PŘÍPRAVEK NUCALA VÝZNAMNĚ SNIŽUJE EXACERBACE TĚŽKÉHO EOZINOFILNÍHO ASTMATUSpolečnost GlaxoSmithKline plc (GSK) prezentovala nové údaje k přípravku Nucala (mepolizumab), které získala z předběžné analýzy studie REALITI-A, což je celosvětově první prospektivní studie biologické léčby u pacientů s těžkým eozinofilním astmatem v reálné klinické praxi. Z výsledků plyne významné snížení výskytu exacerbací a užívání perorálních kortikosteroidů (oral corticosteroid, OCS) oproti předchozím 12 měsícům u pacientů, kteří v rámci běžné péče po dobu jednoho roku užívali přípravek Nucala.

Christopher Corsico, senior viceprezident pro vývoj ze společnosti GSK, řekl: „Exacerbace mohou být u pacientů s těžkým eozinofilním astmatem velice vyčerpávající. Předběžné výsledky studie REALITI-A potvrzují, že přípravek Nucala účinně snižuje výskyt exacerbací, tentokrát i v rámci běžné péče. Těšíme se, až se budeme moci podělit o konečné výsledky této studie po jejím ukončení v roce 2021."

REALITI-A je dvouletá, celosvětová, prospektivní, observační studie s jednou skupinou pacientů s těžkým eozinofilním astmatem, kterým byl nově předepsán přípravek Nucala. Studie probíhá v rámci běžné péče. Z předběžné analýzy 368 pacientů představené na konferenci Evropské respirační společnosti (ERS) v roce 2019 plyne, že ve srovnání s předchozími 12 měsíci nastalo:

  • 69% snížení ročního výskytu klinicky významných exacerbací (poměr rizik (RR) 0,31; 95% interval spolehlivosti (CI) 0,27, 0,35), což je primární cílový ukazatel studie;
  • 77% snížení ročního výskytu exacerbací vyžadujících hospitalizaci / návštěvu pohotovosti (RR 0,23; 95% CI 0,18, 0,30);
  • snížení mediánu dávky OCS (n = 159) z 10 mg/den na 5 mg/den, přičemž 34 % pacientů (49/143) mohlo užívání OCS zcela ukončit.

Zkoušející studie, profesor Tim Harrison z Univerzity v Nottinghamu a Fakultní nemocnice v Nottinghamu ve Velké Británii, dodává: „Díky studiím reálné klinické praxe, jako je studie REALITI-A, lépe rozumíme příznivým účinkům, které mohou léčivé přípravky mít nad rámec těch, které byly zjištěny v randomizovaných kontrolovaných klinických hodnoceních. Do studie REALITI-A byla zařazena širší skupina pacientů s těžkým astmatem, jejichž léčba byla zkoumána za podmínek, které lépe odráží jejich každodenní životy. Těžké eozinofilní astma může mít zničující dopad na kvalitu života pacientů, a proto jsou zjištění z předběžné analýzy poukazující na přínosy léčby mepolizumabem pro pacienty po roce trvání povzbuzující a odráží mé osobní zkušenosti s podáváním mepolizumabu. Těším se na konečné výsledky."

 


O těžkém astmatu a eozinofilním zánětu

Těžké astma je definováno jako astma vyžadující léčbu vysokými dávkami inhalačních kortikosteroidů (ICS) plus další léčbu (a/nebo systémové kortikosteroidy), aby se zabránilo zhoršení nemoci do stavu, kdy se stane „nekontrolované" nebo zůstane „nekontrolované i přes léčbu". Pacienti s těžkým astmatem jsou rovněž často charakterizováni i dlouhodobým užíváním perorálních kortikosteroidů (OCS). V podskupině pacientů s těžkým astmatem dochází k nadměrné tvorbě eozinofilů (typ bílých krvinek), což způsobuje plicní zánět. Interleukin-5 (IL-5) je klíčovým stimulantem růstu, aktivace a přežití eozinofilů a zajišťuje nezbytnou signalizaci migrace eozinofilů z kostní dřeně do plic. Studie naznačují, že přibližně 60 % pacientů s těžkým astmatem trpí eozinofilním zánětem dýchacích cest. 


