ASPIRIN JE SPOJEN SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM SRDEČNÍHO SELHÁNÍUžívání aspirinu je spojeno s 26% zvýšeným rizikem srdečního selhání u lidí s alespoň jedním predisponujícím faktorem pro tento stav. Vyplývá to z listopadové studie, zveřejněné v ESC Heart Failure, časopise Evropské kardiologické společnosti (ESC). 1 Predisponující faktory zahrnovaly kouření, obezitu, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, cukrovku a kardiovaskulární onemocnění.

„Toto je první studie, která uvádí, že mezi jedinci s alespoň jedním rizikovým faktorem srdečního selhání měli ti, kteří užívali aspirin, vyšší pravděpodobnost následného rozvoje tohoto onemocnění než ti, kteří léky neužívali," řekl autor studie MUDr. Blerim Mujaj z Univerzitního lékařského centra ve Freiburgu.

I když zjištění vyžadují potvrzení, naznačují, že je třeba objasnit potenciální souvislost mezi aspirinem a srdečním selháním. Vliv aspirinu na srdeční selhání je kontroverzní. Cílem této studie bylo zhodnotit jeho vztah k výskytu srdečního selhání u lidí se srdečním onemocněním a bez něj a posoudit, zda užívání léku souvisí s novou diagnózou srdečního selhání u rizikových pacientů.

Analýza zahrnovala 30 827 jedinců s rizikem rozvoje srdečního selhání, kteří byli zařazeni do studie HOMAGE ze západní Evropy a USA. „Ohrožení" bylo definováno jako jeden nebo více z následujících faktorů: kouření, obezita, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, cukrovka a kardiovaskulární onemocnění. Účastníci byli ve věku 40 let a více a na začátku neměli srdeční selhání. Užívání aspirinu bylo zaznamenáno při zápisu a účastníci byli klasifikováni jako uživatelé nebo neuživatelé. Účastníci byli sledováni pro první výskyt fatálního nebo nefatálního srdečního selhání vyžadujícího hospitalizaci.

Průměrný věk účastníků byl 67 let s 34% zastoupením žen. Na začátku užívalo aspirin celkem 7 698 účastníků (25 %). Během 5,3letého sledování se u 1330 účastníků rozvinulo srdeční selhání.

Výzkumný tým hodnotil souvislost mezi užíváním aspirinu a incidentem srdečního selhání po úpravě podle pohlaví, věku, indexu tělesné hmotnosti, kouření, užívání alkoholu, krevního tlaku, srdeční frekvence, cholesterolu v krvi, kreatininu, hypertenze, cukrovky, kardiovaskulárních onemocnění a léčby - inhibitorem angiotensin-aldosteronového systému, blokátory kalciových kanálů, diuretiky, beta-blokátory a léky snižující hladinu lipidů. Užívání aspirinu bylo nezávisle spojeno s 26% zvýšeným rizikem nové diagnózy srdečního selhání.

Aby vědci zkontrolovali konzistenci výsledků, zopakovali analýzu poté, co porovnali uživatele aspirinu a neuživatele pro rizikové faktory srdečního selhání. V této odpovídající analýze byl aspirin spojen s 26% zvýšeným rizikem nové diagnózy srdečního selhání. Pro další kontrolu výsledků byla analýza opakována po vyloučení pacientů s anamnézou kardiovaskulárního onemocnění. U 22 690 účastníků (74 %) bez kardiovaskulárních onemocnění bylo užívání aspirinu spojeno s 27% zvýšeným rizikem srdečního selhání.

„Toto byla první velká studie, která zkoumala vztah mezi užíváním aspirinu a incidentem srdečního selhání u jedinců s a bez srdečního onemocnění a alespoň jednoho rizikového faktoru. Aspirin se běžně používá - v naší studii bral léky jeden ze čtyř účastníků. V této populaci bylo užívání aspirinu spojeno se srdečním selháním, nezávisle na jiných rizikových faktorech," komentoval výsledky MUDr. Blerim Mujaj a dospěl k závěru: „K ověření těchto výsledků jsou zapotřebí velké nadnárodní randomizované studie u dospělých s rizikem srdečního selhání. Do té doby naše pozorování naznačují, že aspirin by měl být předepisován opatrně u pacientů se srdečním selháním nebo s rizikovými faktory pro tento stav."

Zdroj: escardio.org


Literatura:

1. Mujaj B, Zhang ZY, Yang WY a kol . Užívání aspirinu je spojeno se zvýšeným rizikem srdečního selhání: souhrnná analýza na úrovni pacienta. Selhání srdce ESC. 2021. doi:10.1002/ehf2.13688.

Zpět