KALEIDOSKOPNEDOSTUPNOST PŘÍPRAVKŮ S PARACETAMOLEM

V souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 došlo v posledních týdnech k výraznému navýšení poptávky u některých volně prodejných léčivých přípravků, patrné je to především u léčivých přípravků s obsahem léčivé látky paracetamol. U nejprodávanějšího léčivého přípravku z této skupiny došlo v posledních týdnech k navýšení prodeje více jak trojnásobně (během jednoho týdne se prodala měsíční poptávka), tj. přes 300 tis balení. Dle dostupných informací je obdobný nárůst prodeje patrný i u dalších léčivých přípravků s obsahem paracetamolu, a proto u mnoha z nich došlo k vyprodání. Takto enormní předzásobování ze strany pacientů vede ke krátkodobé nedostupnosti léčivých přípravků s obsahem paracetamolu na trhu. Obdobná situace panuje ve více zemích Evropy, a proto některé státy (např. Dánsko, Norsko, Irsko, Belgie) již omezily nařízením výdej volně prodejných léčivých přípravků. Jiné země (např. Slovensko) uvádějí nedostupnost paracetamolu, ibuprofenu i acylpyrinu.

Podle SÚKL jsou v příštích dnech plánovány dodávky v řádu několika set tisíc balení. Ministerstvo zdravotnictví ČR a SÚKL zároveň jednají o zajištění dalšího dovozu.

V souvislosti se zvýšeným zájmem pacientů o léčivé přípravky s obsahem paracetamolu eviduje ČLnK také časté dotazy i na jejich nedostatek v lékárnách. ČLnK konstatuje, že je v současné době přípravků obsahujících pouze paracetamol relativní nedostatek. Naopak kombinovaných přípravků s paracetamolem je dostatek, a mnoho z nich je upraveno tak, aby je mohli dospělí, jinak zdraví, pacienti užívat. Čistě paracetamolové přípravky je nutné nyní, dokud nebudou vyrobeny nové, vyhradit pacientům, kteří mají kombinované přípravky kontraindikované. Mezi takové pacienty patří například děti do 14 let, těhotné ženy, pacienti se srdečními potížemi a podobně. (Tiskové zprávy Státního ústavu pro kontrolu léčiv a ČLnK, 19. 3. 2020)


KORONAPPKA POMÁHÁ

Inteligentní aplikace Koronappka od platformy Zdravel průběžně monitoruje příznaky nemoci, pomáhá odhalit riziko onemocnění COVID-19 a odlehčí přetíženým linkám. Lidé tak mají k dispozici bezplatný nástroj pro lepší orientaci v oblasti vlastního zdraví v době pandemie. Umožňuje uceleně a přehledně v čase zaznamenávat příznaky nemoci definované Světovou zdravotnickou organizací. Při zpozorování prvního příznaku tak není třeba volat na často nedostupné linky lékařů či hygienických stanic, čímž se ulehčí přetíženému systému českého zdravotnictví. Aplikaci je možné si vyzkoušet na stránkách covid19.zdravel.cz bez nutnosti registrace. 


ROBOTICKÁ STANICE ZAČÍNÁ TESTOVAT VZORKY NA PŘÍTOMNOST SARS-CoV-2

Ústav molekulární genetiky (ÚMG) Akademie věd ČR obdržel 24. března povolení od SZÚ k testování vzorků na přítomnost viru SARS-CoV-2. ÚMG je tak další z řady akademických institucí zapojených do iniciativy tzv. Coronatest-hackathonu. Tato platforma vznikla za účelem shromáždit znalosti a experty z jednotlivých akademických pracovišť, nabídnout své kapacity krizovému štábu a zrychlit tak testování populace na přítomnost koronaviru.