Údaje o bezpečnosti, získané předběžné analýzy studie REALITI-A, odpovídaly výsledkům z předchozích klinických hodnocení. U 14 % (53/368) pacientů se objevily v průběhy léčby nežádoucí příhody, přičemž nejčastěji se jednalo o bolest hlavy (23/368), nevolnost (5/368), únavu (4/368), příznaky podobné chřipce (4/368), bolesti zad (3/368) a myalgii (3/368), a závažné nežádoucí příhody se během léčby objevily u < 1 % pacientů (2/368). Nedošlo k žádným úmrtím.

Ukončení studie REALITI-A je plánováno na rok 2021 a konečné výsledky budou náležitě zveřejněny a prezentovány na budoucích vědeckých konferencích. 


O přípravku Nucala (mepolizumab)

Mepolizumab je monoklonální protilátka, která je jako první ve své třídě zaměřená proti IL-5, a k léčbě těžkého eozinofilního astmatu byl schválen v roce 2015. Předpokládaný mechanismus účinku brání vazbě IL-5 na receptor na povrchu eozinofilů, čímž jejich počet v krvi snižuje, avšak zcela neeliminuje.

Mepolizumab byl vyvinut k léčbě zánětlivých onemocnění způsobených eozinofily. Byl podroben hodnocení u více než 3 000 pacientů ve 21 klinických studiích u různých indikací souvisejících s eozinofily. Je jediným biologickým přípravkem, u nějž existují údaje o bezpečnosti a účinnosti při léčbě těžkého eozinofilního astmatu za 4,8 roku.


Zdroj: Oddělení komunikace GSK, Content Lab NP-CZ-MPL-PRSR-190001, připraveno v říjnu 2019

