


NINTENDANIB V ROZŠÍŘENÉ INDIKACI

Plicní fibróza vyvolává nevratné zhoršení plicních funkcí. Antifibrotické léky proces fibrotizace plicní tkáně zpomalují. Čím dříve pacient léčbu dostane, tím větší naději na snížení míry poškození plicní tkáně má.

Pacienty s plicními fibrózami mohou pneumologové ve specializovaných centrech od prosince léčit nintendanibem (Ofev®). Lék, který byl dosud hrazen pouze pacientům s idiopatickou plicní fibrózou (IPF), začnou totiž pojišťovny hradit také pacientům s jinými chronickými fibrotizujícími intersticiálními plicními procesy (IPP) s tzv. progresivním fenotypem. Nintendanib je prvním antifibrotickým lékem, který získal úhradu pro tuto indikaci.1

Evropská léková agentura (EMA) schválila indikaci nintedanibu pro léčbu jiných chronických fibrotizujících IPP s progresivním fenotypem v květnu roku 2020.2-4 V České republice, na základě žádosti podané společností Boehringer Ingelheim v září roku 2020, rozšířil SÚKL v listopadu 2021 léčivému přípravku OFEV® výši a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění v dané indikaci, a to s platností od 1. 12. 2021.1

„Je to významný krok a naděje pro další skupinu pacientů s progredujícími plicními fibrózami, kteří mají díky úhradě léku pro novou indikaci šanci na zpomalení progrese onemocnění," říká MVDr. Miroslav Uchál, MBA, Medical Advisor ve společnosti Boehringer Ingelheim.

Souhlasné stanovisko vydal SÚKL na základě výsledků studie INBUILD®. Tato randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III hodnotila účinnost, bezpečnost a snášenlivost nintedanibu u pacientů s chronickými fibrotizujícími IPP s progresivním fenotypem jiným než IPF. Nintedanib ve srovnání s placebem zpomalil pokles usilovné vitální kapacity (FVC) o 57 % (p < 0,001). Účinek nintedanibu byl ve studii obdobný pro všechny sledované podskupiny pacientů, tedy bez ohledu na původní diagnózu IPP při zařazení do studie nebo obraz fibrózy na HRCT. Efekt léčby byl zároveň konzistentní s výsledky studií s nintedanibem u pacientů s IPF a systémovou sklerodermií s přidruženým intersticiálním plicním onemocněním (SSc-ILD).

IPP představují široké spektrum více než 200 onemocnění s možným rizikem plicní fibrózy - nevratného zjizvení plicní tkáně s následným poklesem plicních funkcí. U některých pacientů s fibrotizujícím IPP může dojít k rozvoji progresivního fenotypu, který vede k poklesu plicních funkcí, zhoršení kvality života a předčasného úmrtí, podobně jako v případě IPF. Průběh onemocnění a příznaky jsou u progredujících forem chronických fibrotizujících IPP podobné bez ohledu na základní onemocnění. Riziko rozvoje progredující formy fibrotizujícího onemocnění přitom hrozí odhadem 18 až 32 % pacientů s IPP kromě IPF. (MaVePR)

Literatura:
1. Rozhodnutí SÚKL, Sp. zn.SUKLS240356/2020; č. j. sukl307472/2021; více na www. sukl.cz
2. EMA Summary of opinion (post authorisation). Dostupné z: www.ema.europa.eu/en/documents/smop/chmp-post-authorisation-summary-positive-opinion-ofev-ii-27_en.pdf.
3. EMA assessment report. Dostupné z: www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/ofev-h-c-003821-ii-0027-epar-assessment-report-variation_en.pdf. 
4. Souhrn údajů o přípravku Ofev® - poslední revize textu 18. 8. 2021.


EMA ROZHODUJE O MOLNUPIRAVIRU

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) začala s posuzováním žádosti o registraci léčivého přípravku Lagevrio (molnupiravir), protivirového léčivého přípravku určeného k podání ústy pro léčbu covid-19 u dospělých, které vyvíjí společnost Merck Sharp & Dohme ve spolupráci s Ridgeback Biotherapeutics. EMA posoudí přínosy a rizika molnupiraviru ve zkrácené lhůtě a mohla by vydat stanovisko v časovém horizontu několika týdnů, pokud budou předložené údaje dostatečně spolehlivé a úplné tak, aby prokázaly jeho účinnost, bezpečnost a kvalitu. EMA již přezkoumala podstatnou část údajů o léčivém přípravku během průběžného přezkumu (rolling review), kdy Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury EMA posoudil údaje z laboratorních studií a studií na zvířatech, informace o kvalitě léku a způsobu jeho výroby a údaje o jeho účinnosti a bezpečnosti. Kromě toho CHMP vyhodnotil údaje z dokončených a probíhajících klinických studií. Patří mezi ně dosavadní výsledky z hlavní studie o účincích molnupiraviru u nehospitalizovaných, neočkovaných pacientů s alespoň jedním základním onemocněním, které je ohrožuje rozvojem závažného onemocnění covid-19.

Kromě toho Pediatrický výbor (PDCO) agentury EMA vydal své stanovisko k pediatrickému výzkumnému plánu (PIP), který popisuje, jak by měl být léčivý přípravek dále vyvíjen a zkoušen pro použití u dětí v souladu se zrychlenými lhůtami pro léčivé přípravky pro léčbu covid-19.