Výhledově může ÚMG otestovat až 1 000 vzorků denně, především díky integrované robotické stanici, která je součástí vybavení výzkumné infrastruktury CZ-OPENSCREEN, která provozuje Národní sbírku chemických sloučenin a je zaměřena na identifikaci nových molekulárních sond a nástrojů pro výzkum a validaci sloučenin vhodných pro vývoj nových léčiv. Využití tohoto robota v rámci Coronatest-hackathonu tak naplňuje i poslání samotné infrastruktury - otevřený přístup široké vědecké veřejnosti. ,,Je nutné podotknout, že pracoviště na ÚMG nebude odběrovým místem a není proto možné sem jakékoliv vzorky nosit.  Robotická stanice bude pouze analyzovat inaktivované (dekontaminované) anonymizované vzorky odebrané na oficiálních odběrových místech," upřesňuje ředitel ÚMG Petr Dráber.


MEDICI POMÁHAJÍ POTŘEBNÝM

Bezprostředně poté, co byla kvůli šíření koronaviru 11. března 2020 pozastavena prezenční výuka na vysokých školách, vznikla pod záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) studentská iniciativa Dobrovolníci 1. LF UK. Primárním cílem této skupiny je koordinovat výpomoc studentů nejen 5. a 6. ročníků ve zdravotnických zařízeních v Praze. Studenti se zmobilizovali 12. března 2020 na popud místopředsedy Akademického senátu 1. LF UK Davida Kulišiaka, studenta 6. ročníku všeobecného lékařství. Vedoucí tým nyní tvoří dalších 19 studentů.

Medici, ochotní pomáhat a čelit aktuální těžké situaci, vyplňují příslušný dotazník dle námi vytvořeného algoritmu. Následně je můžeme směřovat tam, kde jsou právě nejvíce potřeba. Momentálně je již více než 200 studentů z 1. LF UK umístěných v nemocnicích, a to především na ošetřovatelských a pomocných pozicích. Jejich zájem mě ohromně překvapil a patří jim slova obdivu a vděku," říká David Kulišiak.

Již v polovině března si medici ze studentských komor akademických senátů všech tří pražských lékařských fakult v rámci mezifakultní spolupráce rozdělili pole působnosti. Dobrovolníkům z 1. LF UK tak připadla Všeobecná fakultní nemocnice (VFN), Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha (ÚVN), Nemocnice Milosrdných Sester sv. Karla Boromejského, Nemocnice Na Františku a Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, i řada menších zdravotnických zařízení. Nejvíce dobrovolníků nyní působí ve VFN.

Nyní se k nám na výpomoc přihlásilo 150 mediků. Moc si toho vážíme. V první fázi jsme je nasadili na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - KARIM. Další pomohou na pracovištích, jako jsou II. interní klinika, IV. interní klinika, I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí nebo III. interní klinika. Medici nenahrazují práci všeobecných sester, ale jsou zapojeni do různých ošetřovatelských a pomocných prací. Mohou například pomoci s hygienickou péčí, objednáváním a podáváním jídla, povlékáním lůžek či polohováním pacientů. Vypomáhat mohou ale i na operačních sálech. Rozsah práce závisí na úrovni jejich vzdělání," vysvětluje ředitel VFN prof. MUDr. David Feltl, Ph.D. (Oddělení komunikace 1. LF UK)


AKADEMIE VĚD POMŮŽE S TESTOVÁNÍM KORONAVIRU

Výzkumné instituce Akademie věd, Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity v Brně poskytnou laboratoře i personál k vyšší protestovanosti obyvatelstva. Nabídka pomoci byla 17. března tlumočena předsedovi vlády, ministru zdravotnictví a předsedovi Ústředí krizového štábu. „Z pracovišť Akademie věd ČR mohou k pomoci s testováním přispět například Ústav molekulární genetiky, Ústav organické chemie a biochemie, Biologické centrum, Mikrobiologický ústav a Biofyzikální ústav," uvádí Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR.