Zkrácená informace o přípravku: Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. Podezření na nežádoucí účinky nám, prosím, hlaste na cz.safety@gsk.com. Název přípravku: Nucala 100 mg prášek pro injekční roztok, Nucala 100 mg injekční roztok v předplněném peru a v předplněné injekční stříkačce*.Složení: Jedna injekční lahvička obsahuje mepolizumabum 100 mg, 1 ml roztoku v předplněném peru a stříkačcce obsahuje mepolizumabum 100 mg*. Indikace: Nucala je indikována jako přídatná léčba těžkého refrakterního eosinofilního astmatu u dospělých pacientů, dospívajících a dětí ve věku od 6 let a starších*. Dávkování: Dospělí a dospívajích ve věku 12 let a starší: Doporučená dávka mepolizumabu je 100 mg s.c. jednou za 4 týdny. Děti ve věku 6-11 let: Doporučená dávka mepolizumabu je 40 mg s.c. jednou za 4 týdny*. Přípravek Nucala 100 mg ve formě injekčního roztoku v předplněném peru a v injekčním roztoku v předplněné injekční stříkačce není určen k podání této skupině. Přípravek Nucala je určen pouze pro subkutánní injekční podání. Injekce může být podána do horní části paže, do stehna nebo břicha. Při autopodání léčiva jsou doporučená místa podání do břicha nebo stehna. Ošetřující osoba může podat přípravek Nucala rovněž do horní části paže*Prášek je před podáním nutno rekonstituovat a rekonstituovaný roztok má být okamžitě aplikován. Pokyny pro rekonstituci léčivého přípravku před podáním - viz SPC. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Nucala se nemá používat k léčbě akutních exacerbací astmatu. Během léčby se mohou vyskytnout nežádoucí účinky spojené s astmatem nebo exacerbacemi. Pacienty je nutno poučit, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud není po zahájení léčby jejich astma pod kontrolou nebo se zhoršuje. Pokud je požadováno snižování dávek kortikosteroidů, má být postupné a prováděné pod dohledem lékaře. Hypersenzitivita a reakce spojené s podáním: Po podání přípravku Nucala se vyskytly akutní a opožděné systémové reakce včetně reakcí hypersenzitivity (např. kopřivka, angioedém, vyrážka, bronchospasmus, hypotenze). Tyto reakce se objevují většinou během několika hodin po podání, v některých případech však měly opožděný nástup (v průběhu několika dnů) a mohou se poprvé objevit až po delší době léčby. Parazitární infekce: Pacienty s již existující helmintickou infekcí je nutno před zahájením léčby přípravkem Nucala léčit. Jsou-li pacienti infikováni během léčby přípravkem Nucala a neodpovídají-li na anthelmintickou léčbu, je třeba zvážit dočasné přerušení léčby. Interakce: Nebyly provedeny žádné studie interakcí. Pravděpodobnost potenciálních lékových interakcí s mepolizumabem je nízká. Těhotenství: Z bezpečnostních důvodů se upřednostňuje nepodávat přípravek Nucala v průběhu těhotenství. Podávání přípravku Nucala těhotným ženám je třeba zvážit pouze, pokud očekávaný přínos pro matku převýší jakékoli možné riziko pro plod. Kojení: Není známo, zda se mepolizumab vylučuje do lidského mateřského mléka. Mepolizumab se však vylučoval do mléka opic rodu cynomolgus v koncentracích nižších než 0,5 % koncentrací detekovaných v plazmě. O tom, zda přerušit kojení nebo ukončit podávání přípravku Nucala, je nutno rozhodnout na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku. Fertilita: K dispozici nejsou žádné údaje týkající se fertility u člověka. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Nucala nemá žádný nebo má pouze zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky: velmi časté: bolest hlavy, časté: infekce dolních cest dýchacích, infekce močových cest, faryngitida, hypersenzitivní reakce (systémové alergické), anafylaxe, kongesce nosní sliznice, bolest v nadbřišku, ekzém, bolest zad, reakce spojené s podáním (systémové nealergické), reakce v místě podání injekce, pyrexie. U pediatrické populace byl profil NÚ stejný jako u dospělých*. Ostatní nežádoucí účinky - viz SPC. Doba použitelnosti: 4 roky*(prášek), 2 roky*(předplněné formy). Zvláštní opatření pro uchovávání: Prášek: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Podmínky uchovávání po rekonstituci - viz SPC. Předplněné formy: Uchovávejte v chladničce (2 C - 8 C).Chraňte před mrazem.Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Pokud je to nutné, přípravek Nucala v předplněném peru a v předplněné injekční stříkačce může být vyjmut chladničky uchováván v neotevřeném balení po dobu až 7 dnů při pokojové teplotě (do 30 °C), pokud je chráněn před světlem. Po 7 dnech mimo chladničku je třeba balení zlikvidovat. Předplněné pero nebo předplněná injekční stříkačka musí být podána do 8 hodin po otevření balení. Pokud není balení přípravku podáno do 8 hodin, je třeba ho zlikvidovat*. Druh obalu a obsah balení: 10ml injekční lahvička z bezbarvého skla (sklo třídy I) s brombutylovou pryžovou zátkou a šedým hliníkovým uzávěrem s plastovým krytem obsahující 100 mg prášku pro injekční roztok. Velikost balení: 1 injekční lahvička. Nucala 100 mg injekční roztok v předplněném peru, v předplněné injekční stříkačce. Velikost balení:1 předplněné pero či stříkačka*.

Držitel rozhodnutí o registraci: GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irsko.

Registrační čísla: EU/1/15/1043/001, EU/1/15/1043/002, EU/1/15/1043/003, EU/1/15/1043/004, EU/1/15/1043/005, EU/1/15/1043/006. Datum registrace: 2. 12. 2015. Datum revize textu: 31.7.2019. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku (SPC) na www.gskkompendium.cz, nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s. r. o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; tel.: 222 001 111; fax: 222 001 444; email: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky nám, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Zkrácená informace o přípravu je platná k datu vydání: 31.7.2019


*Všimněte si prosím změny ve zkrácené informaci o přípravku 

Zpět