Pokud EMA dospěje k závěru, že přínosy molnupiraviru při léčbě covid-19 převažují nad jeho riziky, doporučí udělení registrace. Evropská komise poté v návaznosti na doporučující stanovisko EMA vydá rozhodnutí o registraci platné ve všech členských státech EU a EHP rovněž ve zkrácené lhůtě. (SÚKL, 23. 11. 2021)


PILULKA.CZ MOTIVUJE K POHYBU

Ve spolupráci s Form Factory spustila Pilulka.cz exkluzivní projekt DO FORMY!, který propojuje fitness služby a produkty pro zdravý životní styl. Lidé budou mít navíc možnost vyzvedávat objednávky prostřednictvím Pilulka Boxu přímo v pražských fitness centrech a šetřit tak svůj čas. V rámci unikátní služby Pilulka Klinika, která propojuje prodej produktů a služeb týkajících se zdraví, si budou moci zákazníci koupit zvýhodněný tříměsíční program DO FORMY!. Ten přináší jedinečné spojení fitness členství bez závazků, podporu a tipy na tréninky a stravování, tematické workshopy nejen o zdraví a cvičení a pečlivě vybrané doplňky stravy na dané roční období a tréninkovou zátěž.

„Máme radost, že jsme v rámci Pilulka Kliniky navázali spolupráci právě s fitness kluby Form Factory. Máme stejnou misi a věříme, že právě tato spolupráce přispěje ke zlepšení péče o zdraví našich zákazníků. Pilulka už dávno není jen lékárna - je to místo, kde zákazníci naleznou vše pro zdravý životní styl, prevenci nebo výživu. Našim cílem je být lídrem v péči o zdraví a přinášet našim zákazníkům lepší život" říká Martin Navrátil, Chief Commercial Officer Pilulky. 

 

Ve vybraných fitness klubech Form Factory v Praze budou navíc umístěny také Pilulka Boxy - samoobslužná výdejní místa, která umožňují automatické vyzvednutí objednávky bez obsluhy.  (pilulka.cz)

 


BENU SLAVNOSTNĚ OTEVŘELO 300. LÉKÁRNU

V prosinci byla v Rožnově pod Radhoštěm slavnostně otevřena již 300. Lékárna BENU. Společnost BENU Česká republika s.r.o., provozovatel sítě lékáren s nyní již 300 pobočkami v České republice, je dceřinou společností PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. - leadera českého farmaceutického distribučního trhu.

 

Přibývají lékárny vlastní, jako je tato jubilejní 300., tak i lékárny franšízové. Ty nyní tvoří 25 % z celkového počtu poboček. Díky unikátnímu programu, který umožňuje otevřít si novou, nebo naopak převést svou lékárnu pod franchisový koncept, aktuálně pod křídly BENU funguje 85 franchisových lékáren a tvoří necelou pětinu (17,3 %) celkového obratu sítě BENU.

Momentálně evidujeme zvýšený zájem o franschisy. Do 1. 2. 2022 očekáváme otevřeních dalších 10 franchisových lékáren a do konce roku 2022 by měl celkový počet činit 120," říká Petr Doležal, generální ředitel BENU lékáren.

Stabilně roste také počet věrných zákazníků, členů věrnostního programu BENU PLUS, kterých aktuálně je přes 1,3 milionu. Mezi výhody programu patří mimo jiné preventivní screeningy a konzultace zdarma, nebo za zvýhodněnou cenu, možnost vyzvednout si vybrané kategorie léků na předpis bez doplatku za recept, anebo pravidelné personalizované nabídky slev na často nakupované produkty.

„Možnost rozšíření profesní kvalifikace ale oceňují také lékárníci, kteří se díky propracovanému vzdělávacímu systému a talentovému programu mohou zdarma zapojit do preventivních programů, včetně těch certifikovaných ČLNK, a podílet se například na screeningu Alzheimerovy choroby v rámci Alzheimer konzultačních center," vysvětluje další benefity lékáren BENU Petr Doležal. (Stratengers s.r.o., více na www.benu.cz)


PRVNÍ ZÁSILKA MOLNUPIRAVIRU DORAZILA DO ČESKA

17. prosince zrána dorazilo do Česka 14 400 balení léku na covid molnupiravir od výrobce Merck Sharp & Dohme ve spolupráci s Ridgeback Biotherapeutics. Každé balení je určené k léčbě jednoho pacienta. Lék tentýž den distributor Phoenix začal rozvážet do 110 nemocnic po celé zemi.  

V nemocnicích si lék pacienti budou moci vyzvednout na základě doporučení praktického lékaře. Jedná se o stejná zařízení, která dosud podávala infuzně monoklonální protilátky. Lék je určený k léčbě pacientů s prokázaným mírným a středně těžkým covidem-19, u kterých je vysoké riziko zhoršení nemoci spojené s nutností hospitalizace. Užívá se 5 dní. Dostat ho mohou lidé ve věku od 18 let s výjimkou těhotných a kojících žen. Jednou z prvních nemocnic, která balení převzala, byla pražská FN v Motole. (MaVePR)


Zpět