Jedním z nejdůležitějších opatření, jak zvládnout krizi způsobenou šířením nového koronaviru SARS - CoV - 2, je zajistit dostatečné testování populace. Věřím, že tato aktivita může zásadním způsobem navýšit kapacity v testování přítomnosti koronaviru," říká Petr Dráber, ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Koordinátorem pomoci s testováním bude Jan Konvalinka, který je vědeckým pracovníkem Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, zároveň působí na Katedře biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a je prorektorem pro vědeckou činnost Univerzity Karlovy. (avcr.cz)


DOPORUČENÍ PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

14. 3. 2020:  Sdružení prektických lékařů (SPL ČR) podporuje pravidla, která vláda ČR zavedla ve snaze zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19 a deklaruje snahu podílet se na jejich realizaci maximální možnou měrou. Ta je však limitována nedostatkem ochranných prostředků. Roušky, které jsou během víkendu a pondělí v počtu 2-3 ks distribuovány praktickým lékařům ve spolupráci s MZ díky soukromým firmám a nadstandardnímu nasazení členů SPL ČR, nám vystačí maximálně na dva dny práce (a nejde o respirátory s FFP 3), navíc nám dochází desinfekce a rukavice. Jedna ze skupin obyvatelstva nejvíce ohrožených nákazou COVID-19- lékaři primární péče-je tak prakticky zcela bez ochranných pomůcek. V této situaci a ve snaze nevystavovat lékaře primární péče neúnosnému riziku a také zabránit riziku šíření infekce v ordinacích primární péče vydává výbor SPL ČR následující doporučení svým členům:

V současné epidemiologické situaci je třeba na každého pacienta s respiračním onemocněním pohlížet jako na potenciálně nemocného COVID-19. Takových pacientů vyšetří každá ordinace VPL řadu desítek denně a není dále možné, aby praktičtí lékaři pracovali bez ochranných prostředků.

Proto doporučujeme tento postup:

1. Od pondělí 16.3.2020 používejte striktně po celou ordinační dobu předepsaný respirátor a brýle. To platí i pro ostatní personál ordinace.

2. Redukujte počet personálu v ordinaci, tak aby Vám omezené množství ochranných prostředků vystačilo co nejdéle

3. Redukujte ordinační hodiny a zkraťte tak pro personál dobu expozice virem

4. Z epidemiologických důvodů nelze připustit zbytečné mísení zdravé populace s nemocnými v ordinacích VPL. Proto uzamkněte čekárny svých ordinací a dovnitř vpouštějte pacienty pouze po předchozí domluvě.

5. Omezte péči pouze na pacienty s akutními potížemi. Pacienty, na které se vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky dále směrujte dle platných postupů na KHS a linku 112. Pacienty s banalitami odmítejte. Kontroly chronických pacientů bez akutních potíží odložte. Samozřejmě odložte veškeré preventivní prohlídky, očkování atd.

6. Chronickou medikaci řešte vystavováním eRP. Pacientům v karanténě vystavujte e-PN pouze na základě telefonické konzultace. Stejně postupujte u všech pacientů, kde je to z medicínského hlediska možné.

7. S okamžitou platností přestaňte poskytovat pracovně-lékařské služby a zbytnou posudkovou činnost (řidičské a zbrojní průkazy, jiné posudky, výpisy z dokumentace atd. Zastavte vyšetření pro potřebu posudkové služby ČSSZ (invalidní důchody, bezmocnosti)

8. V okamžiku, kdy Vám dojdou předepsané ochranné pomůcky již nejste schopni zajistit bezpečný provoz ordinace. Proto převeďte činnost Vašich praxí nouzového režimu. V tomto režimu uzavřete své ordinace pacientům. Poskytujte pouze telefonické či elektronické konzultace, zajistěte předpis e-Receptů a vystavování e-Neschopenek, ale nevstupujte do fyzického kontaktu s pacientem.

9. Pokud jste v dobrém zdravotním stavu, nabídněte své síly zdravotnímu systému k zajištění bazální péče o akutní pacienty cestou LPS či urgentních příjmů. Možné je i řešení, že péče o pacienty bude zajištěna pouze v několika vybraných ordinacích v každém okrese, které budou vybaveny ochrannými pomůckami.

10. V okamžiku, kdy bude Vaše ordinace znovu vybavena dostatečným množstvím ochranných prostředků, které umožní zajistit bezpečný provoz, vraťte se k režimu provozu dle bodů 4-7. 11.Tato doporučení platí do odvolání a budou dále upřesňována. Sledujte web SPL ČR.

Předsednictvo Sdružení praktických lékařů (SPL) ČR 


POMOC V KRIZI POSKYTNE MODRÁ LINKA

Od pondělí 16. 3. posílila své kapacity MODRÁ LINKA Linky důvěry. Modrá linka poskytuje krizovou telefonickou pomoc již více než 25 let. Volat, posílat e-maily nebo chatovat mohou lidé, kteří se cítí v obtížné životní situaci odkudkoliv a bez omezení věkem.

Tiskové prohlášení:

V posledních dnech jsme zaznamenali nárůst hovorů s tématikou koronaviru, který v mnohých lidech vyvolává úzkost, strach z budoucnosti a další negativní emoce, na které nemohou nebo nechtějí být sami. Kontaktovat nás ale mohou i lidé, které trápí ještě i jiné obtíže a těžkosti. Vzhledem k současné situaci způsobené COVID-19 bychom chtěli pomoci tím, co umíme nejlépe, a proto od pondělí 16. 3. 2020 každý všední den od 12 do 21 hodin a o víkendu minimálně od 18. do 21. hodiny posilujeme provozní dobu chatové krizové pomoci dostupné na https://chat.modralinka.cz 

K dispozici je rovněž nové telefonní číslo pro účely krizové pomoci v tomto nouzovému stavu: 731 197 477 každý den od  9 do 21 hodin.

Písemný kontakt na help@modralinka.cz a vkládání emailů ZDE

Každý den od 9 do 21 hodin pro kontakt zůstává v provozu telefonní číslo 608 902 410  a Skype modralinka.

www.modralinka.cz 


ZABAVENÝ LÍH POSLOUŽÍ K DESINFEKCI

Z rozhodnutí ministryně financí Aleny Schillerové poskytne Celní správa Ministerstvu zdravotnictví 30 470 litrů lihu. Jedná se o líh, který celníci zadrželi při jeho nelegálním převozu či distribuci v rámci své běžné vyhledávací a pátrací činnosti. Látka bude využita k výrobě dezinfekčních přípravků určených k ochraně veřejného zdraví podle aktuálních potřeb identifikovaných Ministerstvem zdravotnictví.

„Je to logický krok, protože líh je velmi účinná dezinfekce. Místo do ekologické likvidace tak v průběhu úterý a středy zamíří do laboratoře, kde z něj podle receptury Světové zdravotnické organizace vyrobíme kvalitní dezinfekční směs. Tento krok pomůže našemu zdravotnictví překlenout aktuální mimořádnou situaci," vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová. Dezinfekční prostředek bude vyroben skupinou Aroco - Aroma na základě povolení Ministerstva zdravotnictví, a to v kvalitě, která splňuje veškeré nezbytné hygienické normy.

Dezinfekce bude primárně využita na autobusová a vlaková nádraží a veřejné prostory, které jsou přestupními místy a koncentruje se v nich velké množství lidí. Jakékoliv zásoby navíc jsou aktuálně vítány a mohou pomoci stabilizovat i situaci na běžném maloobchodním trhu," upozorňuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.


ČESKÝ VĚDEC VE VEDENÍ NEJVĚTŠÍHO SVĚTOVÉHO EXPERIMENTU

Ředitel Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR Radomír Pánek se stal jedním ze dvou místopředsedů správní rady evropského Fusion for Energy (F4E). Zároveň povede Technický poradní panel této rady. F4E má za úkol realizovat evropskou část projektu ITER, který je největším vědeckým experimentem na světě.

„Protože v minulosti tyto pozice zastávali pouze reprezentanti hlavních hráčů v oboru, tedy Německo, Španělsko, Británie či Francie, lze to myslím také považovat za uznání toho, že se Česko, resp. Akademie věd dostala v této oblasti výzkumu na vysokou úroveň a je hlavními evropskými i světovými hráči brána velmi vážně," říká ke svému zvolení Radomír Pánek, jehož ústav se účastní vývoje několika diagnostických systémů pro zmíněný projekt ITER a provozuje také vlastní experimentální zařízení - tokamak COMPASS. Cílem projektu ITER je realizace monumentálního zařízení na výrobu „čisté a téměř nevyčerpatelné energie" (tzv. tokamak), které má za cíl prokázat možnost výroby elektrické energie z termojaderné fúzní reakce. (avcr.cz)


STUDUJ ZDRÁVKU V PRAZE

Po Ostravě, Plzni a Hradci Králové byla další zastávkou na celorepublikové roadshow Ministerstva zdravotnictví ke kampani Studuj zdrávku v únoru také Praha. Již tradičně byla pro zájemce k dispozici interaktivní zóna #Studujzdravku, tentokrát v OC Nový Smíchov. Ministr zdravotnictví navštívil i dvě ZŠ, kde spolu s Hlavní sestrou ČR Alicí Strnadovou odpovídal na dotazy žáků 8. a 9. ročníků. Za Zdravotnickou záchrannou službu hl. města Prahy se besed zúčastnila Jana Poštová, která je zároveň operátorkou Zdravotnického operačního střediska. Právě odborníci z praxe společně s ministrem zdravotnictví žáky během roadshow motivují, že studovat „zdrávku" má skutečně smysl. Více: www.studujzdravku.cz.


CELOSTÁTNÍ KONFERENCE FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ

18. dubna 2020 - kongresový sál IKEM, Praha

Pořadatel: Česká komora farmaceutických asistentů

Více ZDE


VE ŠKODOVCE OTESTOVALI LÁTKU PRO ZVÝŠENÍ IMUNITY

Dva ústavy Akademie věd, dvě fakulty Univerzity Karlovy a komerční sféra se spojily ve výzkumu a vývoji nového imunomodulátoru na posílení imunitního systému. Nové preparáty užívalo v rámci preventivního programu dva roky téměř 40 000 zaměstnanců Škoda Auto a.s. Výskyt respiračních onemocnění se za tu dobu reálně snížil.

Do praxe se podařilo zavést dva nové přípravky: doplněk stravy, který působí v době akutní fáze infekce přímo v nosohltanu, a preparát na dlouhodobé posilování imunity. Oba přípravky obsahují unikátní, za speciálních podmínek kultivovaný, mezinárodně patentovaný biotechnologický kmen Monascus purpureus NEXARS a také bakterie, které by v živém stavu vyvolávaly nemoc.

V tomto případě jsou však šetrně zahubené a stimulují sliznice a imunitní systém v místě vstupu infekce," říká Pavel Martásek, ředitel výzkumného centra BIOCEV ve Vestci.

Nový přípravek byl testován na buňkách imunitního systému z lidské krve.

Zjišťovali jsme, zda a jak rychle dojde k aktivaci obranyschopnosti. Již během 24 hodin došlo k výrazné aktivaci buněk imunitního systému, což je předpokladem pro rychlou reakci nutnou pro akutní podání," doplňuje Róbert Hromádka, ředitel výzkumného a vývojového centra české biotechnologické společnosti Nexars.

Preparát pro akutní i dlouhodobé podávání se užívají ve formě tablet, které se volně rozpustí v ústech. Výsledkem preventivního programu je nejenom úspora 50 milionů korun ušetřených na dávkách v nemoci, ale i zlepšení zdraví pracovníků a kvality jejich života.

Tento program jsme vyhodnotili jako efektivní, a proto v něm pokračujeme," dodává Jiří Prokop z Škoda Auto a.s.

Z výzkumného centra BIOCEV se na vývoji nového přípravku podílela 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Mikrobiologický ústav AV ČR, Ústav makromolekulární chemie AV ČR. Projekt podpořený MPO ČR byl oceněn čestným uznáním soutěže Cena inovace roku 2019. Více na www.biocev.eu


TÝDEN MOZKU SE RUŠÍ

Festival přednášek a workshopů pro rodiče s dětmi, studenty a širokou veřejnost, který se měl konat v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze ve dnech 16. až 22. března, se s ohledem na aktivní zdravotní prevenci ruší. Budova Akademie věd ČR je od 4. 3. 2020 do odvolání pro veřejnost uzavřena, a to včetně studovny Knihovny AV ČR a Galerie Věda a umění. „Festival Týden mozku navštíví každoročně více než deset tisíc návštěvníků. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsme se rozhodli letošní ročník raději zrušit," uvedl místopředseda Akademie věd ČR Pavel Baran


PROTIINFEKČNÍ NANOMATERIÁLY AKTIVOVANÉ SVĚTLEM

LAM-X je česká biotechnologická společnost vyvíjející světlo aktivované nanomateriály pro ochranu před bakteriemi, viry a dalšími patogeny, využívající inovativní přístupy původně vyvinuté na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Hlavním produktem je nanomembrána, která generuje singletový kyslík po aktivaci viditelným světlem. Klinická studie u pacientů s vředy prokázala účinnost membrány LAM-X. LAM-X technologické platformy mohou být použity v boji proti infekcím, které jsou způsobeny povrchem - vysílán patogenynachází se v nemocnicích, hygienických zařízeních, továrnách na výrobu potravin a vody. Na rozdíl od antibiotik, která cílí na specifické buněčné části, je přístup singletového kyslíku rychlý a spíše nespecifický, což mikrobům znemožňuje vyvinout mechanismus rezistence. (uochb.cz)


STAV ANTIMIKROBIÁLNÍ REZISTENCE V EU

Salmonella a Campylobacter se stávají stále více rezistentními vůči ciprofloxacinu, jednomu z vybraných antibiotik pro léčbu infekcí způsobených těmito bakteriemi. Závěr je součástí poslední zprávy o antimikrobiální rezistenci v zoonózách, kterou v březnu zveřejnilo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Souhrnná zpráva EU je každoroční publikace ECDC a EFSA, která se zabývá stavem antimikrobiální rezistence u bakterií ovlivňujících lidi, zvířata a potraviny.

Nejnovější údaje od lidí, zvířat a z potravin ukazují, že velká část bakterií Salmonella je rezistentní vůči více lékům (třem nebo více antimikrobiálním látkám). U lidí je rezistence na ciprofloxacin běžná, zejména u některých typů Salmonel. Rezistence na vysoké koncentrace ciprofloxacinu se celkově zvýšila z 1,7 % (2016) na 4,6 % (2018). V případě Campylobacter uvádí 16 z 19 zemí velmi vysoké nebo extrémně vysoké procento rezistence na ciprofloxacin.

Vysoké podíly rezistence na ciprofloxacin jsou také uvedeny u bakterií Salmonella a E. coli z drůbeže. Pokud fluorochinolony ztratí svou účinnost, může to mít významný dopad na lidské zdraví.

Kombinovaná rezistence - současná rezistence vůči dvěma kriticky důležitým antimikrobiálním látkám - na fluorochinolony a cefalosporiny třetí generace v Salmonella a na fluorochinolony a makrolidy v Campylobacter však zůstává nízká.

Povzbudivým trendem, pozorovaným v letech 2013-2018, je pokles rezistence na ampicilin a tetracykliny u Salmonella Typhimurium u lidí v ​​mnoha zemích. (https://www.ecdc.europa.eu/)


VIRTUÁLNÍ KLINIKA EUC

Zdravotnická skupina EUC otevřela pro své pacienty Virtuální kliniku. Praktičtí lékaři v síti EUC registrují 80 tisíc pacientů v celé České republice. Ti všichni mohou nyní bezplatně využívat Virtuální kliniku EUC. Do chatu s lékařem se dostanou přes webový portál www.EUC-koronavirus.cz. Zde vyplní jednoduchý vstupní formulář, poté dostanou e-mailem odkaz, pomocí kterého se přihlásí do chatu s lékařem. Služba je otevřena od pondělí do pátku mezi 8. a 18. hodinou.

Pacienti mohou probrat s lékaři vše, co se týká rizika nákazy koronavirem COVID-19, například: co dělat po návratu z rizikových oblastí, konzultovat, jak správně postupovat v případě příznaků, které odpovídají možné nákaze, ale i to, jak správně přistupovat k prevenci. Odborníci na chatu také vysvětlí, jak funguje karanténa, co znamená práce v režimu home office, co dělat v situaci, kdy bude z důvodu karantény uzavřena škola nebo školka. Virtuální klinika EUC za účelem vydání e-neschopenky zprostředkuje pacientům, registrovaným u praktických lékařů v klinikách EUC, vzdálený kontakt s jejich praktickým lékařem.

Pro zaměstnance firemních klientů EUC byla možnost chatu zpřístupněna již minulý týden a zájem o něj byl mimořádný.

Jsme největší ambulantní poskytovatel zdravotní péče a partner pro zaměstnavatele, vnímáme svoji společenskou odpovědnost a chceme aktivně přistoupit k minimalizaci rozšiřování nákazy," vysvětluje Ing. Václav Vachta, generální ředitel zdravotnické skupiny EUC.

Pokud bude o službu zájem, zvážíme její otevření pro širokou veřejnost, tedy i pro pacienty, kteří nejsou registrováni u našich praktických lékařů, protože právě telemedicína se potvrzuje jako vhodný nástroj, jak odlehčit ordinacím v době infekční epidemie," doplňuje Vachta.

Virtuální klinika funguje na švédské telemedicínské platformě, kterou využívají téměř 4 miliony klientů. Německo vydalo zákon, kterým postavilo telemedicínskou konzultaci na roveň fyzické návštěvě u lékaře v ordinaci. V reakci na současnou situaci rizika nákazy koronavirem COVID-19 zareagovalo a desítky poskytovatelů telemedicínských služeb nabízí svým klientům videokonzultaci k aktuálnímu zdravotnímu problému. Eliminuje se tak riziko nákazy v čekárnách. Chráněni jsou tak zejména chronicky nemocní pacienti a zdravotnický personál. V této situaci umožňuje videokonzultace důvěryhodnou konverzaci mezi lékařem a pacientem. Současně zvyšuje bezpečnost a pohodlí. Někteří poskytovatelé telemedicínské služby v Německu nabízejí tuto konzultaci v současné době bezplatně. Švédský systém již také zařadil do svých telekonzultací okruh týkající se koronaviru COVID-19.(tiskové odd. EUC)


PORUCHA SPÁNKU, KTERÁ PŘEDVÍDÁ PARKINSONA

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN má v České republice nejdelší tradici péče o poruchy spánku. Výzkum je navázán na rutinní „spánkovou medicínu", která se věnuje všem poruchám spánku s výjimkou insomnie.

„Klinika se v oblasti spánku zabývá zejména výzkumem narkolepsií a idiopatickou hypersomnií, poruchami spánku dětského věku a poruchou chování v REM spánku. V období 2016-2019 řešili lékaři vědecký grant, v němž se zabývali poruchou chování v REM spánku. Tato nemoc představuje období před propuknutím neurologických nemocí, jako je například Parkinsonova nemoc. Zatím není lék, který by zpomalil nebo zastavil postup neurodegenerace, která tyto pacienty postihuje. Lékaři v rámci grantu hledali jiné projevy této nemoci pro její jednodušší skrínink. Jednou ze zkoumaných oblastí byla analýza hlasu a řeči, kterou jsme rozvinuli ve spolupráci s Elektrotechnickou fakultou ČVUT. Automatická analýza spontánní řeči je totiž schopna odhalit změnu řeči typickou pro Parkinsonovu nemoc ještě ve stádiu RBD," vysvětluje prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Lékaři už mají připravenou metodiku pro český jazyk pacientů a připravují také metodiku v jiných jazycích. Jejich výzkumy dále pokračují. (Oddělení komunikace 1. LF UK)


SENIOR POINTY CHTĚJÍ ZMÍRNIT PANIKU A POMOCI SENIORŮM

Senior Pointy spustily nově linku pro všechny seniory v České republice: 840111122.

Senior Pointy volajícím (24 hodin denně 7 dní v týdnu) podají informace či zprostředkují pomoc. V dalších dnech doplní jejich stavy zkušení psychologové, kteří se budou snažit rozptýlit obavy seniorů a povzbudit je. Samotná místa, kde Senior Pointy obvykle fungují, jsou kvůli karanténě zavřená.

Již před několika dny jsme na pobočkách zaznamenali vlnu paniky v souvislosti s šířící se epidemií koronaviru a informacemi o tom, kdo patří do ohrožených skupin. Nyní se snažíme udělat vše nejenom pro ty, kdo k nám pravidelně docházejí, ale pro všechny seniory. Sháníme usilovně ochranné pomůcky, aby naši pracovníci mohli pomáhat i osobně," vysvětluje Jakub Carda, ředitel organizace Společně o.p.s., jež celkem 38 Senior Pointů v republice provozuje.

Roušky se podařilo částečně zajistit Moravskoslezskému kraji. O víkendu jich rozdal pracovníkům sociálních služeb 30 000.

Roušky jsme nakoupili na naše náklady, nyní čekáme na další zásilku 10 000 kusů od státu. Musíme zajistit bezpečnost těch, kteří jsou se seniory v úzkém kontaktu," říká Jiří Navrátil, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast.

Právě senioři patří mezi nejohroženější skupiny, v tuzemsku jich jsou odhadem 3 miliony. Senior Pointy ročně navštíví asi 80 000 z nich. (MaVePR)


prolékaře.cz mapuje stav roušek u zdravotníků

Portál proLékaře.cz se rozhodl zjistit aktuální situaci zásobení ochrannými prostředky a sesbíraná data z dotazníků průběžně posílat odpovědným institucím. Jste-li praktický lékař, ambulantní specialista, stomatolog, sestra nebo lékárník, zapojte se do mapování a vyplňte dotazník. Přístup k němu najdete ZDE.


Zpět

DOPORUČUJEME

Inca Collagen Sedatif Kongresy Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

MINERÁLNÍ SOLI NA(D) ZLATO LÉKY, DOPLŇKY STRAVY A MOŽNÉ REAKCE NA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ JAK SI UŽÍT SLUNCE A NEUŠKODIT KŮŽI? KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: KOMÁŘI A ŠTÍPANCE O LÉKOVÝCH INTERAKCÍCH... PŘEDCHÁZEJTE POTÍŽÍM KLOUBNÍHO APARÁTU SVÉHO PSA PRO LÉKY NA E-RECEPT S OBČANKOU ROSTLINNÉ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY V REGISTRAČNÍM PROCESU NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTU PTALI JSTE SE BĚHEM ONLINE KONFERENCE… REPORTÁŽ: PŘEDÁNÍ PEČETI ODBORNÁ LÉKÁRNA HEMOROIDY NEMUSÍ BÝT TABU, NENÍ NUTNO SE DRŽET STEREOTYPU PŘI JEJICH ŘEŠENÍ ZA TÁROU TOP 5 ČLÁNKŮ KVĚTNA 2020 NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 6-2020 KNIŽNÍ NOVINKY ROZHOVOR S FARMACEUTICKÝM TECHNOLOGEM DAVIDEM VETCHÝM ŘEŠENÍ VAGINÁLNÍCH POTÍŽÍ Z POHLEDU LÉKÁRNÍKA I. KAZUISTIKY Z PRAXE KLINICKÉHO FARMACEUTA II. NOVÁ ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ PRO ADAPTOGEN ŽENŠEN ČEŠI PŘI OPALOVÁNÍ STÁLE CHYBUJÍ COVID -19 A PRACOVNÍ PRÁVO JAK ZMĚNILA PANDEMIE NÁHLED NA KLINICKOU MEDICÍNU ZÁNĚTLIVÝ MULTISYSTÉMOVÝ SYNDROM A INFEKCE SARS-COV-2 U DĚTÍ ONLINE KONFERENCE HEALTHCOMM

RELAX

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ SÉRA PROTI OČNÍM VÁČKŮM ACM - EXPERTNÍ OCHRANA POKOŽKY NA LÉTO OMLAZENÍ BEZ JEHLY A SKALPELU SOUTĚŽ O BIO-AKTIVNÍ INCA COLLAGEN ROZHOVOR s psychiatrem MUDr. Radkinem Honzákem JAK POMOCI OČÍM UNAVENÝM OD MODRÉHO SVĚTLA? JAK PEČOVALY ČEŠKY O SVŮJ VZHLED V NOUZOVÉM STAVU? SIRUPY, KAM SE PODÍVÁŠ LÉKOVÉ INTERAKCE - doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ GRADA
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz