Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyBYLINY TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY U SRDEČNÍHO SELHÁNÍTradiční čínská medicína (TČM) Qiliqiangxin (QL) snižuje hospitalizaci pro srdeční selhání a kardiovaskulární úmrtí u pacientů se srdečním selháním a sníženou ejekční frakcí (HFrEF), a to podle nejnovějšího výzkumu prezentovaného na srpnovém zasedání Hot Line na kongresu Evropské kardiologické společnosti.

QL je extrakt tradiční čínské medicíny získaný z 11 druhů bylin (tabulka 1), mezi kterými najdeme ženšen, skořicovník nebo Aconiti Lateralis (česky Oměj, čínsky Fuzi), což je tradiční bylinný lék široce používaný v Číně a dalších asijských zemích k léčbě srdečního selhání, revmatoidní artritidy a různých druhů bolestí.

V pilotní studii QL snížil hladiny N-terminálního pro-B-typu natriuretického peptidu (NT-proBNP) a zlepšil symptomy srdečního selhání u pacientů s HFrEF, když byl přidán k zavedené léčbě srdečního selhání. Preklinické studie také ukázaly, že QL má příznivé účinky na zmírnění fibrózy myokardu a srdeční remodelaci. 

Studie QUEST hodnotila klinickou účinnost a bezpečnost QL na závažné výsledky srdečního selhání u pacientů s HFrEF. Zkouška byla provedena ve 133 nemocnicích v pevninské Číně a Hong Kong SAR v Číně. Do studie byli zařazeni dospělí pacienti s HFrEF s ejekční frakcí levé komory 40 % nebo nižší a NT-proBNP 450 pg/ml nebo vyšší, kteří byli na stabilním standardním základním léčebném režimu po dobu alespoň dvou týdnů před zařazením. Pacienti byli randomizováni způsobem 1:1, aby dostávali qiliqiangxin (čtyři tobolky, třikrát denně) nebo placebo vedle standardních léků na chronické srdeční selhání. Primárním cílovým parametrem byla rehospitalizace pro zhoršení srdečního selhání nebo kardiovaskulární úmrtí.

Do analýzy bylo zahrnuto celkem 3 110 pacientů, z nichž 1 555 bylo randomizováno na qiliqiangxin a 1 555 na placebo. Průměrný věk byl 62 let a 72,1 % tvořili muži. Na začátku byla průměrná ejekční frakce levé komory 32 % a medián NT-proBNP byl 1730,80 pg/ml.

Během střední doby sledování 18,3 měsíce se primární cílový ukazatel objevil u 389 pacientů (25,02 %) ve skupině s qiliqiangxinem a u 467 pacientů (30,03 %) ve skupině s placebem. Tento účinek souvisel jak s nižším rizikem rehospitalizace pro zhoršení srdečního selhání, tak kardiovaskulární smrtí ve skupině qiliqiangxin. Účinek qiliqiangxinu na primární výsledek byl obecně konzistentní napříč předem specifikovanými podskupinami včetně podskupin definovaných podle věku a hladiny NT-proBNP au pacientů s nebo bez inhibitorů angiotenzinového receptoru/neprilysinu (ARNI).

Analýza bezpečnostních koncových bodů neprokázala žádný významný rozdíl v mortalitě ze všech příčin, která se vyskytla u 221 pacientů (14,21 %) ve skupině s qiliqiangxinem a 262 pacientů (16,85 %) ve skupině s placebem (HR, 0,84; 95% CI, 0,70 až 1,01 p=0,058). Kapsle Qiliqiangxin byly dobře snášeny, mezi těmito dvěma skupinami nebyly žádné velké rozdíly v nežádoucích účincích včetně gastrointestinálních příznaků, zhoršení funkce ledvin a zvýšení jaterních enzymů.

Hlavní výzkumný pracovník, profesor Xinli Li z First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing, China, řekl: „Pokud je nám známo, toto byla první randomizovaná, dvojitě zaslepená kontrolovaná studie tradiční čínské medicíny pro léčbu chronického srdečního selhání. Naše zjištění prokazují významný klinický přínos qiliqiangxinu u pacientů s HFrEF, což podporuje použití qiliqiangxinu jako doplňkové terapie k léčbě srdečního selhání."

Studie a reference:
1. Yao W, Cheang I, Liao S, a kol . Protokol studie pro randomizovanou kontrolovanou studii: Qiliqiangxin u srdečního selhání: hodnocení snížení morTality (QUEST). BMC doplněk Med Ther . 2020;20:38.
2. Li X, Zhang J, Huang J a kol . Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, paralelní skupina, placebem kontrolovaná studie účinků tobolek qili qiangxin u pacientů s chronickým srdečním selháním. J Am Coll Cardiol . 2013;62:1065-1072.
3. Li F, Wang J, Song Y a kol . Qiliqiangxin zmírňuje apoptózu CMEC indukovanou Ang II snížením autofagie prostřednictvím osy ErbB2-AKT-FoxO3a. Life Sci . 2021;273:119239.
4. Gao RR, Wu XD, Jiang HM a kol . Tradiční čínská medicína qiliqiangxin zmírňuje fenylefrinem indukovanou srdeční hypertrofii prostřednictvím upregulace PPARy a PGC-1α. Ann Transl Med . 2018;6:153.
5. Sun X, Chen G, Xie Y, a kol . Qiliqiangxin zlepšuje srdeční funkci a zmírňuje remodelaci srdce u potkanů se srdečním selháním vyvolaným doxorubicinem. Pharm Biol . 2020;58:417-426.
6. Lu Y, Xiang M, Xin L, a kol . Qiliqiangxin moduluje střevní mikroflóru a inflammasom NLRP3, aby chránil před remodelací komor při srdečním selhání. Front Pharmacol . 2022;13:905424.

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME